Annons

fåglar

Blåmesar är vanliga gäster vid talgbollarna och fågelborden under vintern. Den allmänna uppfattningen är att fågelmatningen ökar fåglarnas överlevnadschanser, eftersom den naturliga födotillgången minskar under vintern. Men en brittisk studie visar att vintermatningen kan ha oönskade effekter: blåmesar som får tillgång till talgbollar under vintern förlorar fler ungar under häckningen, jämfört med blåmesar som lever av naturlig föda. Forskarna utförde experiment på nio bestånd av blåmesar. Försöken pågick under tre vintrar och varje bestånd genomgick ett försök per vinter. Antingen hade de 1...
Gladan är en av få rovfågel-arter som trivs i jordbrukslandskapet. I Skåne, som utgör gladans huvudsakliga utbredningsområde, kan man se fåglarna följa traktorerna på åkrarna, där de skickligt fångar alla uppskrämda smådjur. Gladan är en duktig jägare som utnyttjar alla typer av byten. Men den äter även as och hushållsavfall, och den drar sig inte för att stjäla mat från andra fåglar. Gladan är också en notorisk kycklingtjyv, vilket var en av orsakerna till att gladan under 1800-talet utsattes för systematisk förföljelse. År 1919 fridlystes den, men drabbades sedan hårt av miljögifter som DDT...
Sedan ringmärkningen började för drygt hundra år sedan har över 54 000 tornseglare blivit märkta i Sverige. Bara en enda av dem har återfunnits i vinterkvarteren söder om Sahara. En tornseglare märkt i Närke dök upp i Demokratiska republiken Kongo vintern 1962. Det betyder att vi länge har haft en minst sagt ofullständig bild av tornseglarens flyttvägar. För rovfåglar och andra större arter finns sedan ett par decennier radiosändare som via satelliter anger exakta positioner. Med tiden har vikten på den typen av utrustning minskats till ungefär 5 gram. Men en tornsneglare med en kroppshydda...
Hönsägg preparerade med kräkmedel har visat sig avskräcka kråkor från att stjäla ägg från strandhäckande vadarfåglar som tofsvipor och rödbenor. Det visar experiment gjorda i Halland.