Nytt datornät för universiteten

Sveriges nya universitetsdatornät, GigaSunet, blir ett av de snabbaste universitetsnäten i världen.
Publicerad
Sveriges universitet och högskolor är sammankopplade i ett speciellt datornät. Nätet låter studenter och forskare söka och publicera information och samarbeta med kolleger över hela världen. Förutom att vara ett forskningsnät, används det även som produktionsnät för bl a antagningar och ekonomisystem.

Dagens universitetsdatornät, Sunet, har bara varit i drift i tre år, men är redan omodernt. Trots att nätet kan hantera 622 megabit per sekund räcker det inte till. Med GigaSunet ökar kapaciteten på det s k stamnätet (huvudkablarna) till 10 gigabit per sekund. Varje enskild högskola ansluts med 2,5 gigabit per sekund (tidigare 155 Mbit/s).

Nätet ska stå klart i oktober 2002 och då ha 35 högskolor anslutna. Hittills har universitetsnätets trafik fördubblats varje år, och GigaSunet beräknas vara moget för pension om fyra år.

Datamängder räknas i bit

Bit är begrepp som förekommer vid lagring och överföring av data. Bit är en förkortning av engelskans ”binary digit”, dvs binär siffra. Bit, eller databit, är den informationsenhet som utgör grundenheten i all databehandling. Och bps (bit per second) anger kommunikationshastigheten räknat i databit per sekund. En gigabit är 1073741824 bit. I datorsammanhang är giga, mega och kilo inteexakt samma som utanför datorn.

De vanliga uttrycken kilobit, megabit och gigabit förkortas oftast kbit,Mbit, respektive Gbit. Men datatermgruppen rekommenderar termerna kibibitför 1024 bit (vilket ska förkortas Kibit), mebibit för 1048576 bit (Mibit)respektive gibibit 1073741824 bit (Gibit). Skälet till detta är just att manska skilja på giga utanför datorenas värld som ju är 1000000000, medan det idatorvärlden som sagt är 1024^3=1073741824.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor