Annons

psykiatri

Tidigare har man sett att ögonrörelseterapi, emdr, och kognitiv beteendeterapi, kbt, kan fungera för att behandla posttraumatisk stress, ptsd, hos vuxna. I sina riktlinjer bedömer dock Socialstyrelsen det vetenskapliga underlaget som otillräckligt till begränsat, men att det finns god klinisk erfarenhet av ögonrörelseterapi vid ptsd. På ett internationellt plan så rekommenderar WHO ögonrörelseterapi vid ptsd för vuxna medan forskningsunderlaget för unga bedömts som mer begränsat. I ögonrörelseterapin fokuserar patienten på behandlarens finger som rör sig fram och tillbaka framför ögonen...
Forskare vid Karolinska institutet och Göteborgs universitet har jämfört registerdata för drygt 51 000 patienter med bipolär sjukdom i Sverige under åren 2005–2013. Under perioden skedde cirka 10 600 självmord eller självmordsförsök inom gruppen. Forskarna har analyserats hur många av dessa händelser som inträffade under de perioder som patienterna tog valproinsyra eller ingen medicin, respektive litium eller ingen medicin, för sin bibolaritet. Bland dem som fått läkemedlet valproinsyra, som är det vanligaste alternativet till litium vid bipolär sjukdom, fanns ingen minskning av självmord...
Bipolär sjukdom, bipolär affektiv sjukdom och manodepressiv sjukdom är tre helt synonyma benämningar på samma sjukdom. Inom medicinska och vetenskapliga kretsar används numera benämningen bipolär, men i dagligt tal hör man fortfarande beteckningen manodepressiv. För många år sedan frångick man benämningen manodepressiv för att tydligare skilja sjukdomen från depression. Synsättet har samtidigt utvecklats på så sätt att bipolär sjukdom delas upp i olika grupper beroende på maniernas allvarlighetsgrad, till exempel typ 1 och typ 2, eller efter sjukdomsförlopp såsom snabbsvängande, så kallad...
Det går inte att säga att det finns ett särskilt ”våldscentrum” i hjärnan. Man vet från hjärnavbildningsstudier att det framför allt är två områden i hjärnan som är av vikt vid aggressivitet, våld och kriminalitet: pannloberna och tinningloberna. I pannloberna finns områden som styr vår impulskontroll, vilket är av vikt vid våldsamt beteende. Om man har nedsatt impulskontroll är det till exempel lättare att en verbal konflikt övergår i våld. I pannloben finns också områden som styr förmågan att kunna reglera sina känslor och att behärska sig. Om man har svårt med känsloreglering ökar risken...
Att vara självtillräcklig, utöva makt över kvinnor och vara en casanova är maskulina normer som hänger ihop med psykisk ohälsa. Det visar en genomgång av 74 studier med sammanlagt 19 500 mestadels amerikanska deltagare. De män som starkast identifierade sig med de här normerna var dessutom de som drog sig mest för att söka psykologisk hjälp. Däremot fanns inga samband mellan psykisk ohälsa och den traditionellt manliga normen att värdera arbetet högt – och när det gällde risktagande fanns det både positiva och negativa kopplingar till psykisk ohälsa. I metastudien, som publicerats i Journal...
Risken för att personer med psykiatriska diagnoser som dömts för våldsbrott återfaller i våldskriminalitet minskar med 42 procent under de perioder de fått antipsykotisk medicin utskriven jämfört med de perioder som de inte medicinerar. Det visar en registerstudie över alla frigivna fängelseinterner i Sverige mellan 2005 och 2010. Förskrivningen gäller läkemedel för personer med relevant diagnos. Även effekten på återfallsrisk av andra läkemedelsgrupper undersöktes. Centralstimulerande läkemedel minskade återfallsrisken med 38 procent och mediciner mot drogberoende minskade risken att begå...