Annons

Gud och evolutionen

Författare: 

Publicerad

2012-05-03

En del kristna, särskilt inom frikyrkorna, upplever en motsättning mellan evolutionsteorin och bibelns skapelseberättelse. I senaste numret av Forskning&Framsteg (3/2012) framkommer att detta ibland har konsekvenser för undervisningen i grundskolan. Hur får de klassiska kyrkorna ihop tro med utvecklingslära?

En av de bästa kortare texter jag har läst i det här ämnet är en essä skriven av professor Joseph Ratzinger i boken ”Gud, vem är det egentligen?” (Natur och Kultur, 1970). Enligt Ratzinger lades grogrunden till en konflikt kring skapelseberättelsen vid 1200-talets teologiska teoribildning.

Motsättningar mellan de bibliska skapelseskildringarna och den omgivande kulturens uppfattning om livets tillkomst är inget nytt i historien. Beskrivningarna av hur Gud skapar universum i Genesis första två kapitel återspeglar den forna Orientens världsbild, i synnerhet den babyloniska. Redan de tidiga kristna, som levde i den hellenistiska kulturen, såg denna som orimlig och mytologisk. Dessutom insåg de givetvis att de olika skapelseberättelser som finns i bibeln inte är förenliga om de läses som vi idag läser naturvetenskapliga texter. Ratzinger menar att det därför under lång tid var självklart för lärda kristna att begagna sig av olika världsbilder för att därigenom förmedla något om tron, inte för att återge sakförhållanden om naturen.

Men under 1200-talet slog den så kallade bokstavliga exegesen igenom. Detta innebar att den kristna världsuppfattningen fixerades vid föreställningar som märkligt nog är lättare att spåra till sina hedniska källor än till kristen tradition. Under mitten av 1800-talet stod det klart att dessa tillhörde ett förvetenskapligt och ohållbart tankesystem. Med Ratzingers ord, "den troende måste låta sig läras av vetenskapen".

Fast det är värt att notera att evolutionsteorin inte helt ersätter skapelsetanken. Skapelseberättelserna i bibeln besvarar en större fråga: varför finns något över huvud taget? Evolutionsteorin uppehåller sig vid det snävare problemet: varför finns en del arter, men inte andra? Annorlunda uttryckt bemöter skapelsetron det djupare ontologiska mysteriet om vad som ligger till grund för världen som helhet. Evolutionstanken är snarare fenomenologisk i avseendet att den ägnar sig åt den verklighet som vi de facto ser omkring oss.

För den troende berättar evolutionsteorin något om hur Gud låtit livet formas på jorden. Gudstron är nu, precis som tidigare, ett personligt val kring en existentiellt avgörande fråga utanför naturvetenskapens domäner.

På en punkt krävs dock en aning eftertanke för att förena evolutionsteori med kristen tro. Människan är till sin fysiska natur ett resultat av evolutionära processer. Samtidigt menar kristenheten att hon har en immateriell ande som ger henne en unik ställning bland jordens varelser. Anden är inte underkastad våra fysikaliska lagar och kan inte vara något resultat av ett materiellt urvalsförlopp. Att dela upp människan i en kroppslig del åt naturvetarna och en själslig åt teologerna är otillfredsställande för båda parter.

Det är här Ratzingers diskussion blir riktigt intressant. Tyvärr går den inte att återge i ett kort blogginlägg. Den nyfikne får själv läsa hur han får ihop kropp och själ utan att ge avkall på vare sig evolutionsteori eller klassisk teologi.

Prof. Joseph Ratzinger är sedan 2005 mer känd under namnet Benedictus XVI, högste ledare för romersk-katolska kyrkan som omfattar ungefär hälften av världens 2,2 miljarder kristna.

Jakob Löndahl

3

Kommentarer

Tack för en bra religionshistorisk kommentar! För mig som kristen är det mycket värdefullt att känna till var och hos vem de teorier som jag bygger min teologi och tro på har sitt ursprung i historien. Jakob Löndahl belyser på ett bra sätt, utifrån påvens bok, misstag som vi kristna ofta gjort genom historien. Vi anammar en tro byggd på dogmer snarare än Bibeln och vår egen erfarenhet av Gud.
I debatten om vetenskap i förhållande till religiös livsåskådning har man ofta utgångspunkten att det måste finnas en motsättning mellan de båda. Kristna väljer att avfärda vetenskapliga rön som hädiska och ateister jämställer gudstro med skrock. Utifrån de förutsättningarna är det lätt att förstå varför båda sidor blir så upprörda när det kommer till undervisningen i naturkunskap. Ur de kristna föräldrarnas synvinkel prackar skolan på barnen lögner om skapelsen, som kan föra dem bort från Gud, och ur ateisternas synvinkel blandar man sanning med myter.
Jag för min del tror inte att nya arter kan skapas genom evolution. Jag tror att evolutionen anpassar arter till miljön. Det senare får väl anses som en odiskutabel sanning. I möjligaste mån vetenskapligt bevisad. Jag tror alltså att det finns absolut sanning som är möjlig att bevisa. Jag tror också att det finns teorier som vi har anledning att förhålla oss till som om de var sanningar, men vi måste komma ihåg att de är teorier. Förra sommaren var det åtminstone en av oss som satte kaffet i halsen (jag) när han hörde att vi kunde få anledning att omvärdera Einsteins teorier. Man hade uppmätt partiklar som rörde sig i överljushastighet. Nu kan vi andas ut eftersom att man är ganska säker på att man hittat felet på utrustningen som låg bakom den, utifrån teorierna, orimliga upptäckten.
Min poäng är alltså att även de mest väl belagda teorier också är teorier. På det planet är skapelseberättelsen och evolutionsteorin jämställda. Vi måste välja att tro eller inte tro på vetenskapen så länge den inte är till fullo bevisad. Därför tycker jag inte att vi behöver uppröras över att lärare ibland ser på detta som en livsåskådningsfråga, som det framgår i Henrik Höjers intervju med Fredrik Sjögren. Snarare tvärtom. Vi måste tillåtas tänka själva och välja om vi vill tro på vetenskapliga eller religiösa teorier.
Mina egna teorier inbegriper en Gud, Big Bang och miljarder år av utveckling, men jag kan ha fel.

Precis som du är jag kristen, men jag delar den katolska kyrkans officiella uppfattning att kreationismen bygger på en "naiv" bibelsyn (YouCat). Kyrkan har sedan medeltiden haft åsikten att tro och förnuft aldrig kan stå i motsats till varandra eftersom båda har sitt ursprung i samme Gud. Därför kan vi också lära känna Gud bättre genom att studera världen - något som varit en drivkraft för många forskare genom historien.

Evolutionsteorin har ett oerhört starkt stöd av vetenskapliga observationer, en bokstavlig tolkning av bibelns olika skapelseberättelser har det inte. Jag anser att undervisningen i grundskolan huvudsakligen ska förmedla de teorier som majoriteten av världens forskare ställer sig bakom. Sedan hoppas jag givetvis att alla, oavsett livsåskådning, får utrymme att tänka fritt och självständigt.

Jag har en uppfattning som ligger nära Jakob Löndahls, åtminstone när det gäller kreationismen som produkt av naiv bibelsyn.

Beträffande Einstein så kan det tilläggas att det ju så småningom visade sig att partiklarna i fråga inte rörde sig snabbare än ljuset, men diskussionen var viktig på det viset att det klargjordes att varken Einsteins teorier eller några andra naturvetenskapliga teorier får stå över kritik och prövning. Men evolutionen, både den biologiska och den kosmiska, tror jag på som grund för vidare forskning tills ett övertygande motbevis framläggs.