Annons

Bild: 
Istock

Varning för bråk vid bikupan

Hur påverkas den vilda insektsfaunan av bikupor? Ett fåtal utställda samhällen i en skogsbacke innebär flera hundra tusen tambin i området. Kan det finnas risk för att tillgången på nektar begränsas för andra insekter, eller för sjukdomsspridning? Och omvänt: finns det insektsarter som gynnas av tambiets närvaro?

/Mats Nylinder

Annons

Publicerad:

2019-08-15

Det finns studier som visar att tambin konkurrerar med vilda bin om pollen och nektar från blommor, som är deras föda. Men konkurrensen är mindre om det finns god tillgång på blommor. Tambin rör sig över områden som har flera kilometers radie för att söka föda, så alla utsatta bin kommer inte att befinna sig i den lokala skogsbacken. Även om konkurrens påvisats vet man inte hur stor effekt detta har på vilda bins populationer. Den begränsade forskning som finns antyder att också andra pollinerare som nyttjar samma blommor som tambin kan påverkas negativt. Det finns även studier som tyder på att virus sprids mellan honungsbin, humlor, solitärbin, getingar och andra insekter. Det innebär att tambin kan sprida virus till vilda pollinatörer – och att vilda pollinatörer kan sprida virus till tambin. Det är dock fortfarande oklart vilken process som leder till sjukdom hos de olika grupperna. Ökad förekomst av tambin skulle naturligtvis kunna gynna rovlevande insekter som äter bin. Däremot finns det ingenting som tyder på att vilda pollinerande insekter gynnas av att man sätter ut tambin.

/Henrik Smith, professor i zooekologi, Lunds universitet

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.