Ett smartare sätt att spola

Matrester och toavatten innehåller både energi och viktiga näringsämnen, som oftast bara spolas bort. Nu byggs ett avloppssystem i Helsingborg, som tar till vara de värdefulla resurserna.

Publicerad
Källsorterat avfall från kök och toalett ger stora miljövinster. Det första systemet ska stå klart 2018 i Helsingborg. 
Bild: NSVA

När dagens avloppssystem byggdes för 100 år sedan var enda syftet att få bort avloppsvattnet från staden.

– I dag har vi helt andra utmaningar. Vi har kommit långt när det gäller att återvinna vanligt avfall. Nu är det dags att vi också börjar titta på avlopp, säger Hamse Kjerstadius, forskare vid Lunds tekniska högskola.

I sitt doktorsarbete, som han nyligen lade fram, har han hjälpt till att utforma en ny typ av källsorterande avloppssystem, som nu ska byggas i ett nytt bostadsområde i Helsingborg. Sammanlagt 320 lägenheter ska förses med avfallskvarnar och snålspolande vakuumtoaletter med separata avloppsrör.

Hamse Kjerstadius besöker en hög med avloppsslam. 

Matresterna mals ner direkt vid diskbänken i stället för att läggas i bruna påsar. Sedan pumpas de via ett eget avloppsrör direkt till en biogasanläggning.

På samma sätt tas toalettavfallet om hand genom ett eget rör.

Hamse Kjerstadius beräkningar visar på flera miljöfördelar. Biogasproduktionen blir till exempel upp till dubbelt så stor tack vare att avfallet är källsorterat och därmed renare.

Efter rötningen kan fosfor och kväve återvinnas och användas som gödsel.

– Det är den största vinsten. I dag har vi reningsverk som omvandlar avloppets kväve till kvävgas genom energiintensiva luftningsprocesser.

När toalettvattnet separeras blir det också enklare att utvinna värmen från det övriga hushållsavloppet. Det separerade bad-, disk- och tvättvattnet blir dessutom lättare och mindre energikrävande att rena.

– Elförbrukningen för avloppsrening kan sänkas till hälften, säger Hamse Kjerstadius.

Det går även lättare att återanvända bad-, disk- och tvättvattnet, eftersom det aldrig blandas med toalettvatten, vilket är en stor fördel i länder med vattenbrist.

Den nya stadsdelen i Helsingborg ska stå klar i slutet av 2018. Anläggningen för biogas och återvinning av kväve och fosfor kommer att byggas en bit från husen, i anslutning till ett reningsverk. Tre liknande pilotsystem byggs i Nederländerna, Tyskland och Belgien. Projektet i Helsingborg är hittills det enda i Sverige. Hamse Kjerstadius hoppas att fler kommuner ska ta efter när avloppsledningsnäten i våra städer behöver rustas upp. Kostnaden beräknar han till 25 procent högre än för ett traditionellt avloppssystem.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor