Annons

pedagogik

Under 2000-talet har resultaten i den svenska skolan försämrats . Det har visats av flera PISA-rapporter, som utgår från resultaten hos niondeklassare. Nu visar det sig att dessa försämringar även har satt spår i läs- och matematikkunskaperna hos unga vuxna. Det framgår av rapporten Lära för livet (SNS) där resultat från PIAAC redovisas ( Programme for the international assessment of adult competencies ). PIAAC baseras bland annat på läs- och räkneförmågor hos ett urval 16–65-åringar i 24 olika länder. Sveriges vuxna befolkning är över lag jämförelsevis bra på att läsa och räkna – men inte i...
I och med friskolereformen 1992 har elever fått större möjlighet att välja skola. Tidigare forskning har visat att friskolereformen inte hade någon större påverkan på skolresultat för den genomsnittlige eleven. Nu har forskarna undersökt olika grupper för att se vilka elever som kan ha påverkats, genom att jämföra elever från både före och efter friskolereformen i områden med många skolor och i områden där man i praktiken inte kan välja skola. När resultaten analyserades visade det sig att forskarna inte kunde se några tecken på att elever från hushåll med låga inkomster eller med...
1 | Vad krävs för att ge en god utbildning? – Det behövs framför allt välutbildade lärare som kan ägna sig åt sin huvuduppgift – att utbilda. Men det behövs även elever som inser att det krävs ansträngning för att nå resultat. Och det krävs även föräldrar som stödjer inte bara sitt eget barn, utan skolan som helhet. Allt detta hittar vi till exempel i Finland, ett land som många i debatten återkommer till. 2 | Varför är den finska skolan så bra? – Den är lik den svenska skolan fram till 1970. Att den sedan blev så bra har till och med förvånat finländarna själva. Och de har förklarat det med...
Svar: Jean Piaget (1896–1980) och Lev Vygotskij (1896–1934) är de två forskare under 1900-talet som har haft störst betydelse inom området barns utveckling av tänkande och språk. De ägnade sig båda först åt andra saker. Vygotskijs områden var litteratur, konst och konstpsykologi. Piaget ägnade sig åt naturvetenskap, särskilt biologi, med fokus på frågor om kunskapens natur. De inriktade sig sedermera på barns utveckling av tänkande och språk. Vygotskij hade tillgång till Piagets tidigare skrifter och kritiserade dessa i sina arbeten. Piaget fick inte tillfälle att ta del av kritiken förrän 25...
Talet om individualisering i den svenska skolan har ofta kommit att innebära eget arbete, det vill säga motsatsen till katederundervisning. De senaste decennierna har denna form av lärande blivit allt vanligare. Men mycket tyder på att det har lett till försämrade resultat. – Vid eget arbete måste eleverna själva sortera, analysera och till och med planera studierna. Det missgynnar svaga elever som lämnas ensamma med uppgifter de kanske inte förstår, säger Joanna Giota, pedagogisk forskare vid Göteborgs universitet. Hon har på uppdrag av Skolverket och Vetenskapsrådet gått igenom 43 svenska...
Elever som drivs av ångest och oro har bra chanser att lämna gymnasiet med goda betyg. Den slutsatsen drar Pia Rosander, psykologiforskare vid Lunds universitet, som i en ny avhandling har undersökt sambandet mellan personlighet och studieresultat. Hon lät personlighetstesta 200 elever när de började gymnasiet. När eleverna sedan hade tagit studenten jämförde hon resultatet från personlighetstestet med slutbetyget. Eleverna bedömdes efter den så kallade femfaktorsmodellen, som analyserar personlighet utifrån olika skalor: till exempel öppenhet, samvetsgrannhet och ångestbenägenhet. Tydligast...