Deprimerade unga blir hjälpta av psykoterapi på nätet

För tonåringar med depression fungerade nätbaserad psykodynamisk terapi lika bra som kognitiv beteendeterapi över nätet, visar svenska forskare.

Publicerad

Under behandlingen fick ungdomarna texter att läsa, övningar att göra samt en halvtimmes chatt med behandlande psykolog en gång i veckan.
Bild: Getty images

Depression är vanligt hos unga – enligt Region Stockholm drabbas omkring 6 procent av tonåringarna. Sjukdomen medför stort lidande i stunden, men är också kopplad till framtida problem, exempelvis minskad möjlighet till akademisk utbildning, fortsatta depressioner i vuxen ålder, sämre socioekonomi och även somatisk sjukdom.

– Det handlar alltså inte om vanlig ”tonårsblues” utan det som vi kallar egentlig depression. Det är ett allvarligt tillstånd som kräver tidiga insatser med låga trösklar för att erhålla behandling, säger Jakob Mechler, psykolog och forskare på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Tillsammans med kollegor från Linköpings universitet har forskarna i Stockholm jämfört internetbaserat psykodynamisk psykoterapi, ipdt, med internetbaserad kognitiv beteendeterapi, ikbt.

Fakta: Kbt och pdt

  • Kbt, kognitiv beteendeterapi, utgår från att det går att påverka och förändra tankar, beteende och känslor genom att lära om mönster. Du arbetar både med att förändra tankemönster och att identifiera beteenden som bidrar till det depressiva måendet, för att öka de beteenden som bidrar till ett bättre mående. Internetbaserade kbt-behandlingar erbjuds av de flesta regioner i landet.
  • Pdt, psykodynamisk terapi, betonar vikten av de psykiska symtomens bakgrund i omedvetna känslor och tankar. I terapin bearbetar du saker som du har varit med om, och känslor du tidigare undvikit, för att förstå dig själv bättre eller för att kunna bryta återkommande negativa relationsmönster.

Inom kbt fokuserar man på att ändra beteendemönster, medan pdt lägger mer vikt vid de psykiska symtomens bakgrund i känslor och tankar.

Största studien hittills 

Resultaten, som publicerats i Lancet Digital Health, visar att ipdt var lika effektivt som den sedan tidigare evidensbaserade ikbt. 

– Det här är den hittills största studien som direkt jämför dessa två behandlingsformers effekt för ungdomar. Studien är designad för att mäta om effekten av ipdt är likvärdig med den av ikbt, säger Jakob Mechler.

Sammanlagt ingick 272 unga mellan 15 och 19 år från hela Sverige. Hälften lottades till ikbt och hälften till ipdt under tio veckor.

Uppläggen var så lika som möjligt med åtta kapitel som omfattar text att läsa, övningar att utföra samt en halvtimmes skriven chatt med behandlande psykolog en gång i veckan. Skillnaden bestod i själva innehållet.

Egentlig depression

Egentlig depression är en diagnostisk term för mer allvarliga former av nedstämdhet, som leder till lidande och minskad funktion. Vanliga symtom är minskat intresse och/eller lust, skuldkänslor och/eller mindervärdeskänslor, sömnsvårigheter och ibland självmordstankar.

– Inom ipdt är man inriktad på att förstå depressionen utifrån patientens egen historia och närma sig och förstå de känslor som man vanemässigt undviker och har svårt att acceptera, säger Jakob Mechler.

Ett exempel på övning i det psykodynamiska programmet var att identifiera återkommande beteendemönster i relation till andra, en annan utgick från så kallat expressivt skrivande.

– Då får ungdomen i 20 minuter skriva om en känslomässigt upprörande händelse och får hjälp av terapeuten att bearbeta denna, säger Jakob Mechler. 

Lika bra effekt

Effekten mättes med speciella skattningsskalor som deltagarna fick fylla i före och efter behandlingen. I ikbt gruppen bedömdes att 38 procent botades, mot 40 i gruppen som behandlades enligt ipdt.

Jakob Mechler
Jakob Mechler är psykolog och forskare på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.
Bild: Privat

Internetbaserad vård har fördelen att deltagaren kan göra sina uppgifter när och där det passar.

– Det har tidigare visats att en stor andel unga upplever det stigmatiserande att gå till skolpsykolog eller lokala barn- och ungdomspsykiatrin, där man kan träffa på kompisar i väntrummet. Då är internetbaserad vård ett bra alternativ, säger Jakob Mechler.

Ytterligare en faktor är bristen på psykologer för barn och unga som bor på mindre orter. Internetbaserad behandling ger då mer jämlik tillgång över landet.

Patienter behöver olika slags behandling

Jakob Mechler slogs av ungdomarnas engagemang.

– Det krävs en ansenlig mängd arbete att anmäla dig till studien, läsa all text, fylla i skattningsskalor och delta i chattar. Det imponerade på mig hur mycket man lade ner trots att man var deprimerad – ungdomarna visade en enorm fighting spirit, mot alla odds, säger han.

Nu arbetar forskarna med uppföljande studier. I en undersöker de ungdomarnas relation till terapeuten vid ipdt.

– Det stora flertalet beskrev att de utvecklat en nära relation, trots att de aldrig har setts, säger han. 

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Forskarna vill också försöka förstå om något påverkar hur bra behandlingen fungerar för en viss individ.

– Vi vill se om det går att förutsäga vilka som riskerar att inte få effekt för att kunna fånga upp dem och ge mer anpassad hjälp, säger Jakob Mechler.

I dag erbjuder de flesta regioner internetbaserad ikbt. Att denna metod har blivit vanligast i Sverige beror enligt Jakob Mechler på att merparten av forskningen har fokuserat på just kbt.  

– Även om ikbt är effektivt är det tänkbart att vissa patienter föredrar eller behöver ett annat angreppssätt. Patienter är olika och därför är det bra om vi även kan erbjuda behandlingsalternativ som också har stöd i forskning, säger han. 

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor