Annons

Kan ökad kvinnorepresentation minska korruption?

Författare: 

Publicerad

2008-08-27

Ett huvudresultat i den internationella forskningen om korruption är att i länder med hög andel kvinnor i beslutsfattande ställning, detta gäller såväl politiken som höga administrativa poster, är korruptionen låg - men man vet inte exakt vad det är som ligger bakom detta mönster. Man kan tänka sig tre olika typer av förklaringar:

  1. "Old-boys-network" Utifrån ett perspektiv om "old-boys-network" kan mönstret förklaras med att kvinnor i de allra flesta länder är nykomlingar på positioner med makt. De har helt enkelt inte hunnit införlivas i existerande korrupta manligt dominerade nätverk.
  2. Korruption som kriminalitet Sverige har Brottsförebyggande rådet gjort en analys av de ärenden som handlagts vid Riksenheten mot korruption mellan 2003 och 2005. Det visar sig att endast få kvinnor, 12 procent, var bland dem som misstänks för korruption. Om korruption sätts in i ett sammanhang med annan kriminell verksamhet vore det nästan konstigt om man inte fann ett samband med kön. I Sverige begås ungefär 90 procent av alla brott av män och mönstret är likartat i många andra länder.
  3. Skillnader i vardagsliv En tredje typ av förklaring handlar om skillnader mellan kvinnor och män i deras vardagsliv. Vi vet att kvinnor utgör en majoritet bland jordens fattiga. Vi vet också att kvinnor, i större utsträckning än män, tar dagligt ansvar för fostran av små barn. Kanske är det så att vissa positioner i samhället gör människor "immuna" mot korruption? När man vet att det är man själv som drabbas hårdast av ett oschysst system och detta riskerar att gå ut även över barnen?

I många länder som är hårt drabbade av korruption finns det en förhoppning om att ökad kvinnorepresentation ska kunna utgöra ett "snabbspår" till minskad korruption. Tyvärr tror jag inte att man ska ha allt för höga förväntningar på att fler kvinnor i beslutsfattande ställning ska ge snabba resultat. Det kan ändå finnas skäl att sträva efter ökad jämställdhet på samhällets inflytelserika poster. Och frågan kvarstår -- varför finns det ett mönster som visar att i länder med hög andel kvinnor i beslutsfattande ställning så är graden av korruption låg? Detta är ett av de forskningsområden som QoG-Institutet (Quality of Government) vid Göteborgs Universitet arbetar med.

Kommentera:

2

Dela artikeln:

Kommentarer

Vet man något om kausaliteten mellan låg korruption och kvinnorepresenation? De studier jag har sett har enbart pekat på den starka korrelation men inte tagit sig an kausalitetsfrågan på ett empiriskt övertygande sätt. Visst verkar kvinnliga trafikpoliser skriva ut mer böter och vara mindre korrupta än manliga kollegor, men är det generellt så att en ökad andel kvinnor i beslutande ställning leder till en minskning av korruptionen?

Hej! Det stämmer att man inte vet så mycket om orsakssambanden utan det man konstaterat i internationell forskning är en stark samvariation mellan hög andel kvinnor på maktpositioner (politik, administration) och låg grad av korruption. För att kunna utveckla forskningen om samband måste man ha välgrundade teorier om varför könstillhörighet alls har betydelse på detta område. Det är i den ändan jag börjat min forksning. Se mer på hemsidan http://www.qog.pol.gu.se.Lena