Annons

språkvetenskap

Inom klassisk psykologi talas det om en tredelning mellan kognition, emotion och volition. Eller med andra ord: att tänka, känna och vilja. Kognition antas då innefatta tänkandets olika aspekter, som perception, minne, inlärning, begreppsbildning och problemlösning. Handlar kognition alltså om vårt medvetande? – Nej, inte bara. En av de stora frågorna handlar om den omedvetna kognitionen, säger Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Problemlösning kan till exempel ske omedvetet. Likaså när du formulerar en språklig sats, då hinner du inte tänka ut i förväg...
Trauma betyder sår på grekiska, påpekar Hans Peter Söndergaard. Han är docent i psykiatri vid Karolinska institutet och överläkare vid Kris- och traumacentrum.
Sveriges biodlare producerar honung till ett värde av minst 100 miljoner kronor per år. Honungsbina pollinerar även många grödor och odlingar. Den tjänsten är gratis, men dess värde är ändå flera gånger högre än vad honungen inbringar. Man kan ta äpplen som ett exempel: om honungsbina försvann skulle äppelskörden bara bli en fjärdedel av vad den är nu. Utan pollinering blir det nämligen inga äpplen. Binas pollinering är ett exempel på en ekosystemtjänst. Det vill säga, en naturlig process i ett ekosystem som bidrar till vår existens och vårt välbefinnande. Några andra exempel är...
Begreppet diskurs landade på 1990-talet. Fast frågan är om det behövs.
Numera bedrivs 65 procent av all masterutbildning i Sverige på engelska. Bakgrunden är att den akademiska rörligheten över gränserna har ökat. Det ställer krav på både lärare och studenter.