Annons

Muslimska världen utvecklas inte mot demokrati

Sedan 1970 har demokratierna i världen blivit fler. Men det finns ett undantag.

Annons

Vad är det som leder till demokratisk utveckling? Vid 2000-talets början betraktades knappt hälften av världens länder som demokratiska. Det är en ökning av antalet demokratier med 50 procent de senaste trettio åren.

Det slående undantaget från den allmänna internationella trenden är Mellanöstern och Nordafrika. Där har demokratin inte utvecklats alls sedan 1970-talets början. De icke-demokratiska länderna dominerar regionen, och Turkiet är det enda land som har en positiv utveckling. Frågan är vad det beror på.

Välstånd stärker demokratin

Modernisering och socioekonomisk utveckling ansågs länge vara en förutsättning för demokratiska framsteg. Först måste länder bli industrialiserade, rika och urbaniserade; därefter var de redo för demokratisering. De flesta fattiga länder i Afrika och Asien saknar därmed det nödvändiga underlaget för demokratiska reformer.

Men så enkelt (och dystert) är det inte. Även mycket fattiga länder har demokratiserats, exempelvis Indien. Ekonomisk och social utveckling är förvisso en fördel. Utbildning bidrar till att fler kan delta i det politiska samtalet, och industrialisering och urbanisering stimulerar politisk organisering. Detta banar visserligen väg för demokratin, men framför allt ökar sannolikheten för att demokratin ska stabiliseras om den väl kommit på plats.

I riktigt fattiga länder, med BNP per capita under 1 000 US-dollar (vilket är fallet på många håll i Afrika), är möjligheterna att långsiktigt upprätthålla ett demokratiskt styre mycket små. Men redan med en BNP på 3 000 dollar är chanserna avsevärt bättre, och vid den dubbla nivån är det sällan som någon demokrati faller.

Religionen kanske påverkar

Sedan lång tid tillbaka har religionen ansetts central för att demokrati ska kunna utvecklas. Det var i regel protestantiska länder som demokratiserades först, och därför funderade man länge över vilken roll den auktoritära katolska kyrkan spelade.

Men skillnaderna har jämnats ut. Det är belagt att katolska kyrkan sedan 1970-talet i åtskilliga fall har spelat en aktiv roll för demokratiseringen. I dag ser vi ingen systematisk olikhet mellan katolska och protestantiska länder vad gäller demokrati.

I stället diskuteras religionen i samband med de muslimska ländernas bristande demokrati. Anledningen skulle vara att staten kontrollerar det religiösa livet och att det därmed inte råder åtskillnad mellan religion och stat. Men så har det varit också i många protestantiska länder, och det har inte hindrat demokratisering.

En annan förklaring är att den muslimska tron skulle vara mer auktoritär, mindre tolerant och allmänt antidemokratisk till sin natur. Den politiska kulturen i dessa länder skulle därför vara svår att förena med demokrati. Men det har inte bekräftats av forskningen, och inget tyder på att muslimer skulle ha avvikande attityder till demokrati.

Ytterligare en tolkning är att det handlar om ett regionalt fenomen: det är Nordafrika och Mellanöstern som avviker. Således skulle det vara ett arabiskt snarare än ett muslimskt problem.

Men det stämmer inte heller. Sambandet mellan muslimsk befolkning och lägre grad av demokrati står sig även om man helt plockar bort den arabiska världen.

Också kvinnornas svaga ställning i islam och allmänt förtryck har förts fram som förklaringar. Men inte heller det håller för närmare granskning. Något är det uppenbarligen med muslimska länder, men vad det är, vet vi inte. Kanske är det ett skensamband - det vill säga en återspegling av andra förhållanden i muslimska länder.

Politisk organisering är viktigt

Naturresurser är i regel negativt för demokratiutvecklingen. Särskilt tydligt är det beträffande olja. Länder vars huvudinkomster kommer från olja är ofta mindre demokratiska, och det gäller flera av länderna i Mellanöstern. Anledningen är att inkomsterna från oljan får konsekvenser för det civila samhället och den politiska organiseringen.

Oljeländer kan bli så kallade rentierekonomier, där staten till följd av oljeinkomster inte är beroende av skatter och därmed blir autonom i förhållande till övriga samhället. I gengäld blir olika grupper beroende av statsledningen, eftersom den kontrollerar allt kapital. Resurserna kan dessutom utnyttjas för att bygga upp en omfattande repressiv apparat, vilket ger regimen möjlighet att hårdhänt motarbeta eventuell opposition och folklig organisering. Saudiarabien illustrerar detta väl, liksom Azerbajdzjan och Ekvatorialguinea.

Det civila samhället har under senare årtionden ofta nämnts som en nödvändighet för demokratin. Många har därför försökt att stärka folklig organisering. Men relativt lite har kommit ut av det, eftersom det är svårt att stödja folklig organisering utifrån och uppifrån. Auktoritära regimer kan effektivt trycka ner och isolera de grupper som utgör ett hot; så sker bland annat i Kina, Vitryssland och Egypten.

Att civila grupper verkligen har en chans att träda fram och samla folk till öppna demonstrationer stimulerar demokratin. Så var det exempelvis vid kommunistregimernas fall i Östeuropa. Även om det där var fråga om spontana, tämligen oorganiserade folkliga manifestationer, är det viktiga att det var många som deltog i de fredliga protesterna.

Goda grannar, homogen befolkning

Demokratiutvecklingen kan också påverkas av hur grannskapet ser ut. Det brukar kallas diffusion, spridning. Både när demokratier har blivit svagare, som under mellankrigstiden, och när de blivit starkare - som i Latinamerika under 1980-talet och i Östeuropa i början av 1990-talet - har detta varit tydligt.

Demokratins framgång kan således - liksom dess tillbakagång - vara självförstärkande. De framsteg som nyligen skett i Georgien, Ukraina och Kirgizistan kan på så sätt bana väg för ytterligare framsteg.

I det perspektivet blir det förstås intressant att se vad som händer i Irak. Oavsett om försöket till demokratisering genom militär intervention lyckas eller ej kan utvecklingen spridas. Om man misslyckas och de etniska och religiösa klyftorna stärks, är det i dubbel bemärkelse till demokratins nackdel. Demokrati förutsätter nämligen viss tolerans och samarbete mellan olika grupper, och sprickor i befolkningen kan göra detta svårare.

Det finns trots allt länder som Indien, där etniska och religiösa klyftor har kunnat hanteras. Samtidigt är det känt att om allvarliga konflikter på etnisk och religiös grund bryter ut och blir långvariga, är det svårt att hitta en fungerande demokratisk väg tillbaka. Nordirland, Sri Lanka och Rwanda kan nämnas som exempel.

För att stoppa en sådan utveckling har både akademiker och praktiker utnyttjat den så kallade konsociala modell, som lanserats av den nederländske statsvetaren Arend Lijphart. Den går ut på att det förtroende som gör demokratiskt samarbete möjligt bara kan skapas genom maktdelning. Därför ska man försöka bilda institutioner där makten delas mellan olika grupper. Men ännu saknar forskare systematisk kunskap om och under vilka förutsättningar som modellen fungerar.

Militärdiktaturer faller lätt

Alla icke-demokratiska regimer är inte lika lätta att förändra, vissa är betydligt mer motståndskraftiga. Den första som kunde visa detta var den amerikanska statsvetaren Barbara Geddes. Hon har jämfört regimer av tre slag (militärregimer, enpartistater och personcentrerade regimer) med avseende på deras stabilitet. Militärregimer är ömtåligare. Det beror bland annat på att militärer har svag förankring i samhället, är känsliga för intern splittring och i regel har möjlighet att återvända till barackerna, hävdar hon.

Jan Teorell och jag har nyligen gjort en uppföljning av hennes studie. Vi har inbegripit också traditionella monarkier, demokratiskt begränsade flerpartisystem och så kallade icke-partisystem, där det alltså hålls val, men inga partier tillåts. Saudiarabien är ett exempel på detta, där tillåts bara enskilda individer ställa upp i valen. Vi kan visa att det begränsade flerpartisystemet blivit vanligare under 1990-talet. Militär- och enpartiregimer, som förr var relativt vanliga, är numera sällsynta.

Enpartiregimer är mer långlivade än militärregimer, men långvarigast är med bred marginal traditionella monarkier, som Brunei. Ett begränsat flerpartisystem är lika bräckligt som en militärregim.

Men stabilitet är förstås en sak. Vad regimerna förändras till när de faller, en annan. Det visar sig att i endast 20 procent av fallen resulterar en auktoritär regims fall i övergång till demokrati. När så sker, är det som regel ett begränsat flerpartisystem som förändrar sig.

Ljus framtid

Förutsättningarna för demokratisering påverkas alltså av vilken sorts auktoritär regim det är som förändras. Eftersom det begränsade flerpartisystemet har blivit den vanligaste formen av auktoritärt styre, är det en hoppfull signal inför framtiden.

Det begränsade flerpartisystemet intar i regel en mellanposition ifråga om demokratigrad, och det är därför de är mer benägna att förändras i demokratisk riktning. Detta är inte förvånande med tanke på att de anordnar val med åtminstone något inslag av öppenhet och politisk konkurrens och dessutom upprätthåller vissa, om än mycket begränsade, politiska friheter. Därigenom är de mindre motståndskraftiga mot stegvisa, men små, förändringar i demokratisk riktning.

Likafullt är spännvidden stor. Vissa begränsade partisystem har relativt snabbt ersatts av ett demokratiskt styre. Flera av staterna i Östeuropa kan nämnas som exempel. Andra är mycket stabila, som Singapore och Egypten. Vad som förklarar skillnaden i uthållighet ska forskningen förhoppningsvis klargöra i framtiden.

Svårt att mäta demokrati

Det första problemet för den som vill forska om demokratisering, är att bestämma hur man ska mäta graden av demokrati. Flera olika demokratiindex har utarbetas. De har förvisso en hel del gemensamt och ger en relativt samstämmig bild av demokratins ställning och utveckling i världen. I centrum står i regel sådant som har med val och politiska friheter att göra (fria och korrekta val, organisationsfrihet, yttrandefrihet, demonstrationsfrihet).

Alla index behandlar skalans ändar på samma sätt. Länder som Sverige, Frankrike, Kanada och Nya Zeeland betraktas genomgående som demokratiska, medan motsatsen gäller för länder som Kina, Uzbekistan, Saudiarabien och Kongo-Kinshasa.

Men, samstämmigheten är betydligt mindre om man bortser från extremerna. De index som bara mäter valen placerar således Ryssland relativt högt, men om man också tar hänsyn till yttrandefrihet, mötesfrihet och andra faktorer som också påverkar om ett land ska ses som demokratiskt, placeras landet längre ner.

Osäkerheten är som störst för de länder som är mindre demokratiska. Om man vill undersöka förändringar i demokratins utveckling över längre tid kan det med andra ord spela roll vilket index man utnyttjar. Det är också känt att utfallet av olika samband - alltså mellan demokrati och andra förhållanden, till exempel fred - kan påverkas av vilket mått som används.

Hur man mäter demokrati är med andra ord väsentligt. Jan Teorell och jag har granskat olika index och funnit att den bästa skattningen helt enkelt är genomsnittet av två demokratimått (Freedom House och Polity). Det är det systemet som har utnyttjats denna studie.

Möt Mattias Gardell - Hedningen som försvarar politisk islam

Nu har han blivit professor i teologi i Uppsala.

2007-03-01

Bäddar Irakkriget för demokrati?

Saddam Husseins fall kan vara nyckeln till demokratisering.

2004-12-01

Fundamentalism - motstånd mot det moderna

Den gemensamma nämnaren är missnöje med sekulariseringen.

2004-06-01

Två källor till kunskap

Enligt vissa islamiska filosofer är den uppenbarade kunskapen överlägsen den mänskliga kunskapen, medan andra hävdar att de är likvärdiga och kompletterar varandra. Uppenbarelser förstås både med intellektet och med känslan. Världsliga fenomen som uppfattas av våra sinnen tolkas av vårt intellekt i enlighet med uppenbarelsen.

När man diskuterar utbildning kan man inte undgå ett centralt begrepp inom islam, som kallas fitra. Varje människa föds med fitra, ett slags inneboende natur eller böjelse för att utveckla en relation till Gud, ett slags andlig och religiös förmåga. Människan har en längtan efter Gud på grund av sin egen ofullkomlighet. I vilken riktning denna religiösa potential utvecklas beror på i vilken omgivning man växer upp.

Gud anses ha givit människan tre slags förmåga för inlärning: inte bara genom hjärna och hjärta utan också en andlig förmåga. Islam erkänner således inte bara sensoriska sinnen för perception utan också en andlig-religiös varseblivning. Det grundläggande syftet med utbildning är att förverkliga alla fitras dimensioner, eller med andra ord att utveckla av kropp, själ och ande i ett socialt sammanhang. Det senare är viktigt. Begreppet fitra kan också relateras till den inneboende godheten hos varje människa. Varje människa föds god men är själv ansvarig för sina handlingar eftersom hon har fri vilja.

I den lilla byn Sujani upprätthölls denna distinktion mellan tre olika kunskapskällor endast av de religiöst skolade, mullorna och imamerna. En av dem förklarade fitra så här:

- Fitra är som ett frö som vi alla föds med. Vår uppväxtmiljö avgör om det fröet gror eller inte, det vill säga om vi blir muslimer eller inte.

Svenska muslimer upplever ökad diskriminering

Att mötas av rädsla och undvikande blev vanligare efter den 11 september2001.

2003-07-01

Demokrati för miljarder

Indiens reformpolitiker har många hinder att kämpa mot.

2004-03-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

9

Kommentarer

ingen demokrati förrän det patriakaliska synsättet börjar krakelera.dom förblir fattiga tills de upptäcker att framgång kommer av att båda bestämmer .ett ensidigt synsätt är lika med inget framåtskridande.peka på ett enda land som nått framgång för folket trots ett ensiktigt tänkande . så fort kvinnan tar tag i sitt eget liv kommer förbättringarna för folket i helhet.så klar mannen väljer stagnation framför att förlora makten

Axel Hadenius artikel är intressant och klokt nog försiktig då det gäller slutsatser om kopplingen mellan grad av demokrati och inslag av islam.Artikeln andas viss optimism beträffande den kommande utvecklingen, en optimism som jag dessvärre inte kan dela. Och det har att göra med den snabbt utbredande kontrollen av människor. Snart sagt överallt i världen sjösätts allt fler kontrollåtgärder som ofta legitimeras i termer som "krig mot terrorism", "förebyggande åtgärder motgrov kriminalitet", eller liknande. Nästan alltid sker dock en ändamålsglidning som även innefattar kontroll av de egna medborgarna, en masse. Denna glidning sker dessutom ofta snabbt. Och den sker även i länder med lång demokratisk tradition. Storbritannien, USA, våra nordiska grannländer och vårt eget land är bara några exempel på stater som de flesta uppfattar besitta lång demokratisk tradition, men där kontrollsamhället accelererat oroväckande bara under det senaste halvdussinet år. Det är litet av en utveckling mot statsterrorism, där ett efter traditionella begreppdemokratiskt samhälle förfaller till djupt penetrerande kontroll av folket, utövat aven liten elit av företrädare för det politiska systemet, rättsväsendet och administrativaorgan. Som Axel Hadenius visar har demokratierna säkert blivit fler sedan 1970-talet. Parallellt har flertalet stater inklusive demokratierna tillägnat sig teknik för ökad centralt administrerad kontroll av folket. Och det är ju en grundläggande princip för demokrati att all offentlig makt skall utgå från folket.Av en händelse kommer man att tänka på Aldous Huxleys roman Du sköna nya värld och 1984 av George Orwell.

