Rödlistan 2020: Allt fler hotade fågelarter

I dagarna kommer en uppdaterad version av rödlistan över hotade arter i Sverige. Den visar att antalet hotade fågelarter har ökat med drygt 20 procent sedan förra listan kom ut 2015.

Publicerad
Bläsanden klassas som sårbar på rödlistan 2020. Den tillhör den utsatta gruppen simänder, där flera andra arter funnits med på listan redan tidigare år.
Bild: Getty Images

Rödlistan över hotade arter ges ut av artdatabanken på Sveriges lantbruksuniversitet och uppdateras vart femte år. F&F har nyligen skrivit om hur det går för däggdjuen. Också våra fåglar visar oroande röda siffror på den nya listan. En tredjedel av 245 fågelarter minskar så kraftigt att de klassas som hotade. Det är en ökning med 21 procent.

Simänderna är en hårt drabbad grupp. Årta och stjärtand är rödlistade sedan tidigare, men nu tillkommer kricka och bläsand. De är klassade som sårbara (kategori VU) eftersom deras bestånd minskat kraftigt, av oklara skäl. Inom gruppen dykänder flyttas ejder, brunand och bergand från kategorin sårbar (VU) till starkt hotad (EN).

Hälften av de fågelarter som flyttar mellan Sverige och tropikerna är numera hotade; ärtsångare, svartvit flugsnappare, grönsångare och rörsångare är nytillskott inom den kategorin. Den enda svalan som har stabila bestånd är ladusvalan.

Flera vanliga arter har minskat kraftigt och därför hamnat i kategorien nära hotad (NT). Gråkråka, skrattmås, björktrast och rödvingetrast är exempel på sådana arter.

Men det finns goda nyheter också. Ängspiplärka, skäggmes, gröngöling, sånglärka, kungsfågel och brandkronad kungsfågel anses inte längre vara hotade och får därför lämna rödlistan.

Varmare klimat ger fler fågelarter

Orsakerna till minskningarna varierar från art till art och är inte alltid kända. Klimatförändringarna har sannolikt liten effekt på fågelbeståndens storlekar, enligt artdatabanken men det går att se att utbredningsområdena förskjuts norrut i vissa fall. Faktum är att det allt varmare klimatet verkar leda till att antalet fågelarter ökar i vårt land (se F&F 4/2015).

Men klimatförändringarna ställer till det för vissa däggdjur. Skogsharen är ny på rödlistan. Den blir vit på vintern, men eftersom vintrarna sällan är vita numera, blir den ett lätt byte för rovdjur. Även igelkotten har blivit rödlistad. En förklaring kan vara att de milda vintrarna gynnar grävlingen, som äter igelkottar.

Rödlistan 2020 går att förbeställa här.

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor