Annons

Svenska björnar har nästan tio gånger högre halter av bly i blodet än EU:s tröskelvärde för skador på nervsystemet hos människor. Ändå har inga effekter rapporterats. Om detta kunde man läsa i F&F 11/2019.

Bild: 
Getty images

Goda skäl att förbjuda blyammunition

Apropå artikeln Björnar kan vara naturligt skyddade mot bly om höga blyhalter hos björnar (F&F 11/2019): Jag läste av en slump en artikel på nätet om att bly finns i olika former, en metallisk och en vattenlöslig. Ammunition ska vara metallisk och enligt artikeln ska det inte påverka djurens eller vår hälsa. Är det korrekt?

/Katarina Chowra

Annons

Publicerad:

2020-10-08

Nej, det är inte alls korrekt. Den bloggare som påstår detta saknar grundläggande kunskaper om bly, kemi och medicin och sprider desinformation. Allt bly är giftigt och det finns inte någon blyhalt som inte är hälsofarlig. Halterna av bly i naturen är i dag 1000 gånger högre än innan människan började utvinna och använda bly. I praktiken finns därmed inte något ”naturligt” bly i omlopp; allt bly vi får i oss kommer från mänsklig aktivitet.

Bly från ammunition utgör de största oreglerade blyutsläppen i både EU och USA. I Sverige förbrukas 600–700 ton bly per år i gevärskulor och hagel. Blyammunition som används vid jakt fragmenteras i djuret till hundratals blypartiklar i köttet. Dessa är så små att de inte syns eller märks vid tuggning.

De två formerna av bly – oorganiskt/metalliskt (används i ammunition) respektive organiskt (användes i bensin) – har olika biologiska egenskaper, men båda är giftiga. Oorganiskt bly är lösligt i sur miljö, till exempel i marinader och i vår magsäck, och tas på så sätt upp i blodet. Det mesta bly som vi tar upp lagras i vårt skelett, med en halveringstid på upp till 30 år. Mycket av det bly vi får i oss stannar alltså i kroppen resten av vårt liv. Bly är skadligt för alla organ, men särskilt giftigt för det centrala nervsystemet. Forskning visar att exponering för bly minskar IQ och ökar risken för adhd, missbruk och kriminalitet.

Det finns alltså mycket goda skäl till att förbjuda blyammunition eftersom den förgiftar alla som äter köttet, förgiftar djur som äter slaktrester och skadeskjutna djur, förgiftar fåglar som pickar i sig hagel (exempelvis ripor och hackspettar) och förgiftar miljön.

/Jon M. Arnemo, veterinär, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, samt Høgskolen i Innlandet, Norge

Har du en fråga till redaktionen?

Mejla fraga@fof.se så tar Anders Nilsson, vetenskapsjournalist och redaktör för avdelningen Frågor + Svar, emot den. 

Björnar kan vara naturligt skyddade mot bly

Björn i natur

Svenska björnar har nästan tio gånger högre halter av bly än EU:s tröskelvärde för skador på nervsystemet hos människ

2019-10-16

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.