Några brister i en bra artikel!Axel har glömt bort Iran i sina exemplar. Det råder tidligen en ,nogånlunda, flerparisystem i Iran men alla de parierna är ,i praktiken ,inte mer än olika fraktioner inom en pari, nämligen Gudspari. De fraktionerna omfattar ej alla eslamistiska gruper i själva Iran heller.Vad spelar det för roll om komunist partiet i Nordkorea eller china delas i ollika halvautonoma falanger med olika namn under en och samma ideologi?med en och samma GodfaderDen så kallade, delvis, flerpartisystemet i Iran har ramats hård av den andliga ledarskapet Som har,i praktiken, ingentig och gjöra med anlighet; sen kommer olika religösa makthavande institutioner som fungerar dubla och tvådubla säkerhets och bevaknings oraganer.Det finns en bit i artikelen som är väldigt viktigt och kommer att vara avgjörande för demokrati i de Islamiska olje lnderna(i stor sett i mellanöster).Den är oljan och dess roll i antidemokratism.För några år sedan tog, en av reform politikerna i iran up problematiken och förslog att oljepegar bör delas ut mellan folket , och staten kan ta skatt från envar efter individuella inkomster.På detta visset staten missar sin autonomi getemot sitt folk.Detta förslaget kan och må bli en tema för en ny syn och eventuellt en förskningsprojekt.Jag är inte skribent, men försökte och ge min syn och kritik om artikeln.Habib Tabrizianhabibtabriz@yahoo.com

Att sambandet mellan Marknadsekonomi och demokrati inte ens nämns i artikeln kanske beror på artikelförfattarens politiska hemvisst? Citat, "Men så enkelt (och dystert) är det inte. Även mycket fattiga länder har demokratiserats", skrivet under rubriken: Välstånd stärker demokrati.Att koppla ihop personlig förmögenhet med demokrati får ju de flesta på vänsterkanten att slå bakut. Men demokrati kommer ur frihetstörst och frihet uppnås genom de ekonomiska möjligheter marknadsekonomin ger. När människor, i t.ex. Afrika ges möjlighet att handla fritt med andra stärks de spirande demokratierna, vilket också påpekas i artikeln. Det upprörande och rent felaktiga med artikeln är att inte beskriva kausaliteten mellan fria marknader och demokrati. Inte ens för att försöka falsifiera detta.

I tidningen fanns ett antal diagram till den här artikeln som visar andel demokratiska länder i olika världsdelar. Finns det någon mer detaljerad version av dessa? Jag undrar dels vilka länder som tagits med i olika diagram, dels hur demokrati / ickedemokrati definierats.

Efter vad jag förstår finns en tydlig skillnad mellan katolska och protestantiska länder avseende korruption och annat informellt inflytande.
I demokratiskt hänseende ser man kulturella skillnader, även om fria val genomförts även i de katolska länderna.

Det är svårt att på ett samlat sätt betrakta den "muslimska världen" som Axel Hadenius gör. Utvecklingen går åt olika håll i olika länder. Många betraktar utvecklingen i Egypten som ett land som går mot mindre tolerans och ett allt mer auktoritärt styre. Andra muslimska länder har definitivt blivit mer demokratiska på senare år, framförallt Indonesien och Turkiet. I ytterligare andra länder har utvecklingen böljat fram och tillbaka. År 1970, som Hadenius har som jäförelseår, styrdes t.ex. Iran auktoritärt av Shah Mohammad Reza Pahlavi. Protester i slutet av 70-talet tvingade regimen att börja demokratisera landet, men protesterna tilltog ändå och regimen föll. Efter revolutionen (under inflytande av ledare som Bazargan och Banisadr), men även under Khatamis första presidentperiod i slutet av 90-talet verkade landet vara påväg mot demokrati. Demokratiseringsprocesserna avstannade dessvärre vid båda tillfällena.

Jag anser att Hadenius beskriver den "muslimska världen" i alltför generella ordalag. Att sammanföra Indonesien och Saudi-Arabien under ett begrepp måste vara nästintill omöjligt med tanke på de stora kulturella skillnaderna. Eller ska vi skapa begreppet den "kristna världen" och sammanföra Sverige med Rwanda under ett liknande generellt begrepp?

Fel du hade om turkiet!