**Simulerar akupunktur**. Teleskopnålen sitter i en hylsa och det ser ut som om den sjunker in i huden.
Bild: Anna Enblom

Akupunktur kan lära vården vårda

I 25 år har akupunktur använts inom svensk sjukvård för att behandla smärta. Nu visar allt fler studier att både äkta akupunktur och simulerad ger effekt. Det tror forskare kan lära oss bättre vård.
Akupunktur har använts i tusentals år och är en viktig del inom traditionell kinesisk medicin. Enligt den traditionen beror ohälsa på att kroppens energiflöden är i obalans. Balansen kan återställas genom att nålar sätts på speciella punkter i kroppen och stimulerar energiflödet. I dag förklaras akupunkturens smärtstillande effekter med att den anses kunna frisätta kroppens egna endorfiner, på samma sätt som fysisk träning gör det. Sedan 1984 är akupunktur godkänt av Socialstyrelsen som en metod att behandla smärttillstånd i sjukvården. År 1993 upphörde denna reglering, och nu ställs samma krav på akupunktur som på annan behandling i sjukvården. Det innebär att det numera är tillåtet att ge akupunktur vid olika sjukdomstillstånd, inte bara som smärtlindring, så länge det sker ”enligt vetenskap och beprövad erfarenhet”. ## Avståndet minskar – Inom traditionell kinesisk medicin anses akupunktur kunna bota blindtarmsinflammation, men om den användes så inom svensk sjukvård skulle vi på Socialstyrelsen vara kritiska, förklarar Urban Allard vid Socialstyrelsens tillsynsenhet. På senare tid har det kommit allt fler vetenskapliga studier av simulerad akupunktur, där man använder trubbiga nålar eller sätter äkta nålar på punkter som inte är akupunkturpunkter. I jämförelse med äkta akupunktur har denna falska variant visat sig ha lika god effekt. I en sådan studie förra året jämförde forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, hur 115 gravida kvinnor med foglossning upplevde akupunktur. Här mättes om de upplevde att smärtan minskade och hur pass obehindrat de kunde utföra dagliga sysslor. Det visade sig inte vara någon större skillnad mellan de kvinnor som fick äkta akupunktur och de som fick simulerad akupunktur. ## Använde teleskopnålar I en annan studie undersökte Anna Enblom, medicine doktor och sjukgymnast, hur akupunktur kan användas mot illamående som orsakas av strålbehandling mot cancer. Som sjukgymnast hade hon behandlat patienter med akupunktur. – Jag var intresserad av att undersöka akupunkturens fysiologiska effekter, som verkar likna dem man får av fysisk träning. Cancersjuka har sällan möjlighet att träna, och akupunktur skulle kunna vara en genväg för dem till de positiva effekterna, som lugn och ro, säger hon. Men hennes studie vid Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, fick ett överraskande resultat. Drygt 200 patienter med olika slags cancersjukdomar i bukområdet ingick. Hälften av patienterna fick äkta akupunktur under de veckor som strålbehandlingen pågick, medan resten fick simulerad akupunktur. För att ge denna låtsasakupunktur utan att patienterna misstänkte något, användes så kallade teleskopnålar. De sitter i en hylsa och ger sken av att sjunka in i huden. Nålarna sattes även på ”fel ställe”. Deltagarna fyllde varje morgon i ett frågeformulär om sitt illamående. Båda grupperna mådde bättre än de personer som bara fick läkemedelsbehandling, men det var ingen skillnad mellan akupunkturgrupperna. En förklaring kan vara att den halvtimme som behandlingen pågick gav vila och avslappning, något som via hormonsystemet kan mildra illamåendet. – Den slutsats man kan dra är att omhändertagandet i sig är givande. Vi vet inte vilken ingrediens som ger effekten – om det är kontinuiteten, alltså att det är samma behandlare, eller kanske beröringen, kommunikationen eller avslappningen, säger Anna Enblom, som kommer att forska vidare om detta på Osher Centrum för integrativ medicin vid Karolinska Institutet. ## Påverkar hormoner Elisabet Stener-Victorin, som är docent och sjukgymnast och verksam vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har studerat hur akupunktur påverkar hormonsystemen. Hon undersökte kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom, PCOS. Benämningen kommer sig av att det med ultraljud går att se många, små och outvecklade äggblåsor i äggstockarna. Orsaken är höga halter av manligt könshormon, och i värsta fall kan PCOS leda till infertilitet. En grupp kvinnor fick äkta akupunktur, medan andra motionerade tre gånger i veckan på egen hand, men med stöd via telefon. Den tredje gruppen fick endast information om god livsstil vad avser mat och motion. Tidigare har forskarna sett att kvinnor med PCOS har ökad aktivitet i det så kallade sympatiska nervsystemet, som inte går att styra medvetet. Frågan var om akupunktur eller fysisk träning kunde sänka aktiviteten. Det visade sig att så var fallet, och aktiviteten minskade i ungefär samma grad hos de kvinnor som hade fått akupunktur och de som hade motionerat. Att akupunktur kan påverka hormonnivåerna har man tidigare sett i försök med råttor. ## Hjälp att tänka sig frisk? Många av dessa studier pekar på att en viktig del i akupunktur är patientens positiva förväntan. Placebo kallas den positiva effekt som kan uppstå utan att en viss metod i sig har någon verkan. På latin betyder placebo ungefär ”jag ska göra gott”, och det är just det som patienten hoppas att behandlingen ska föra med sig. Ett problem vad gäller att utvärdera akupunktur är att det är svårt att skilja dess specifika effekt från placeboeffekten. Ett gemensamt drag för dagens sätt att simulera akupunktur är nämligen att behandlaren vet om det handlar om äkta vara eller ej. I idealiskt upplagda experiment ska varken patienten eller behandlaren veta vilken metod som används i de enskilda fallen, så kallade dubbelblinda försök. Elisabet Stener-Victorin anser inte att äkta akupunktur bör jämföras med olika former av simulerad akupunktur, exempelvis med trubbiga nålar eller stick på felaktiga punkter. – Alla dessa sätt ger viss fysiologisk påverkan. Det vi vill jämföra akupunktur med är snarare mötet med terapeuten och att patienten får ta tid, säger hon. I en pågående studie lottas därför kvinnor med PCOS till två grupper där de vid upprepade tillfällen får antingen akupunktur eller avslappning, i båda fallen med lika mycket kontakt med en sjukgymnast. Resultaten kommer om drygt ett år. ## Människohjärnan förändras Att både äkta och simulerad akupunktur visar sig ge fysiologiska förändringar har även kommit fram i nya studier. Men effekterna är intressant nog av olika slag. Richard E. Harris, akupunktör och biträdande professor i anestesi vid University of Michigan i USA, presenterade nyligen hur tjugo kvinnor med smärtsyndromet fibromyalgi fick sina hjärnor avbildade före och efter behandling. Här fick hälften simulerad akupunktur, resten äkta. Båda grupperna upplevde smärtlindring, men när forskarna tittade på avbildningarna framträdde två olika mönster. Det som mättes var hur tillgängliga en speciell typ av mottagare i hjärnan är för ett radioaktivt märkt ämne som liknar kroppsegna, smärtstillande endorfiner. Hos gruppen som fått simulerad akupunktur kunde efter fyra veckors behandling allt mindre radioaktivt ämne binda till hjärnans mottagare, något som syntes som en svagare signal. Detta tolkades som att dessa patienter tillverkade mer endorfin, som då trängde bort det tillsatta ämnet. Hos gruppen som fick äkta akupunktur sågs i stället att mer radioaktivt ämne band till hjärnans mottagare. Detta tolkades då som att det hade utvecklats fler mottagare. Att fler mottagare kan bildas hade forskare tidigare kunnat se hos råttor som fått upprepad behandling med vibrerande nålar, motsvarande så kallad elektroakupunktur. Att båda resultaten som sågs hos kvinnorna är placeboeffekter, tror inte Richard E. Harris. – Nja, det var ju resultat av helt olika mekanismer så det håller jag för osannolikt, säger han. Men intresset för att undersöka akupunktur för att bättre förstå placebo är stort. – Akupunktur är en ritual som innehåller mycket samspel mellan behandlaren och patienten, och här finns mycket tillit och oro eftersom det handlar om att bli stucken med nålar, säger Ted J. Kaptchuk, docent i medicin vid Osher Center, Harvard Medical School i USA. ## Akupunktur som modellsystem Förra året presenterade han en studie där drygt 260 personer med tarmsjukdomen IBS deltog. Den första gruppen fick simulerad akupunktur med empatiskt bemötande. Den andra gruppen fick likadan akupunktur, men med neutral behandlarkontakt, medan den tredje gruppen fick stå på väntelista. Patienterna skattade själva sina symtom. Ju mer kontakt, desto bättre mådde de, trots att ingen av behandlingarna borde ha haft någon effekt rent biomedicinskt. – Det vi kunde se var att placeboeffekten är stor, att den ökar med ökad kontakt och att den kan mäta sig med den bästa medicinska vården som finns för patienter med IBS, säger Ted J. Kaptchuk. Mats Lekander, docent och biträdande föreståndare på Osher Centrum vid Karolinska Institutet, tycker att den vanliga sjukvården är dålig på att använda placeboeffekten. Enligt honom finns stor anledning att tro att bra kontakt stärker personens tilltro till behandlingen. – Vår hjärna försöker luska ut saker om framtiden och har förmåga att sätta i gång olika fysiologiska processer, som att aktivera smärtlindringssystem. Det faktum att skillnaden i effekt mellan riktig akupunktur och simulerad minskar tycker han inte är deprimerande, utan tvärtom lovande. – Det ger ledtrådar till hur man uppnår god förväntanseffekt. Det kanske inte talar för akupunktur, men det ger en inblick i hur vi ska bemöta människor för att på bästa sätt utnyttja förväntan, säger Mats Lekander.

Djurförsök: Stucken i människans tjänst

När råttor behandlas med nålar förändras deras hormonnivåer.

Elisabet Stener-Victorin har inför sina studier av kvinnor med sjukdomen PCOS undersökt råttor. Om dessa har förhöjda halter av hanligt könshormon kan även de få PCOS.

En grupp råttor fick behandling med nålstick fem gånger per vecka med två nålar i magen och en i varje ben, på samma vis som akupunktur ges hos kvinnor. Vid själva sticken sövdes råttorna kort och fick sedan hänga i en liten väst en halvtimme. Västarna var till för att råttorna skulle hålla sig stilla så att nålarna satt kvar. En annan grupp råttor behandlades på exakt lika vis, med sövning och hängväst, men utan själva nålsticken.

Nålsticken visade sig leda till mer regelbunden ägglossning hos den behandlade råttgruppen.

Akupunktur: Populär metod

Men det är oklart hur många som utövar akupunktur, både i och utanför vården.

Att akupunktur används i Sverige vet vi, men inte i vilken utsträckning. Den senaste större undersökningen är från år 2001. Då fick tusen stockholmare svara på frågan om huruvida de använt komplementära och alternativa metoder. Hälften svarade ja, och akupunktur var den populäraste metoden.

I USA genomfördes år 2007 en stor enkätstudie där det framkom att ungefär 1,4 procent av de svarande (motsvarande 3,1 miljoner vuxna amerikaner) använt akupunktur det senaste året. Människor visade sig använda akupunktur främst mot smärta och problem i muskler och skelett; ryggont, ledsmärta, nacksmärtor, huvudvärk och återkommande smärta var vanligast.

På Socialstyrelsen vet man inte hur många inom den svenska vården som använder akupunktur. Men det förekommer bland läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och framför allt hos sjukgymnaster.

Elisabet Stener-Victorin, tidigare ordförande för Svenska sjukgymnasters smärtförening, uppskattar att ungefär en fjärdedel av landets knappt 12 000 sjukgymnaster behandlar med akupunktur.

Det finns heller inga siffror på hur många de icke-legitimerade utövarna är, alltså akupunktörer som inte är knutna till vården. Svenska Akupunkturförbundet anger på sin hemsida att det har drygt 400 anslutna akupunktörer och att dessa ger 200 000 behandlingar per år bara i Stockholm och Mälardalen, men det finns ingen samlad nationell statistik.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor