Annons

folkhälsa

Studien bygger på omkring 3 600 brittiska ungdomar födda under tidigt 1990-tal. Data om bland annat kroppsmissnöje och psykisk ohälsa samlades in när ungdomarna var 14 år gamla och återigen fyra år senare. Vid uppföljningen uppfyllde knappt en av fem kvinnor diagnoskriterierna för depression. För männen gällde det knappt en av tio. De som var deprimerade hade i högre utsträckning varit kroppsmissnöjda fyra år tidigare. Kopplingen kvarstod även när forskarna tog hänsyn till andra möjliga förklaringar, som graden av depression vid 14 års ålder. Data visade även att mer kroppsmissnöje var...
Vissa yrkesgrupper upplevde sig isolerade och ensamma till följd av den ökade digitaliseringen redan innan coronapandemin. En sådan grupp är Arbetsmiljöverkets inspektörer, vars förändrade arbetsmiljö de senaste åren har studerats av forskare vid Karlstads universitet. Slutsatserna kan ha bäring även på andra yrkesgruppers situation under pandemin, enligt Carin Håkansta, en av forskarna bakom studien. – Isolering är en gammal arbetsmiljöfråga, men tidigare har den handlat om den fysiska arbetsmiljön och haft ett säkerhetsfokus. Vi ser nu tydligt också de psykosociala behoven – att människor...
Kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol, beräknas orsaka omkring 3 000 förtida dödsfall varje år i Sverige. Den största riskfaktorn för att drabbas är tobaksrökning, och ungefär 80 procent av de som drabbas är rökare. Men även exponering för partiklar i luften kan öka risken, exempelvis på arbetsplatsen, eller vid matlagning över öppen eld som är vanligt i låginkomstländer. Enligt Helena Backman, forskare vid Umeå universitet och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten, OLIN , föds också vissa med en nedsatt lungkapacitet som med tiden kan utvecklas till kol. – Det vi vet i dag är...
I mars 2020 översvämmades sjukhusen i Stockholm av patienter som var svårt sjuka i covid-19. Sara Tehrani, specialistläkare i internmedicin vid Danderyds sjukhus och forskare vid Karolinska institutet, var en av läkarna som vårdade dessa patienter. Hon berättar att många kom in med svår andningssvikt och försämrades raskt på kort tid. – Det var svårt att förstå sig på sjukdomsförloppet, då det var så olikt andra luftvägsinfektioner som vanlig influensa och lunginflammation. När flera patienter med covid-19 dog på vår avdelning under de första veckorna, kände jag att jag vill veta hur det går...
Medan vuxna rör sig lika mycket, har en tredjedel av unga 16–20 år, rört sig mindre under pandemin, enligt en ny undersökning vid Malmö universitet. – Vuxna har lyckats byta ut sina tidigare aktiviteter mot annat, som att röra sig ute i skog och mark. Medan gymnasieungdomar i större utsträckning verkar ha hamnat framför skärmen när skolorna stängde i våras, säger Susanna Hedenborg, forskningsledare och professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. En anledning är att skolidrotten har uteblivit, en annan att idrottsaktiviteter på fritiden har blivit inställda. Det har varit stor skillnad...
Mellanrummen, tiden för återhämtning på jobbet och hemma, minskar i det moderna, digitala arbetslivet. På sikt kan det drabba vår hälsa negativt, enligt Ulf Ericsson, lektor i arbets- och organisationspsykologi vid Lunds universitet. Han och kollegan Pär Pettersson, Högskolan Kristianstad, har nyligen presenterat sina forskningsresultat i tidskiften Arbetsliv i omvandling . – De här mellanrummen är lite grann i vägen, de bromsar upp effektiviteten. Så istället för att värna dem, täpper vi till dem, säger Ulf Ericsson. Första, andra och tredje skiftet Att se över arbetssituationen räcker inte...