Ett steg mot giftfria kläder

Publicerad

2020 förbjuds en stor grupp giftiga ämnen i kläder. Men den nya lagen har många luckor och omfattar till exempel inte hormonstörande ämnen.

EU-parlamentet har beslutat om ett förbud mot många så kallade CMR-ämnen i textilier, som kommer i kontakt med människors hud. CMR står för ämnen som är cancerframkallande, mutagena (skadliga för arvsmassan) och reproduktionstoxiska (kan störa fortplantningsförmågan). Förbudet gäller inte bara kläder och skor, utan även till exempel möbeltyger och bilklädsel.

Många kemikalier tas upp direkt genom huden och genom att vi andas in textilfibrer som har lossnat, enligt Alexandra Stewart på Kemikalieinspektionen. Därför ser hon detta som ett stort steg framåt för Europas konsumenter.

Ni lyfter speciellt fram att bly, kadmium och arsenik blir förbjudna i kläder. Har vi mycket arsenik i kläderna i dag?

− Arsenik, kadmium och bly förekommer som föroreningar vid tillverkningen av textilier, men vi vet inte i vilken utsträckning. Bly kan också finnas i till exempel färg.

Förbudet börjar gälla 2020 – kan vi känna oss trygga därefter?

− Det finns ännu mer att göra på lagstiftningsområdet för textilier. Just nu tittar vi på möjligheten att förbjuda eller begränsa ämnen som kan ge allergier.

Även Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, välkomnar det nya förbudet. Men liksom Alexandra Stewart understryker han att det finns mycket kvar att göra:

− Ett problem är att det ännu inte finns en färdig definition av hormonstörande ämnen inom EU. Det är en het diskussion som pågår just nu.

Vissa av hormonstörarna räknas som reproduktionstoxiska, men långtifrån alla finns med på den nya listan. Ett annat problem som kvarstår enligt Carl-Gustaf Bornehag är att ämnen som anses riskfria när de bedöms ett i taget kan ge hälsoeffekter när de blandas. Hans forskargrupp jobbar därför bland annat med att ta fram metoder för att riskbedöma blandningar av kemikalier. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor