Småkryp kan påverka klimatet

Hur påverkas atmosfärens växthusgaser av att insekter och andra småkryp minskar dramatiskt i antal på grund av gifter i jordbruket? När småkryp dör och förmultnar utan att ersättas av nya borde det väl bli ett tillskott av både metangas och koldioxid? Väldigt lite per kryp förstås, men de är ju väldigt många och dessutom blir även de djur som skulle ha ätit småkrypen färre.

/Jonas Jäthing

Publicerad

Bild: Getty images

Huruvida antalet landlevande leddjur (insekter, spindeldjur et cetera) minskar generellt vet vi inte ännu, och vår förståelse av vad som driver de minskningar som observerats och hur ekosystem påverkas, är fortfarande begränsad. Bekämpningsmedel mot insekter tycks vara en av de faktorer som kan spela en roll.

Biomassan av landlevande leddjur och andra vilda djur är mycket mindre än den av växter och mikroorganismer. Effekten av att en del småkryp dör och förmultnar utan att ersättas av nya borde därför vara försumbar, särskilt om vi enbart fokuserar på den yta som behandlas med insektsbekämpningsmedel.

Leddjur kan dock ha stor påverkan trots begränsad biomassa genom att äta och bryta ner levande och dött växtmaterial så att det organiska materialet blir mer lättillgängligt för andra aktörer i ekosystemet. Mycket tyder på att detta snabbar på näringskretsloppen. Vi vet dock för lite om vilken nettoeffekt detta har på ekosystemen över längre perioder, och vilken betydelse insektsbekämpningsmedel har i detta.

Mest oroande ur klimatperspektiv är att utbrott av enstaka arter av skadeinsekter kan leda till en minskning av kolsänkan i skog, och de förväntas öka i ett förändrat klimat. Att bekämpa skogsskadegörare med insektsbekämpningsmedel är dock ofta ineffektivt och undviks både av ekologiska och ekonomiska skäl.

/Yann Clough, professor vid centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor