Annons

Vilse i evolutionsteorin

Författare: 

Publicerad

2008-01-04
Det har bloggats en del om kreationism under den sista tiden. Låt mig också komma med ett litet bidrag.Det baserar sig på en insändare författad av biskopen i Västerås Claes-Bertil Ytterberg som avslutade en debattvända i Vestmanlands Läns Tidning under hösten. Jag hittade insändaren återgiven i sin helhet i det senaste numret av tidskriften Folkvett där, så vitt jag förstår, den citeras som ett exempel på god vidsynthet bland vissa av kyrkans företrädare.Ytterberg skriver: "Vad vi med vetenskapens alla insikter vet, med ett bedövande vetenskapligt underlag, är att evolutionsteorin inte går att vederlägga. Den kan modifieras och tillföras nya komplementerande insikter, men i sina huvuddrag är den ovedersäglig. Att hävda något annat är att bortse från det förnuft och den intelligens som vi som kristna ändå tror Gud begåvat oss med."Se där ett utmärkt exempel på hur en troende lyckas kombinera sin tro med en vetenskaplig hållning. Eller? I viss mån är det nog det, men om man verkligen försöker förstå vad texten säger blir det problematiskt. Enligt evolutionsteorin kan ju även det mänskliga förnuftet förklaras med hjälp av ett naturligt urval som verkat under miljoner år. Textens innebörd måste därför vara att vårt förnuft kan förklaras med hjälp av evolutionsteorin, och att tro något annat vore att bortse från det förnuft vi fått från Gud. Detta går inte riktigt ihop. Förnuftet kan inte både komma från Gud och från evolutionen. Evolutionen innebär inte bara ett gradvist framväxande som i och för sig skulle kunna vara förenligt med en långsamt arbetande Gud, utan utgör också en komplett mekanism som ger en historisk förklaring till hur förnuftet uppstod. Det finns inget behov av att leta efter ytterligare en källa.En mer välvillig tolkning skulle möjligen vara att Gud instiftat naturlagar som ger förutsättningen för evolutionens mekanismer. Även detta är problematiskt. Om jordens historia skulle köras om med samma förutsättningar skulle resultatet med hög sannolikhet bli ett annat. Det finns, så vitt man vet, ingen garanti för att ett förnuft skall uppkomma. Och definitivt inget av mänskligt snitt. Evolutionen är ett historiskt skeende som innehåller ett stort mått av slump. Man kan föra resonemanget vidare några steg till funderingar kring naturlagarnas upphov. Men då hamnar man långt från frågor som har med evolutionen och uppkomsten av det mänskliga förnuftet att göra. Frågor inställer sig som har att göra med varför naturlagarna till synes är så välvilligt inställda till liv. Här finns det dock gott om alternativa förklaringar än de religiösa att ta till. Men det är en annan historia.Varje försök att finna en roll för Gud i frågor som rör universums, jordens eller livets skapelse -- hur liten den än är -- leder ofrånkomligen till någon form av kreationism eller intelligent design. Och detta gäller olyckligtvis även Ytterbergs välmenande inlägg.
15

Kommentarer

Vad är det som evolutionsterion säger?Hur började livet? Vad var det som påbörjadelivet? Blir ett liv till ur ingenting?Nej, Det måste alltså vara en intelligent design som står bakom skapelsen.Finns det mellanting mellan de olika stegen i utvecklingen? Nej man har inte hittat det i vekligheten utan det är bara teori utan verklighetsförankring. Hur fungerar det i andra vetenskaper? praktiska försök bekräftar eller skapar teorin bakom olika försök. På detta sättet är det när man går på universitetet och läser t ex kemi.Om du ser en bil, har den kommit ur ingenting eller tänker du att det måste finnas en intelligent design bakom den? Skulle det då inte vara det samma när man ser till livets början?

Skrivet av Anonym 5. januari 2008 - 20:49. "Vad är det som evolutionsterion säger?Hur började livet?"

Nej det där är inte evolutionsteorin, läs på om vad evolution är innan du gör bort dig. Att inte veta vad evolution är innan du kritiserar den är som att kritisera idén om en platt jord när du tror att den idén handlar om att jorden kom till genom att några utomjordingar sprängde sin planet.

En väldigt dålig analogi. En en bil är en maskin av metalldelar´medan ett djur utvecklas ur en enda cell. När en bil växer upp ur ett ägg då kan du komma igen och jämföra. Hur som helst måste ju en skapare vara minst lika komplicerad. Skapad av vem?
Ja det finns mellansteg. Läs på lite och lägg undan bibeln ett tag.

Hej Ulf,Självklart blir det svårt för så skilda system som religion och vetenskaplig evolutionsteori att mötas.Evolutionen behöver inget stöd för att fortskrida, den går inte att stoppa! Jag håller nog med Ytterberg i att den inte går att vederlägga, för den är oberoende av oss människor. Även om inte människor hade utvecklats, hade säkert andra djur dominerat i stället. Man skulle kunna hårddra den och säga; evolutionen följer helt enkelt naturlagarna, inklusive det vi kallar slump.Det räcker med att bevisa att naturlagarna gäller, så gäller automatiskt evolutionen.Religionen däremot, är helt beroende av människor.Utan oss - ingen religion!Du säger att furnuftet inte kan komma både från Gud och evolutionen. På vilken grund? Att det skulle vara enklare så? Tänk om Gud inte särskiljer människan från resten av skapelsen, utan helt enkelt skapade ett universum en gång, genom att skapa en big bang. Självklart finns det andra tänkbara förklaringar till Big Bang än att Gud tryckte på knappen, men Gud verkar vara den enklaste förklaringen! Jag ifrågasätter inte att evolutionen existerar, men att förklara universums uppkomst med evolutionen är nog att extrapolera på ett väl optimistiskt sätt.På detta plan har vetenskapen mycket gemensamt med ett annat system skapat av människor; religionen. Båda är byggda på tro som innersta kärna. (förövrigt är de mer olika, tex vad gäller metoder och utövande)Jag avslutar med en fråga:Hur skulle evolutionsteorin kunna vederläggas?Jag menar TOTALT vederläggas, för det är ju mycket mer troligt att den behöver modifieras med tiden, som många andra vetenskapliga teorier. (jmf gravitationsteorier tex)/Ingemar Eek

Naturligtvis kan evolutionsteorin vederläggas. Tänk dig en ärftlig variant, t ex en albino älg. Under naturliga omständigheter får den färre, men i alla andra avseenden normala, avkommor än en älg med vanlig färg på pälsen. Om det skulle visa sig att den albino färgformen plötsligt blir den vanligaste färgformen, trots att de får färre avkommor, så skulle evolutionsteorin, så som Darwin formulerade den, visa sig vara felaktig. En sådan ökning skulle kräva ett ingripande av något mer än naturligt urval och ärftlig variation. Jag skulle gärna läsa om konkreta exempel där någon person försökt vederlägga evolutionsteorin enligt exemplet ovan, eller liknande. För er som vill försöka - lycka till!

Jag ser inte någon konflikt mellan evolutionsteorin och intelligent design. Evolutionsteoring ger svar på hur utvecklingen fram till människa gått till. Intelligent design är framåtsyftande och ger svar på vart vi är på väg i vår utveckling. Det vill säga varför vi utvecklas.

Alla är tillåtna att tro på vad de vill. Intelligent design kan ha en roll att fylla som religiös tro. Men det kan aldrig bli mer än en tro. För hur skulle vi kunna få kunskap om vad en "intelligent designer" har för avsikt med evolutionen? Genom bön eller bibelstudier? Evolutionsteorin är en välgrundad teori inom vetenskapen som inte ifrågasätts av seriösa forskare idag. Enligt evolutionsteorin finns inget mål eller framåtsyftande i evolutionen. Mer komplexa former kan uppstå med tiden, men det kan lika gärna gå åt ett håll där komplexitet missgynnas. Titta på havstulpaner nästa gång du badar i havet! De var tidigare frilevande kräftdjur. Enligt den vetenskapliga evolutionsteorin finns ingen anledning ("mening") för varför evolutionen tagit en viss väg. Vetenskapen arbetar med orsak och verkan, inte med "mening". Enligt evolutionsteorin har alla jordens organismer kommit lika långt i evolutionen eftersom det naturliga urvalet gynnar de som överlever och reproducerar sig. Vi delar alltså förstaplatsen i "utvecklingen" med Borelia, gräsänder, tallar och sjöpungar. För att nämna några.

DNA - livets frö?Tanken på att någon "hjärna" medvetet skall ha format livet på jorden som en pyramid, med människan överst som ett sorts slutsteg, är i mina ögon fullständigt absurd och knappast värd att diskutera. Nej, livet har utvecklats gadvis med dels slumpen dels mutationer i arvsmassan som motorer. Utvecklingen har under årmiljarder skett långsamt, med slumpvist fördelade språng.Den har också varit behäftad med oerhört många misstag och blindspår. Hela tiden har miljön kring den enskilda organismen (eller populationen) haft en viss styrande effekt. Evolutionsprocesserna pågår fortfarande med oförminskad intensitet och kommer att göra så under miljarder år framöver. Arter försvinner, nya arter uppstår. Oupphörligt. Arten Människa står ingalunda utanför denna process. Hon befinner sig just nu, tillsammans med sitt evolutionärt framodlade förnuft, förmodligen vid slutet av sin existens på jordytan. Hon kommer att dela ett öde tillsammans med otaliga andra, försvunna arter.Detta scenario borde det inte råda någon tvekan om, förutsatt att man begränsar sitt resonemang till vad som hänt sedan miljön på jordytan möjliggjorde ett spirande liv.Men tittar man djupare ner i brunnen, så smyger sig en envist gnagande tanke in - en reflexion som i förlängningen skapar svårbesvarade frågor, och som jag anser diskuteras alldeles för sällan i forskarvärlden. Jag tar det schematiskt:Den första lilla klumpen som kunde betraktas som en riktig, levande cell (försedd med en mebran, inneslutande komplexa proteinstrukturer, samt ha egenskapen att kunna kopiera sig själv) måste ju per definition ha haft någon form av replikationsmekanism samt en styrapparat som kunde bygga upp proteiner. Den första cellen har således med nödvändighet varit beroende av existensen av DNA/RNA med en genetiska koden, måhända i mycket enkla versioner, jämfört med nutidens, men ändå ack så komplicerade. Ty utan dessa komponenter - ingen cell och ingen evolution.Vad kan man då dra för slutsatser av detta?Jo, DNA ser ut att ha varit först på plan! Denna struktur torde alltså ha funnits till hands redan när jorden var bara någon miljard år gammal. Eftersom dubbelspiralen med den genetiska koden är så ofattbart genial och "genomtänkt", har jag mycket svårt att tänka mig, att den genomgått någon evolutionär process här på jorden. Att en sådan fantastisk konstruktion skall ha kunnat utvecklas under den första årmiljarden, då jordens yta befann sig i kaos, håller jag för uteslutet.Frågorna som måste ställas är:-Var kommer då denna fundamentala byggsten DNA-molekylen ifrån?-Kommer den från kosmos?-Är den ett universellt "frö", som ger upphov till liv varhelst i universum en evolution möjliggörs?-Ligger det trots allt en hittills okänd, djupt förborgad princip - en tanke eller ett medvetande - bakom livets uppkomst?

Jag gillar din sammanfattning av evolutionsteorin. När det sedan gäller frågan om hur livet en gång uppstod så är det inte mitt expertområde. Men jag kan berätta om hur jag uppfattar gängse teori. Bevisen för hur livet en gång uppstod, antagligen inte långt efter att jordytan svalnat till något, är få. Livet uppstod innan urberget vi går på idag. Bergskedjor i Himalayas storlek har bildats, sedimenterats ner till sand och spolats ut i havet. Kontinenter har bildats och försvunnit ner i jordens inre. Det är med andra ord ingen lätt uppgift att förklara hur livet en gång uppstod, alla typer av bevisföring kommer att handla om att resonera kring hur livet fungerar idag (DNA, RNA och proteiner, RNA-virus) och jämföra det med experiment där dåtidens förhållanden återskapas. Den förhärskande teorin idag, som jag förstår det, är att DNA inte var den första informationsbärande molekylen. Istället brukar det pratas om RNA. Denna molekyl kan både bära på genetisk information, liksom DNA, men också fungera som ett enzym. På så sätt kan RNA kombinera funktionen hos DNA och proteiner. RNA blev senare utbytt mot DNA som den viktigaste informationsbärande molekylen hos levande organismer. DNA är en mer stabil molekyl än RNA och muterar inte lika fort. Proteiner är i regel effektivare enzym än RNA, men det finns fortfarande enzymer med delar av RNA i sig. Och RNA fungerar fortfarande som informationsbärande molekyl i levande organismer, men nu nedgraderad till bland annat budbärare mellan DNA och aminosyror.Naturligtvis kan man fortsätta regressionen som du påbörjat och istället fråga varifrån RNA kommer. Men jag tror vi gör ett logiskt felslut här. Livet är också kemi; det är ingen fundamental skillnad på de lagar som styr över kemiska processer i vanligt vatten jämfört med de lagar som styr biokemiska processer i min hjärna. Övergången mellan icke-liv och liv bör ha varit i det närmaste omärkbar. Men så fort det uppstod en molekyl som kunde bära information och replikera sig, så kunde det naturliga urvalet börja påverka den här molekylens genetiska innehåll. Det var början på livet, men det är fortfarande samma kemi.

Replik till Emil NilssonHej Emil!Tack för ett bra svar på mitt inlägg. Allt du skriver, är såvitt jag kan bedöma en korrekt redogörelse av vetenskapens uppfattning om livets första steg på jorden. Den tycker jag är svår att ifrågasätta.Men jag lyckades nog inte förmedla kvintessensen i mitt resonemang på ett bra sätt. Bl. a. blev säkert rubriken en aning missvisande.RNA och DNA är, som du mycket riktigt skriver, informationsbärare d.v.s. de förmedlar budskap till cellens olika delar för att få till stånd proteinsyntes och celldelning.Men för att information skall kunna utbytas krävs ett språk. I vanligt skriftspråk kan en tanke eller ett abstrakt begrepp förmedlas från en person till en annnan genom att kombinera 28 st. tecken på ett sätt, så att sammansättningen skapar en meningsfull kontext. Låt oss kalla själva principen för denna informationsöverföring för den alfabetiska koden.På samma sätt kommunicerar en cells organeller med varandra genom DNA-molekylens kombinationer av 4 st. nukleotidbaser. Principen för denna informationsöverföring (detta språk) har kallats för den genetiska koden.Nu kommer min poäng:Det är människans intellekt, hennes förmåga att förstå subtila sammanhang som har "konstruerat" den i sig geniala alfabetiska koden. Alla kan väl hålla med om att den definitivt inte tillkommit genom slumpen eller någon evolutionär process.Du anar kanske nu det som följer. Eftersom den genetiska koden är en minst sagt lika genial konstruktion som vårt vardagsspråk, så torde den rimligtvis inte ha kunnat frambringas i det vedertagna trial and error-betingade evolutionsmönstret. Det förefaller mig även här, som om den koden på något sätt "konstruerats".Man kommer inte ifrån en förnimmelse av något annat som ligger bakom uppkomsten av den genetiska koden och därmed livets födelse.Kanske finns det trots allt en grundläggande universell princip eller lag som vi ännu inte anar.Jag är medveten om att resonemanget är spekulativt, och att det just därför refuseras i forskningens finrum. Frågeställningen känns säkert obekväm för det vetenskapliga etablissemanget. Men många mer eller mindre vilda spekulationer har ju allt som oftast, när rätt tillfälle dykt upp, lett till hållbara idéer som förmått flytta fram vetenskapens positioner.

Du är naturligtvis välkommen att tro på vad du vill. Det enda jag kan säga är att spekulationer om metafysik har visat sig ha litet eller inget värde för vetenskapen. Därmed inte sagt att det bara är pajasar som sysslat med metafysik; du är i gott sällskap med Pytagoras som tillskrev geometrin gudomliga egenskaper och Kepler som tycke sig se Guds plan i de ellipser som beskriver planeternas banor runt solen. Problemet är bara att metafysiska spekulationer är svåra att testa med vetenskapliga metoder. Därför kan de inte bli annat än spekulationer, oavsett om det gäller gudomliga inslag i geometri eller nukleinsyror.

Utforskandet av orsaken till livets uppkomst ligger utanför vetenskapen eftersom den begränsar sig till vad som är mätbart och därmed av tillgängliga mätinstrument. För att nå bortom detta kan man som t.ex. Einstein ta hjälp av logiken, där är man bara begränsad av sin egen tankeförmåga.

Emil!Återigen: Att hävda, att livet på jorden är medvetet skapat är mer än tillåtet korkat. Evolutionsteorin är så väldokumemterad, att den i dagsläget inte kan ifrågasättas. Den fungerar ju så väl i alla förklaringsmodeller för den jordbundna utvecklingen av liv.Men kan man på allvar påstå, att det är en fullständigt uttömmande och färdig teori? Nej!Om man förmår utvidga sina tankegångar, kan man förvisso skönja, att problematiken, här som i andra naturvetenskaper, har fler facetter, utan att därmed behöva tillgripa uttryck som "gudomlig" eller "intelligent design". Bara för att en idé inte låter sig testas i laboratoriet, innebär detta inte med nödvändighet, att den kategoriskt skall avvisas. Ett sådant ställningstagande vittnar om trångsynthet.Så vad jag skulle önska, är att även många av dem som sysslar med strikt vetenskapliga frågeställningar någon gång kunde förmå sig att höja blicken och skåda utanför de snäva ramar som forskningen målar upp. Jag ser tyvärr alltför ofta en nedlåtande attityd till det som inte exakt passar in i mönstret av det som låter sig testas. Metafysik är inte nödvändigtvis ett skällsord.Historien är full av stora kvinnor och män som, förutom att de fört vetenskapen framåt, tillåtit sig att då och då vidga perspektiven genom mer eller mindre spekulativa resonemang, vilka i förlängnigen lett till testbara idéer.

Herr Danielsson,Av ren nyfikenhet undrar jag, hur definerar du "liv"?

Nils, jag ser det som mycket viktigt att alla teorier ifrågasätts och att nya hypoteser ständigt ställs upp. Det är det som vidgar vår vetskap om omvärlden och för vetenskapen framåt. Jag hoppas att vi kan vara så toleranta att vi kan acceptera att i stort sett alla människor har sin världsbild olika beroende på kultur, religion m.m. Att hävda att det endast finns en teori som är "rätt" och som inte får ifrågasättas är att tro att historien tagit slut. Jag blir glad när du mot slutet av ditt inlägg uppmuntrar till vidgade perspektiv och ökad tolerans för tankebanor utanför vad som är mätbart.