Premium

Internationella ”planeten jordenåret” IYPE

Publicerad

Nyligen invigdes det ”Internationella planeten jordenåret IYPE” vid UNESCO i Paris. Detta är ett globalt initiativ som syfter till att lyfta fram geologins roll för alla våra viktiga samhällsfrågor. Mer information om initiativet hittar du IYPE. IYPE är indelat i 10 olika cetrala teman: Hälsa, Klimat, Grundvatten, Haven, Jordmånen, Jordens inre, Megastäder, Risker, Naturresurser och Livet. Här på FoF-bloggen bloggas det ju kring dessa teman, men ofta ur andra vetenskapliga synvinlar än den geovetenskapliga. HÄLSA är ofta ur det geovetenskapliga perspektivet behandlat inom forskningsområdet Medicinsk geologi. T.ex har arsenikförgiftning från grundvatten en direkt koppling till berggrunden.KLIMAT-frågan ur ett geovetenskapligt perspektiv kan vara att beslysa de långsamma naturliga klimatvariationer som bl.a beror på kol-cyklen och silikatvittring, dvs jordens förmåga att binda CO2 i berggrunden.GRUNDVATTEN och tillgången till grundvatten av god kvalitet kommer att vara en stor samhällelig fråga i framtiden. De hydrogeologiska förutsättningarna geovetenskapens bidrag.HAVEN som på många sätt utgör förutsättningen för livet, som vi känner det, är kanske våra minst utforskade områden på jorden. Havsbotten och kontinentalsockeln är områden där den maringeologiska forskningen tar sitt avstamp.JORDMÅNER är ur livemedelsförsörjningssynpunkt viktiga resurser. Förståelsen för hur dessa bildas, dess sammansättning och kvalitet är också ett viktigt forskningsområden inom geovetenskapen.JORDENS INRE är planeten jorden dynamo och är orsaken till många olika typer av naturkatastrofer som t.ex jordbävningar, vulkanutbrott och tsunamis. Geovetenskapen har en central roll att spela för förståelsen av dessa processer och därmed hur vi kan minimera riskerna.MEGASTÄDERNA blir fler och fler och jordens befolkning blir alltmer urbaniserad. Geologins spelar här en viktig roll för infrastrukturell planering, vägbyggen, undermarkskonstruktioner och markanvändning.RISKER så som vi i Sverige känner dem är i allt väsentligt kopplat till skred och ras. Det senaste exemplet är skreden i Bohuslän. Här spelar också geologin en viktig roll för att kunna förutse riskområden och planera för rätt infrastruktur.NATURRESURSER i form at mineral och metaller är en förutsättning för vår civilisation. Ett hållbart utnyttjande av dessa resurser är ett av de största geovetenskapliga forskningsområdena.LIVET slutligen och sambandet mellan geologin och livets utveckling är en forskningsfält som växer och geo-biosfärforskning blir alltmer central i vårt samhälle. Det mest kända exemplet är kanske frågan om liv på Mars.Under året återkopplar jag till dessa teman här på bloggen så håll koll framgent!Pär Weihed

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor