Annons

språkvetenskap

Art

Det råder stor osäkerhet om hur många arter det finns på vår jord. Beräkningarna varierar från 3 till 100 miljoner. Den enorma variationen som organismerna uppvisar gör det omöjligt att skapa ett generellt artbegrepp. När Carl von Linné namngav arter använde han vad som i dag kallas det morfologiska artbegreppet. Det är baserat på organismernas utseende, vilket kan medföra problem på grund av den naturliga variation som förekommer inom en art. I början 1900-talet infördes det biologiska artbegreppet, som innebär att individer som kan få fertil avkomma tillsammans tillhör samma art. Men den...
Inom klassisk psykologi talas det om en tredelning mellan kognition, emotion och volition. Eller med andra ord: att tänka, känna och vilja. Kognition antas då innefatta tänkandets olika aspekter, som perception, minne, inlärning, begreppsbildning och problemlösning. Handlar kognition alltså om vårt medvetande? – Nej, inte bara. En av de stora frågorna handlar om den omedvetna kognitionen, säger Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Problemlösning kan till exempel ske omedvetet. Likaså när du formulerar en språklig sats, då hinner du inte tänka ut i förväg...
Trauma betyder sår på grekiska, påpekar Hans Peter Söndergaard. Han är docent i psykiatri vid Karolinska institutet och överläkare vid Kris- och traumacentrum.
Sveriges biodlare producerar honung till ett värde av minst 100 miljoner kronor per år. Honungsbina pollinerar även många grödor och odlingar. Den tjänsten är gratis, men dess värde är ändå flera gånger högre än vad honungen inbringar. Man kan ta äpplen som ett exempel: om honungsbina försvann skulle äppelskörden bara bli en fjärdedel av vad den är nu. Utan pollinering blir det nämligen inga äpplen. Binas pollinering är ett exempel på en ekosystemtjänst. Det vill säga, en naturlig process i ett ekosystem som bidrar till vår existens och vårt välbefinnande. Några andra exempel är...