Annons

Antroposofer granskade

Grunden för läran är inte förenlig med modern vetenskap.

Författare: 

Publicerad:

2003-12-01

Många svenskar har en rätt suddig bild av antroposofin. Men vackrabyggnader, Waldorfskolorna med konstnärliga inslag i pedagogiken och denomhändertagande, alternativa sjukvården gör att läran ändå kan framstå somnågot positivt.

Nu har en grupp svenska forskare och andra skribenter trängt in bakomfasaden och studerat rörelsens människo- och kunskapssyn. Resultatetredovisas i boken Antroposofin ­ en kritisk granskning (Leopard Förlag).

Läran grundades år 1912 av österrikaren Rudolf Steiner och bygger på hans skrifteroch föreläsningar. Bokens författare visar att Steiner och andraantroposofiska skribenter gör rader av påståenden om människan, om sjukdomaroch läkemedel och om naturen i övrigt som står i strid med modern vetenskap.

Exempel är astralkroppar och eterkroppar, karmalära och reinkarnation,avståndstagande från vaccination, bruk av (låga doser) giftiga metaller somläkemedel, hänsyn till planeters positioner och månens faser vidsjukdomsbehandling och odling av grödor och så vidare. Okritiskhet är ettuttalat ideal. Rörelsen har uppenbart märkliga idéer om hur naturenfungerar.

Man kan tycka att det inte spelar så stor roll vilka stolligheter som liggerbakom antroposofin så länge dess utövare ger sina patienter gottomhändertagande, inspirerar sina skolelever och tar väl hand om sina djuroch marker. Men poängen är, framhåller bokens författare, att när man ska taställning till antroposofin måste man värdera det som verkligen skiljer utden från annan vård, undervisning och odling ­ nämligen den bakomliggandelärobyggnaden. Och då blir bilden inte lika positiv.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

16

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Se gärna på tidningen Folkvetts hemsida där man ur tidigare nummer kan läsa artiklar om antroposofi.http://www.physto.se/~vetfolk/index.htmlFolkvett är tidningen som kritiskt undersöker olika fenomen och motarbetar folkförvillare och folkförvilning.I detta fall om antroposofi finns artiklar ur tidigare nummer av tidning: Numren 1-92, 2-92, 1-94, 2-01 och 2-02

Björn Fjestad,Tack för ditt svar.Min kommentar gällde inte den i sig hedervärda strävan att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat, som Föreningen för Vetenskap och Folkbildning säger sig stå för.Den gällde det pinsamma sätt på vilket man fallit offer för och publicerar en artikel av en dokumenterad historieförfalskare som medel att göra det.Ditt svar försvarar allmänt den hedervärda strävan hos föreningen ifråga och hänvisar till de artiklar den publicerat om antroposofin och antroposofiska verksamheter.Men den kommenterar inte med ett ord den sannolikt för de flesta förvånande historieförfalskningen ifråga, hos en skribent, som så väl lyckats tillägna sin en på ytan välformulerad, skenbart vetenskaplig jargong, eller användningen av historieförfalskningar som medel att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat och vad det innebär för trovärdigheten i den strävan föreningen säger sig vilja befrämja, att den själv så lätt fallit offer för den ovetenskaplighet den säger sig vilja bekämpa.

Antroposofisk debatteknik: Man bemöter inte kritiken, man går till personangrepp istället.

Den som vill veta mer om Föreningen Vetenskap och Folkbildning rekommenderas att besöka deras webbplats:www.folkvett.nuSå här presenteras föreningens syfte i dess stadgar:"Föreningen Vetenskap och Folkbildning har till syfte att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt. En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen är att klargöra vilka frågor som kan respektive inte kan avgöras med vetenskapliga metoder."Genom att gå till webbplatsens länksamling och botanisera bland de sidor som anvisas, får man en god bild av den kritik som på vetenskaplig grund kan riktas mot den antroposofiska så kallade andevetenskapen.

Sune Nordwall är den kanske mest ivriga försvararen av Steiners rasistiska uttalanden. Jag är väl bekant med Nordwalls kritik av Staudenmaier, men jag är även bekant med Staudenmaiers svar på Nordwalls beskyllningar. På grundval av studierna av både Nordwall och Staudenmaier har jag - långt före utgivningen av "Antroposofin - en kritisk granskning" - kommit fram till att det är Nordwall som är ute och cyklar. Somliga av herrarnas debattinlägg finns tillgängliga på www.waldorfcritics.org.

SJÄLVMÅL, JESPERHej Jesper,Tack för ditt svar. För att förbättra läsbarheten hos min kommentar till det i detta internetforum har jag delat in det i några mindre delar.IDet är inte bara lätt det där med vetenskap och kanske särskilt när det gäller antroposofin. Inledningen till den antologi du utgett är i sin ursprungliga form skriven för ca 13 år sen av Sven Ove Hansson, som idag kan kalla sig professor vid filosofienheten vid KTH. Möjligen kunde man mot den bakgrunden ha förväntat sig mer av hans inledning under rubriken "Är antroposofin vetenskap?" än de bristfälliga källstudier och den delvis ytliga retorik, som nog får sägas karakterisera hans bidrag, om man bl a jämför det med de källor det säger sig hänvisa till som stöd för sin argumentation. För en analys av huvuddelen av hans inledning till antologin, i sin något mer omfattande ursprungliga version från 1991, se här.Vill man förstå antroposofin ur ett djupare vetenskapsteoretiskt perspektiv behöver man nog också gräva sig ner betydigt längre än Hansson gör, till födelsepunkten för filosofin och vetenskapen i väst och vattendelaren mellan den idealistiska och den materialistiska filosofitraditionen under antiken.Gör man det ser man att antroposofin går tillbaka på den idealistiska filosofi- och vetenskapstraditionen, med rötter hos bl a Platon och Aristoteles, på ett liknande sätt som naturvetenskapen i den form den utvecklat sig under de senaste århundradena baseras på den materialistiska vetenskapstraditionen, med rötter bl a hos Demokritos och Pythagoras. För ett försök att något utreda några av de grundläggande vetenskapsfilosofiska problemen i förhållandet mellan de två forskningstraditionerna, som den antologi du redigerat skrapar på ytan på, se här.Utredningen pekar mot att antroposofin utgör ett fortfarande ofärdigt och ofullkomligt försök att bidra till en vidareutveckling av den idealistiska filosofi- och vetenskapstraditionen. Men den pekar också mot att först en syntes av det som dagens naturvetenskap försöker representera, och den strävan att utveckla ett vetenskapligt forskande förhållningssätt till också "den" andliga världen, som antroposofin försöker bidra till, gör både naturen och människan rättvisa i djupare avseende. Den pekar också mot att först en sådan syntes av de två traditionerna skulle motsvara en "antroposofi" i ordets djupare betydelse av en medvetenhet om vad det innebär att vara människa.IIFör några kommentarer till vad du tillskriver mig som ett "ivrigt försvar av Steiners rasistiska uttalanden" se här. Länken beskriver något av den historiska och sakliga bakgrunden till den historieförfalskning Staudenmaier ägnar sig åt, och som är huvudtemat i den här diskussionen.Att han är en amatörhistoriker och att inledningen till hans artikel i den antologi du redigerat och utgett och nu försvarar är en lätt dokumenterad historieförfalskning framgår omedelbart vid en enkel jämförelse av hans inledning med det faktiska föredrag han säger sig beskriva i inledningen, se här. Det framgick också redan av det svar på hans artikel av Göran Fant, se här, som den förening du företräder själv publicerade för snart fyra år sen i sin tidskrift, där du själv sitter i redaktionen. Att Staudenmaier dessutom inte bara är en engångs- men en oseriös och upprepat otillförlitlig historieförfalskare och -förvrängare visar bl a diskussionen med honom om den ursprungliga historieförfalskningen i inledningen till sin artikel, om man skrapar på den lite på ytan, se här.Trots det har du i slutet av förra året åter, inte bara på nytt publicerat bl a historieförfalskningen ifråga som del av en föregivet vetenskaplig kritik av antroposofin. Du hävdar dessutom i detta forum - efter att jag två gånger länkat till dokumentation som enkelt belägger motsatsen - att du långt före utgivningen av antologin har tagit del av min kritik av Staudenmaier, och kommit till vad du beskriver som "slutsatsen" att jag - som du uttrycker det - är "ute och cyklar". Sommaren 2003 har Staudenmaier lättsamt i förbigående, efter att i flera år först med olika ordlekar och mentala rökridåer ha försvarat sin ursprungliga demagogiska historieförfalskning, men sannolikt till slut ha insett det ohållbara på sikt i att fortsätta att hävda och försvara den, publicerat en ny, "redigerad" version av den, som ersättning för den historieförfalskning av honom, som du publicerat. Möjligen kan man ta det som ytterligare en antydan om vem som är ute och "cyklar" i sammanhanget.I den nya versionen av inledningen har han tagit bort påståendet att den skulle beskriva det första föredraget i den föredragsserie av Steiner han hittills hävdat sig beskriva. Istället hävdar han en ny variant av den ursprungliga inledningen som en beskrivning av föredragsserien i sin helhet. För en analys av på vilket sätt den ursprungliga inledningen av Staudenmaier utgör en historieförfalskning också med avseende på föredragsserien i sin helhet (något han också hävdat i diskussionen av den), på ett sätt som också gäller den nya "redigerade" versionen av inledningen, se här.Mot den bakgrunden kan din, inte bara återpublicering av bl a hans historieförfalskning som medel i en föregivet "vetenskaplig" kritik av antroposofin, med dessutom ditt sätt att i detta forum fortsatta att försvara den - utöver att antyda hur skicklig Staudenmaier är på att slå blå dunster i ögonen på människor - möjligen framstå som tämligen förvånande, för att uttrycka det milt.Detta inte minst för att komma från en styrelsemedlem i en förening, som i ord uttryckligen just säger sig ha som mål att kämpa för en ökad förståelse för vad ett sakligt vetenskapligt tänkande innebär, och vars huvudargument mot antroposofin i den antologi du och föreningen utgett är just att den skulle strida mot ett vetenskapligt tänkesätt.Som sådant kastar det en inte bara ny, men fördjupad skugga, inte bara över trovärdigheten i den antologi du redigerat och utgett, men i hela den strävan som "Föreningen för Vetenskap och Folkbildning" i ord säger sig stå för. Möjligen avslöjar det också för en eller annan något av de djupare inte primärt vetenskapliga och sanningssträvande, men vad som framstår som demagogiska motiven till publiceringen av antologin, som del av föreningens missionerande verksamhet till försvar för en strikt sekulärhumanistisk världsåskådning.IIIDen sajt du hänvisar till som stöd för din bedömning att jag är "ute och cyklar" i mitt påpekande av Staudenmaiers historieförfalskning är en kombinerad kritik- och hattyp av sajt mot antroposofin och Waldorfpedagogiken, grundad av en ljudtekniker och sekulär humanistisk missionär sedan länge och central företrädare för en liten anti-antroposofisk och anti-Waldorf grupp i Kalifornien. Till sin karaktär är den inte helt olik den antisemitiska sajten "Jewwatch.com" som föregiven "informationssajt" om judar och judendomen.Efter närmare granskning av sajten tog en (eller flera) metaredaktör(er) på den stora internetportalen DMOZ 2001 bort den ur två centrala Waldorfkategorier på DMOZ, på bas av en bedömning att sajten inte motsvarar de krav portalen ställer på informationssajter på olika områden. Efter en liknande granskning slutade Google 2002 att publicera en sponsrad annons för sajten ifråga, som man en tid publicerat. Och förra året beslöt sig Altavista, efter en liknande granskning av sajten, för den radikala åtgärden att som det verkar helt ta bort alla direkta hänvisningar till den ur sitt webindex. Man beslöt också att i likhet med Google sluta att publicera sponsrade annonser för sajten för sökningar på "Waldorf", "Waldorf education" och "Rudolf Steiner" på Altavista.Det talar inte för att den är ett bra stöd för din bedömning av sanningshalten i den historieförfalskning du publicerat. För en beskrivning av och några kommentarer om sajten och den grupp som ligger bakom den, baserat bl a på diskussioner över flera år med dess företrädare, se här.IVAtt utveckla en saklig och objektiv sanningssträvan som människor på ett sätt som inte bara gör den värld vi lever i rättvisa ur ett yttre materiellt perspektiv, men också mot vad det i djupare avseende innebär att vara människa och de komplicerade existentiella frågor det ställer oss inför, tillhör sen antiken och på nytt sen renässansen de djupaste drivkrafterna för vår kultur.Den antologi med en föregivet vetenskaplig kritik mot antroposofin som du redigerat och utgivit är i princip lovvärd, som ett försök att tydliggöra i vilket avseende antroposofin kan sägas vara - eller inte kan sägas vara - vetenskapligt grundad och försvarbar. Som framgår ovan pekar dock en lite närmare granskning av antologin, redan om man bl a tillämpar sådan elementär källanalys på den, som Föreningen för Vetenskap och Folkbildning sannolikt åtminstone i ord själv förespråkar, mot att den i ett flertal grundläggande avseenden utgör ett brott mot den sanningssträvan som ett vetenskapligt förhållningssätt är ett uttryck för, och inte mer än delvis gör denna sanningssträvan rättvisa.För det krävs mer seriösa och betydligt bättre grundade vetenskapliga och vetenskapsfilosofiska analyser än de föregivet vetenskapliga artiklar om antroposofin som "Föreningen för Vetenskap och Folkbildning" hittills publicerat och nu sprider i ny form.Föreningen utser varje år en "Årets" pseudovetenskapliga "Förvillare". Får man - på bas av ovanstående - föreslå jag att föreningen demonstrerar lite reflekterad självinsikt och till Årets Pseudovetenskapliga Förvillare 2004 (eftersom titeln för 2003 redan är upptagen) utser sig själv, Sven Ove Hansson, Staudenmaier och dig ;-?Med bästa hälsningar,

Jag överlåter åt den intresserade läsaren att bedöma relevans och hållbarhet i Nordwalls kaskad av påståenden. För egen del finner jag det inte meningsfullt att säga mer än att jag hänvisar till mitt förra inlägg.

FEL SVAR, JESPERDu sitter i styrelsen för en förening, som med sitt namn och sina stadgar uttryckligen säger sig ha till syfte "att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat". Du sitter med i redaktionen för föreningens tidskrift, som organ för att verka för föreningens ändamål."Föreningen Vetenskap och Folkbildning'" har också med dig som redaktör redigerat och i höstas utgett en antologi under titeln "Antroposofi - en kritisk granskning", som med ett antal föregivet vetenskapliga analyser, i huvudsak hämtade från och redan tidigare publicerade i föreningens tidskrift, hävdar att antroposofin står i strid med ett vetenskapligt tänkesätt.Den sista av artiklarna i den föregivet vetenskapliga antologin, som den förening du företräder både publicerat i sin tidskrift och publicerar på internet sen länge, utgörs till stora delar av en blandning av osanningar, halvsanningar, historieförvrängningar och obelagda påståenden, som utgör det sannolikt mest demagogiskt raffinerade förtal av antroposofin och antroposofiska verksamheter som någonsin publicerats på svenska.Jag har i detta forum påpekat att författaren till artikeln ifråga, en Peter Staudenmaier, som inledande grundsten till sin artikel har lagt en ren och skär historieförfalskning som beskrivning av ett föredrag av Steiner. Jag har också länkat till en sida som omedelbart belägger att det är en historieförfalskning, genom att bl a länka till det föredrag Staudenmaier säger sig beskriva i sin inledning. Sidan beskriver också hur Staudenmaier förhållit sig, när jag påpekat och dokumenterat att hans inledning utgör en ren historieförfalskning, på ett sätt som totalt berövar honom varje uns av trovärdighet, som självutnämnd. "historisk forskare".Efter att jag två gånger påpekat det och länkat till sidan skriver du i ett första svar att du är väl insatt i (denna) min kritik av Staudenmaier och att du efter att ha tagit del av den, liksom av Staudenmaiers svar på den, vid ett studium av både min kritik och Staudenmaiers svar har kommit fram till att jag är "ute och cyklar" i mitt påpekande av hans historieförfalskning.Jag anger då i ett nytt svar bl a en direkt länk till föredraget ifråga i engelsk översättning, för att du ska kunna jämföra hans inledning till sin artikel med föredraget ifråga, och se om du eller jag har rätt eller fel, och vem som egentligen är ute och "cyklar". För föredraget i sin ursprungliga, oöversatta form, se här.Jag påpekar också att din förenings tidskrift, där du sitter i redaktionen och varifrån huvuddelen av artiklarna i antologin är hämtade, redan för snart tre år sedan publicerat ett svar på Staudenmaier, som påtalar att hans inledning inte stämmer med verkligheten, i betydelsen det föredrag han säger sig beskriva, på ett sätt som visar att det är en historieförfalskning.Du förhåller dig då inte ens elementärt vetenskapligt till problemet på ett sätt som din förening i ord säger sig förespråka genom att ex vis visa att ingenting i din förenings tidskrift har gett dig anledning att tro att Staudenmaiers inledning är en historieförfalskning. Du verkar inte heller ha undersökt om du verkligen har haft rätt i din första bedömning, när jag säger mig uttryckligen direkt dokumentera att du har fel och visar hur du på 5 minuter enkelt kan undersöka saken genom att läsa föredraget ifråga.Istället svarar du att du inte finner det "meningsfullt att säga mer än att jag hänvisar till mitt förra inlägg", där du implicit hävdar att Staudenmaier har gett ett riktigt referat av det föredrag han säger sig beskriva i sin inledning, vilket jag redan vederlagt tre gånger.Det är fel svar, Jesper.Inehållet i den demagogiska historieförfalskning av Staudenmaier, som du publicerat, och som framställer Steiner som protonazist, har via den bok du utgett och ansvarar för som redaktör, spridits av bl a Lärarförbundets organ Skolvärlden i 80.000 exemplar i ett av dess januarinummer till sannolikt alla Sveriges skolor och alla Lärarförbundets medlemmar.Du är ansvarig för spridandet av den välbelagda historieförfalskningen och förtalet ifråga, som du enkelt hade upptäckt enbart genom att genom att läsa den tidskrift den förening du företräder själv ger ut, varur huvuddelen av artiklarna i den antologi du utgett är hämtade, och i vars redaktion du nu själv sitter.I dina avslutande reflektioner i antologin skriver du: "Antroposofin saknar den korrigeringsförmåga inför nya fakta som är ett grundkrav på vetenskaplig verksamhet" och "Likgiltigheten inför motsägande fakta får tyvärr också till följd att debatter med antroposofer om lärans grundvalar sällan blir speciellt givande".Ska jag tolka ditt svar så att du nu utan att riktigt märka det har blivit en av de "antroposofer" du i antologin säger dig beskriva?Ditt icke-svar duger inte för att komma från en av de - med antologin - mest offentliga och centrala företrädarna för en förening som i ord säger sig ha som syfte att "främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat", Jesper.Det duger särskilt inte för att komma från en person som just har redigerat och publicerat en antologi vars huvudargument, med användande av föregivet vetenskapliga analyser, är just att antroposofin skulle strida mot ett vetenskapligt förhållningssätt, och som använder sig av historieförfalskning och det sannolikt mest raffinerade demagogiska förtal av antroposofin och antroposofiska verksamheter som publicerats på svenska någonsin, som "vetenskapligt" medel att göra det.Ditt svar duger inte, Jesper, för att komma från en av de mest offentliga och uttryckliga företrädarna för en förening, som säger sig ha som huvudmål att verka för att främja "Vetenskap och Folkbildning".Som sådant berövar ditt icke-svar dig all trovärdighet som företrädare för ett ens elementärt vetenskapligt förhållningssätt som utgivare av antologin, och är ännu ett argument för att utnämna dig till en av Årets Pseudovetenskapliga Förvillare 2004 tillsammans med den förening du företräder.

Okej då, jag kan ge ett lite längre svar, till dem som mot förmodan orkar följa denna debatt.Mitt huvudbudskap är att den som vill bedöma Nordwalls argument naturligtvis måste väga dem mot Staudenmaiers svar. Staudenmaiers repliker är emellertid mycket svårare att få tag i. Nordwall är inte speciellt benägen att länka till dem på sin hemsida. Därför tipsade jag om att några av svaren fortfarande finns tillgängliga på www.waldorfcritics.org. Det fick jag tydligen inte göra för Nordwall. Andra artiklar som är relevanta för att få en motbild till Nordwalls våldsamma beskyllningar finns på http://www.stelling.nl/simpos/anthroposophy.htm.Jag försökte själv för ca två år sedan avgöra om det låg något i kritiken mot Staudenmaier, genom att läsa Nordwalls, Staudenmaiers och andras inlägg. Min bedömning var att Nordwalls kritik verkade vara kraftigt överdriven. Jag har inte tid att pga. Nordwalls upprepade klagomål försöka göra en förnyad bedömning.Viktigast är emellertid följande: Såsom tydligt framgår i boken "Antroposofin - en kritisk granskning" tar varje författare ansvar för sina egna texter. Det är därför inte meningsfullt att Nordwall försöker debattera denna fråga med mig. Staudenmaier läser inte svenska, så något svar från honom i FoF:s diskussionsforum är inte att vänta. Den som verkligen vill ta del av bägge sidors argument får ge sig ut på nätet och leta.Därmed avslutar jag min medverkan i detta diskussionsforum, fastän jag förstår att Nordwall kommer att prestera ytterligare ett långt och ursinnigt svar.

Jo, Jesper, JAG har - mot förmodan - följt med i er ordväxling. Och jag saknar EN sak: Som ansvarig utgivare av boken med Staudmeyers folksjälskritik, har du kollat upp de graverande anklagelserna mot honom eller inte? Han är ju faktiskt anklagad för att ha förfalskat Steiners ord - Steiners DOKUMENTERADE ord, märk väl, så det är en lätt sak för dig att kolla upp. vad jag saknar, alltså, är något tecken på att du har kollat upp fakta. Du behöver för min del inte svara Nordwall eller ens mig men det där han sa om ditt ansvar och trovärdighet som redaktör måste väl ligga i ditt eget intresse. För att få slut på tjafset om inte annat. Eller?Alexander Kieding

Lägg till kommentar