”Starkare cannabis bakom kraftig ökning av drogutlösta psykoser”

Antalet cannabispsykoser har fördubblats mellan 2000 och 2016. Nu krävs åtgärder för att bromsa utvecklingen, skriver Ellenor Mittendorfer-Rutz, professor vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom en ny studie.

Publicerad
ung man tänder rullad joint

Riskerna med droganvändning i allmänhet och cannabisanvändning i synnerhet måste lyftas, menar Ellenor Mittendorfer-Rutz.
Bild: Getty images

Det här är en kommenterande text. Analyser och åsikter är skribentens egna.

Droganvändning kan utlösa psykos men det finns skillnader mellan olika droger. Alkohol utlöser sällan psykos, medan psykotiska upplevelser efter intag av cannabis eller amfetamin förekommer relativt sett mycket oftare. I en nyligen publicerad artikel i den erkända tidskriften Psyschological Medicine beskriver jag, tillsammans med en grupp nordiska forskare, förekomsten av psykos utlöst av droger i Danmark, Norge och Sverige.

Män drabbas oftare av psykos

Det första fyndet är att förekomsten av drogutlöst psykos är förvånansvärt lika i alla dessa tre länder: 10–12 personer per 100 000 invånare läggs årligen in på sjukhus med drogutlöst psykos, vilket innebär cirka 500 personer i Danmark och Norge och cirka 900 personer i Sverige. Drogutlöst psykos är också tre gånger vanligare bland män än bland kvinnor.

Det andra fyndet är att psykos efter samtidigt intag av flera olika substanser är den vanligaste anledningen till sjukhusinläggning i alla tre länderna. I Danmark är enbart cannabis den näst vanligaste anledningen till drogutlöst psykos, medan enbart amfetamin är den näst vanligaste anledningen till drogutlöst psykos i Sverige och Norge.

Ett tredje fynd är att det är ganska likartade förändringar över tid vad det gäller drogutlöst psykos i de tre länderna. Vi har i de tre länderna observerat en fördubbling av antalet nya fall av cannabisutlöst psykos under perioden 2000–2016. Detta löper parallellt med en betydande ökning av styrkan av cannabis i alla tre länderna. En joint är i dag mycket mer potent än för 10 år sedan. Det finns även tecken på att användningen ökat. Undersökningen visar också på en halvering av psykoser utlösta av alkohol under observationsperioden.

Liknande resultat i de nordiska länderna

Det mest slående resultatet för oss forskare är att vi ser en mycket god överensstämmelse mellan statistiken för drogutlöst psykos i de tre länderna. Sjukvården i dessa länder är organiserade på olika sätt, och det finns skillnader i remiss- och antagningsrutiner. Trots detta är antalet nya fall nästan identiska. Det betyder, för det första, att vi kan ha större förtroende för resultaten. För det andra visar det oss att det finns ett nära samband mellan användningen av en drog i ett samhälle och de negativa konsekvenserna för detta.

Cannabis används ungefär dubbelt så mycket i Danmark jämfört med Sverige och Norge. Siffrorna för cannabisutlösta psykoser i Danmark är i linje med detta också dubbelt så höga som i Sverige och Norge. Cannabis har vuxit avsevärt i styrka under de senaste 5–10 åren. Det kan utläsas i en fördubbling av antalet cannabisutlösta psykoser. Amfetamin används mest i Sverige och Norge. Samtidigt visar siffrorna att psykoser utlösta av amfetamin och multipla substanser (där amfetamin ofta är en betydande komponent) är högst i Sverige och Norge.

Det är viktigt att påpeka att väldigt få personer som använder droger utvecklar psykos. Visserligen finns det ett mörkertal då de flesta med psykotiska upplevelser inte kommer i kontakt med sjukvården. Psykoserna går ofta över av sig självt utan behandling. Men ibland är psykosen så uttalad att kontakt måste tas med specialistsjukvården, antingen som sjukhusinläggning eller som kontakt med öppenvården. Man skulle därför kunna tro att siffrorna för drogutlöst psykos skulle vara oförutsägbara, men det är de inte. Tvärtom är de förvånansvärt stabila och förutsägbara.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Samband med schizofreni

Två viktiga slutsatser kan dras från dessa observationer. För det första vet vi att drogutlöst psykos är en av de viktigaste riskfaktorerna för att senare få diagnosen schizofreni. Ungefär var fjärde av dem som diagnostiseras med drogutlöst psykos får senare diagnosen schizofreni, och för cannabisutlöst psykos är siffran ännu högre, en av tre. Siffrorna för drogutlöst psykos kan därför peka mot vad vi kan förvänta oss av förekomsten av schizofreni. För det andra visar siffrorna att förekomsten av drogutlöst psykos kan ge oss en fingervisning om omfattningen av droganvändningen i ett land. Även om endast ett litet antal utvecklar psykos, tycks siffrorna för drogutlöst psykos vara starkt relaterade till användning. Om fler använder droger kommer fler att få drogutlöst psykos, och om drogen ändrar karaktär, som att cannabis blir mer potent per dos kommer det att återspeglas i siffrorna för drogutlöst psykos. Det finns därför all tänkbar anledning att ta dessa siffror på största allvar då det i framtiden kan föra med sig konsekvenser för ökad sjukhusinläggning för drogrelaterad psykos, men även för att fler drabbas av schizofreni.

En informationskampanj där riskerna med droganvändning i allmänhet och cannabisanvändning i synnerhet belyses skulle kunna bidra till att minska antalet personer som behöver behandling för drogutlöst psykos. Att utöver detta säkerställa en adekvat och personbaserad behandling, samt en noggrann uppföljning kommer i sin tur att kunna bidra till en väsentligt förbättrad prognos för de personer som vårdas på grund av en drogutlöst psykos.

Ellenor Mittendorfer-Rutz

Ellenor Mittendorfer-Rutz.
  • Professor i försäkringsmedicin vid Karolinska institutet, samt chef för Avdelningen för försäkringsmedicin och forskargruppsledare.
  • En av forskarna bakom artikeln Annual incidence of substance-induced psychoses in Scandinavia from 2000 to 2016.

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor