Förorenad luft bakom cancer

Ju fler små partiklar i luften, desto större risk för lungcancer.
Publicerad
I stadsmiljö är luften full av små, mikrometerstora partiklar. De kommer främst från förbränningsmotorer i fordon. Nu visar den hittills största undersökningen av luftkvalitet och hälsa ett tydligt samband mellan mängden partiklar i luften och hur många människor som dör i lungcancer.

En amerikansk forskargrupp har studerat data som insamlats mellan 1982 och 1998 om 500 000 vuxna amerikaner. Människor som bor på en plats med mer partiklar i luften löper större risk att få lungcancer. Forskarna kunde se att 10 mikrogram mer partiklar per kubikmeter luft ökar risken för lungcancer med 8 procent.

– Att utsättas för luftföroreningar kan jämföras med passiv rökning, säger Arden Pope vid New York School of Medicine.Resultaten publicerades i det amerikanska läkarförbundets tidning JAMA.

– Studien är välgjord, men det är osäkert om resultaten är överförbara till europeiska förhållanden, säger Tom Bellander, biträdande enhetschef vid Miljömedicinska enheten i Stockholms läns landsting.

Han betonar att forskarna bara har tittat på partikelstorlek och inte på vad partiklarna består av. Utan att veta vilken typ av kemiska ämnen som partiklarna innehåller är det svårt att dra slutsatser om deras ursprung och om hur de påverkar hälsan.

Tom Bellander är svensk representant i en vetenskaplig kommitté som tillsatts av Världshälsoorganisationen, WHO. Under året ska man utreda om de gränsvärden för hur mycket partiklar som får finnas i luften bör ändras.

I den amerikanska studien tittade forskarna på partiklar med en diameter på 2,5 mikrometer eller mindre. Svenska gränsvärden gäller även större korn och omfattar alla partiklar som är 10 mikrometer eller mindre.

– Personligen anser jag att det behövs en omvärdering av hur gränsvärdena ska sättas, eftersom det krävs olika åtgärder för att begränsa människors exponering för olika partikelstorlekar, säger Tom Bellander.

Varifrån kommer partiklarna?

Grovt förenklat kan man säga att de minsta partiklarna, de som är mindre än0,2 mikrometer i diameter, härstammar från bilavgaser och annan förbränning.

Det skulle gå att få ner mängden sådana partiklar genom att lagstifta omhögre krav på fordon och eldstäder.Mellanstora partiklar, omkring 0,2-1 mikrometer i diameter, fraktas lång vägmed vinden. Här krävs internationella regleringar.

Större partiklar, med en diameter på upp till 10 mikrometer, förekommerymnigt exempelvis på våren vid gatusopning. De kan regleras lokalt genombättre arbetsmetoder.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor