Annons

psykiatri

Gravida kvinnor som andas förorenad luft löper större risk att få barn med adhd. Det menar forskare som har analyserat inomhusluften hemma hos 783 gravida nederländska kvinnor och sedan hjärnröntgat deras barn vid 6–10 års ålder. De barn som tillbringade fostertiden i hem med hög halt av partiklar och kvävedioxid visade sig ha tunnare hjärnbark på flera områden. Tunnare hjärnbark förknippas med minskad impulskontroll och ökad risk för bland annat adhd, enligt tidigare studier. Den nya studien gjordes i Rotterdam, där partikelhalten i genomsnitt ligger långt under EU:s gränsvärden. − Även i en...
Bensodiazepiner verkar genom att förstärka effekten av signalsubstansen GABA i hjärnan (gammaaminosmörsyra). GABA är hjärnans viktigaste hämmande signalsubstans. Det är därför inte konstigt att bensodiazepiner har en generell, hämmande effekt på hjärnan och används för att bland annat dämpa ångest, dämpa epileptisk aktivitet, främja sömn och relaxera muskler. Förklaringen till att bensodiazepiner påverkar både hjärna och muskler är att substansen verkar i hjärnan och att hjärnan styr musklerna. GABA binder till två typer av receptorer i hjärnan. Bensodiazepiner verkar på en av dessa, GABAA...
Perfektionismen bland unga har ökat markant mellan 1989 och 2016. Det visar en genomgång av 164 studier med sammanlagt 41 600 studenter i USA, Kanada och Storbritannien. Samtliga studier som samlats ihop mätte tre sorters perfektionism. Perfektionism riktad mot sig själv hade ökat med 10 procent, perfektionism som man riktar mot andra hade ökat med 16 procent, medan perfektionism som upplevs komma från omgivningen riktad mot en själv hade ökat med hela 32 procent. Som orsaker till att perfektionismen breder ut sig bland unga föreslår forskarna den nyliberala samhällsutvecklingen som går mot...
En människa med tvångssyndrom kan tvätta händerna tills de blir såriga, eller kontrollera att spisen är avstängd så många gånger att det blir svårt att gå hemifrån. Nu har forskare i Sverige och flera andra länder hittat fyra gener som ökar risken för tvångssyndrom, som på engelska kallas obsessive compulsive disorder , OCD. – I förlängningen hoppas vi att det kan leda till bättre läkemedel, säger Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genetik vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom upptäckten. En av de fyra generna påverkar signalämnet serotonin i hjärnan, och skulle kunna...
Tidigare har man sett att ögonrörelseterapi, emdr, och kognitiv beteendeterapi, kbt, kan fungera för att behandla posttraumatisk stress, ptsd, hos vuxna. I sina riktlinjer bedömer dock Socialstyrelsen det vetenskapliga underlaget som otillräckligt till begränsat, men att det finns god klinisk erfarenhet av ögonrörelseterapi vid ptsd. På ett internationellt plan så rekommenderar WHO ögonrörelseterapi vid ptsd för vuxna medan forskningsunderlaget för unga bedömts som mer begränsat. I ögonrörelseterapin fokuserar patienten på behandlarens finger som rör sig fram och tillbaka framför ögonen...
Forskare vid Karolinska institutet och Göteborgs universitet har jämfört registerdata för drygt 51 000 patienter med bipolär sjukdom i Sverige under åren 2005–2013. Under perioden skedde cirka 10 600 självmord eller självmordsförsök inom gruppen. Forskarna har analyserats hur många av dessa händelser som inträffade under de perioder som patienterna tog valproinsyra eller ingen medicin, respektive litium eller ingen medicin, för sin bibolaritet. Bland dem som fått läkemedlet valproinsyra, som är det vanligaste alternativet till litium vid bipolär sjukdom, fanns ingen minskning av självmord...