Annons

För och emot utomjordisk intelligens

Uppfattning står mot uppfattning bland forskarna.

Annons

Vi lever på en av de nio planeter som cirklar kring solen. Solen är en av omkring två hundra miljarder stjärnor i vår galax, Vintergatan. Och Vintergatan är en av minst hundra miljarder galaxer i vårt kända universum. Med tanke på denna rikedom av himlakroppar, borde det väl finnas civilisationer på många andra platser än jorden?

För något år sedan utkom boken Rare Earth, som på ett spännande sätt förnyar debatten om denna fråga. Den ene författaren, Peter Ward, är paleontolog och har studerat livets utveckling på jorden. Den andre, Donald Brownlee, är astronom och pionjär inom forskningen om utomjordiska partiklar som kolliderar med jordens atmosfär. I boken lyfter de fram idén att högre liv, definierat som flercelliga djur, är ytterst sällsynt i universum.

De argumenterar därmed emot den bild av livets kosmiska utbredning som blivit etablerad i både forskarvärlden och hos allmänheten främst på grund av Carl Sagans engagemang i frågan under 1970-talet. Sagan menade att de flesta solar i Vintergatan sannolikt omges av planetsystem som liknar vårt. Även om bara en bråkdel av planeterna befinner sig på det avstånd från sin sol där det varken är för varmt eller för kallt, så skulle det ändå finnas miljontals planeter i universum med goda förutsättningar för liv. Organiska molekyler på dessa planeter skulle reagera med varandra, och evolutionära processer snarlika dem på jorden skulle med tiden oundvikligen leda till att intelligenta civilisationer uppstår. Carl Sagan var en stor inspiratör, och hans idéer sporrade till projekt där forskare försöker få kontakt med någon av Vintergatans förmodade civilisationer med hjälp av radiosignaler.

Geologi, inte biologi, avgör

Det nya i Rare Earth är att författarna utgår från ett geologiskt snarare än biologiskt perspektiv. För att förstå möjligheterna för liv på andra planeter, måste vi förstå livet på den enda planet i universum där vi faktiskt kan studera det. Ward och Brownlee ifrågasätter inte att många av de miljardtals stjärnorna i universum kan vara omgivna av planeter med temperaturer som gör dem beboeliga. Men om man tittar på livets utveckling på jorden, inser man att en mängd ytterligare förhållanden måste samspela inom snäva intervall för att högre liv ska uppstå.

Vi vet sedan några år att primitiva encelliga organismer utan cellkärna, exempelvis bakterier, finns nästan överallt på vår jord. Det finns bakterier som lever och förökar sig instängda i hålrum djupt nere i berggrunden, inuti Antarktis isar och i mer än hundra grader varma källor på flera tusen meters djup på oceanernas bottnar. Många av dessa bakterier hämtar sin energi från kemiska processer som inte kräver vare sig solljus eller syre.

Redan några av de allra äldsta kända jordiska stenarna, 3,8 miljarder år gamla, innehåller spår av sådant primitivt liv. Förhållandena på jorden var helvetiska under denna tid. Jorden bombarderades regelbundet av himlakroppar så stora att de skulle utplåna allt högre liv om de slog ner i dag. På jorden har kratrarna från denna tid vittrat bort av regn och vind eller begravts av kontinentaldriften, men på månens yta kan vi fortfarande beskåda dem.

Encelligt liv vanligt

Ward och Brownlee delar den uppfattning som är dominerande bland astrobiologer i dag. Primitivt encelligt liv utan cellkärna bör vara vanligt i universum. Möjliga platser i vårt eget solsystem är Mars och Jupiters måne Europa. På Mars har vatten sannolikt en gång runnit i rikliga mängder, och i Europas inre bör värmen vara så hög att flytande vatten kan finnas.

En av de viktigaste händelserna i livets historia på jorden är när de första encelliga organismerna med cellkärna, de så kallade eukaryoterna, uppstod för cirka två och en halv miljard år sedan. Detta var en förutsättning för högre liv. Det vi till vardags kallar djur är komplexa flercelliga eukaryoter. Flercelliga djur blev dock inte vanliga på jorden förrän för cirka 600 miljoner år sedan. Ward och Brownlee betonar att det tog mer än tre miljarder år mellan att encelliga organismer utan cellkärna uppstod och att djur blev vanliga. Om vi hade kunnat passera jorden i ett tefat någon gång under perioden för 3,5 till 1 miljarder år sedan skulle vi sett en beboelig planet. Oceanerna fanns redan då, bombardemanget av himlakroppar hade minskat till acceptabla nivåer och temperaturerna var rimliga. Men vi skulle inte se några spår av djur.

Medan bakterier tolererar ett brett spektrum av livsmiljöer, kräver djur temperaturer mellan 5 och 40 grader för att bli framgångsrika. Om jorden hade befunnit sig bara 1 procent längre bort från solen skulle det ha blivit för kallt och oceanerna hade frusit till is. Och låg vår planet 5 procent närmare solen skulle oceanerna för länge sedan ha kokat bort. Sannolikheten för att en planet, när ett solsystem bildas, ska hamna i en långsiktigt stabil och någorlunda cirkelformad bana på exakt det rätta avståndet från sin sol är oerhört liten.

Balans mellan hav och land

Men detta räcker inte. En planet med djur måste också ha rätt balans mellan landmassor och oceaner. Livet utvecklades i havet, och en förutsättning för högre liv i havet är att näringsämnen hela tiden förs till oceanerna. Detta sker genom att berggrunden vittras och lakas av regnvattnet på kontinenterna. Frigjorda näringsämnen förs till havet med floder, och en näringskedja byggs upp. Om jorden skulle haft dubbelt så mycket vatten på sin yta hade kontinenterna varit täckta av hav. Vi vet inte säkert varifrån oceanernas vatten ursprungligen kommer, men det härrör från planetens tidigaste utvecklingsfas. Antingen "svettades" vattnet ut från jordens inre i samband med att jorden svalnade eller så fördes det hit med isiga kometer. Det är närmast ett mirakel att mängden vatten på jordens yta är precis lagom för att stora landmassor ska resa sig ur havet. Jorden skulle precis lika väl ha kunnat vara täckt av en stor ocean.

För att kontinenter ska finnas krävs också plattektonik, det vill säga den process som ger upphov till kontinentaldrift. Kontinenterna består i dag av bergarter med relativt låg densitet, och de "flyter" på den tyngre jordskorpan som finns under de djupa delarna av oceanerna. På en planet utan plattektonik skulle allt land som befann sig ovanför havsytan snart eroderas ner, och sedan skulle det för evigt vara slut på näringstillförseln till haven. Genom plattektonik nybildas dock den lättare kontinentskorpan kontinuerligt och nytt land uppstår. Bland vårt solsystems stenplaneter - Merkurius, Venus, jorden och Mars - är det bara jorden som har plattektonik. Det krävs nämligen en mängd speciella omständigheter för att plattektonik ska uppstå.

Men inte nog med det. Plattektoniken måste ha den exakt rätta hastigheten. Med för mycket plattektonik och därmed sammanhängande vulkanism fylls atmosfären av koldioxid. Det blir då en så kraftig växthuseffekt att havens vatten sätts i kokning. Om vulkanismen i stället är för klen och koldioxidhalterna för låga, faller temperaturen och planetens vatten fryser. Vår måne, som ju befinner sig på samma avstånd från solen, saknar växthuseffekt. Följden är att medeltemperaturen där ligger på 18 minusgrader.

Asteroider och kometer hotar

Och det finns ytterligare hot mot livet. Under den drygt halva miljard år som högre djur varit vanliga på jorden, har detta liv ständigt riskerat att slås ut av himlakroppar som kolliderar med vår planet. Senast något sådant inträffade var för 65 miljoner år sedan, då dinosaurierna och nästan hälften av alla djurarter i havet dog ut. Himlakroppen som åstadkom detta var 10 kilometer i diameter, men tänk om jorden i stället hade träffats av en 40 kilometer stor himlakropp, samma som kometen Hale-Bopp som vi kunde se på himlen 1997. En kollision med Hale-Bopp hade sannolikt utplånat allt djurliv på jorden!

Något sådant måste ju hända någon gång under alla miljontals år, kan man tänka, men det finns faktiskt ett skydd mot dylika händelser. Jupiters enorma gravitation drar till sig kometer på väg in mot jorden och fungerar därvid som en sköld. Djur kan således bara finnas på en planet som skyddas av gravitationen från en annan mycket större planet på lagom avstånd. Sannolikheten för att just en sådan planetkonstellation ska uppstå i ett solsystem är mycket liten.

Sida upp och sida ner i Rare Earth redogörs för märkliga förutsättningar som möjliggjort det högre livets utveckling på jorden. Att vi människor existerar förefaller vara ett näst intill omöjligt sammanträffande av ett obeskrivligt antal lyckliga omständigheter - eller ett mirakel. Vilket perspektiv vi väljer, slumpen eller miraklet, beror nog på vår personlighet.

I en annan relativt ny bok med den utmanande titeln Life everywhere av David Darling kritiseras tanken att högre liv skulle vara ovanligt i universum. Darling, astronom och författare till många populärvetenskapliga böcker, menar exempelvis att de senaste årens spektakulära framsteg inom astronomin, där man nu funnit omkring hundra planeter kring avlägsna solar, bekräftar en av Carl Sagans centrala förutsägelser.

En del av Darlings kritik är dock slag under bältet. Han noterar att den kristna högern i USA tacksamt tagit emot budskapet i Rare Earth. Den kristna kyrkan stred under flera hundra år mot Kopernikus världsbild, där jorden flyttades från världsalltets mitt till att vara en planet bland andra. Tankarna i Rare Earth ger åter jorden och människan en mer central plats i universum. Darling betonar att en av de många forskare som Ward och Brownlee tackar i förordet är aktiv i den kristna högern. Forskaren ifråga, Guillermo Gonzalez, har visat att metallrika planeter som jorden torde vara sällsynta. Darling insinuerar att det bakom Rare Earth-hypotesen finns en dold agenda att på vetenskaplig grund återupprätta Bibeln som sanningssägare. Men den här typen av argument som misstänkliggör forskares motiv hör inte hemma i en vetenskaplig debatt. Enbart Gonzalez forskargärning ska ligga till grund för hur man värderar hans hypoteser om metallrika planeter.

Fermis paradox

Redan den berömde fysikern och Nobelpristagaren Enrico Fermi argumenterade för att vi människor är ensamma i Vintergatan om att ha utvecklat en teknisk civilisation. Så här resonerade han: När organismer på en planet har utvecklat hög teknologi, kan de ganska snart förflytta sig till en beboelig planet i något främmande solsystem och föra en grupp reproduktiva organismer dit. Snart skulle denna planet kunna vara basen för ett nytt hopp till ett annat solsystem. Teknologin för interstellära förflyttningar skulle vara känd, och reproduktionstrycket skulle leda till att de nykoloniserade planeterna snabbt överbefolkades. Inom loppet av högst några hundratals miljoner år borde Vintergatans beboeliga planeter vara befolkade. Men eftersom ingen främmande civilisation koloniserat jorden under dess 4 600 miljoner år långa historia, talar detta, enligt den så kallade Fermis paradox, för att civilisationer med förmåga att förflytta sig mellan solsystem inte har utvecklats någonstans i Vintergatan under denna tid.

Vare sig Ward och Brownlee har rätt eller fel, är deras bok tankeväckande. De närmaste årtiondena kommer att se en febril aktivitet för att finna liv eller spår av liv i rymden. Rymdsonder till Mars och Europa kommer att söka efter bakteriellt liv. Nya teleskop, kanske månbaserade, kommer att söka och även finna nya planeter, kanske med jordliknande förutsättningar, kring avlägsna solar. Ljusspektrumen från atmosfären runt dessa planeter kommer att läsas av efter spår av syrgas och ozon. Förekomsten av sådana gaser skulle vara ett indirekt bevis för förekomsten av fotosyntetiserande liv. Min personliga gissning är att vi inom en ganska snar framtid faktiskt kommer att finna de första bevisen för utomjordiskt liv, men att det då rör sig om primitivt liv.

Och tänk om Enrico Fermi hade rätt? Tänk om vår civilisation är den enda i Vintergatan? Det är en hisnande tanke att samtliga beboeliga planeter i Vintergatan i framtiden skulle kunna - eller kanske snarare kommer att - befolkas av just vår art.

Tänk också vilket ansvar som följer med ensamheten: ansvaret för att vårda livets mångfald på vår unika planet.

Litteraturhänvisningar

Rare earth. Why complex life is uncommon in the universe

Ward, Peter D. & Brownlee, Donald
Copernicus Springer Verlag, New York

Life everywhere. The maverick science of astrobiology

Darling, David
Basic Books, New York

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

23

Kommentarer

Vi konstaterar att det finns flera miljoner himlakroppar i Vintergatan där förekomsten av "liv" inte är helt otänkbar. Samtidigt kan vi anta att det finns ytterligare många miljarder tänkbara boplatser utanför vår galax. Det är nog bara bokstavstrogna religionsfanatiker som vågar ge Jorden en sådan exklusivitet.Om man med "liv" menar Jesusliknande organismer som dessutom talar engelska eller hebreiska, minskar givetvis sannolikheten.

Det intressanta är *att* jorden *kan* vara det enda stället med liv, civiliserat eller inte, intelligent eller inte.Jag grundar mej på följande resonemang:Jag förutsätter att universum har en gång startat med en Big Bang och att universum därmed är ändligt gammalt. Därmed måste det finnas ett och endast ett unikt tillfälle då den första livet i universum bildas. Detta livet *kan* vara det jordiska livet.Istället för att svara ja eller nej på frågan om det finns liv på andra ställen i universum borde man hellre svara på vilken sannolikhet liv kan finnas annorstädes. Svaret borde ligga nånstans mellan nära noll och nära ett, men varken noll eller ett bra svar såvida man inte använder religiösa (i en eller annan form) resonemang.Vad jag tror? Jo, att sannolikheten är närmare ett än noll. Universum är trots allt ett stort ställe, det störstaste vi känner till.

Sannolikheten att vi är den enda planeten med "hög civilasition och intelligent liv" anser jag är mycket liten.Visst är det oerhört mycket slumpar och tillfälligheter som har gjort att vi finns till.Men vi måste nog tänka bortom vad vi kan fantisera om,vad är det som egentligen talar emot att liv på andra världar måste vara baserat på kol som vårt liv är.Liv på andra världar kan vara så olikt vårat så att vi inte kan förstå det.Jag vill ta ett exempel som jag funderat på länge.Om man är ute i skogen och går på en stig,man passerar ett myrstråk som går tvärs över stigen med foten krossar du helt omedvetet en massa myror,myrorna är helt omedvetna vad som hänt dom,de förstår helt enkelt inte att en varelse har trampat på dem,de är helt enkelt inte medvetna om att det finns ett civiliserat samhälle runt knuten.Vad jag vill säga med det är att,det kan finnas högre civilationer som vi inte kan förstå. Kanske lite djupt men jag tycker det är en intressant tanke.Tack för ordet.

Jag undrar om Fermi i sin paradox samtidigt förutsätter två oförenliga storheter:1. förekomsten av evolution.2. ingen förekomst av evolution.Villkor 1 är nödvändig för att en art som klarar interställär kommunikation skall uppstå. Villkor 2 är nödvändigt för att denna art skall fortleva i 100 miljoner år eller mer (vilket är det villkor Fermi gör). Visserligen finns det arter som är så gamla även på jorden, men det rör sig om t.ex. kackerlackor och termiter. Ju högre upp i ordningarna vi går dess snabbare verkar evolutionen att verka. Den evolutionära omsättningen av däggdjursarter är hög; människan och hennes förfäder kan vi följa tillbaka bara några miljoner år och då under en ständig utveckling och förändring. Kommer den nuvarande människan att finnas kvar som art om, säg, 100 miljoner år? Det har jag svårt att tro.Eller är det vi som är (den första) arten i Fermis paradox, bara det att vi inte hunnit med mer än ett par tre av de hundra miljoner åren? Någon måste ju vara först!För övrigt är jag övertygad om att det finns högre liv på andra ställen i världsalltet, jag menar organismer/varelser som förmår tänka tanken Jag tänker, alltså finns jag. Men att kunna tänka den tanken innebär inte a priori att de måste Star-Trecka över hela universum. Alla måste inte vara som vi är här och nu.

Tyvärr är det nog så att vi är den enda intelligensen i universum. Annars skulle vi ju ha märkt något i form av radiokontakt eller kodade ljussignaler, eller rentav att de kommit till oss. Tänk på att det finns kanske 50 miljoner djurarter på jorden, varav EN ENDA har en civilisation i den meningen att vi kan ackumulera kunskap - och som har ett självmedvetande i den meningen att vi alla vet att vi ska dö. Vi får nog leva med ensamheten i universum. Denna ensamhet sätter ett större ansvar på oss, nämligen att överleva och att försöka förstå universum och dess "lagar". Varför och när uppkom universum? Ingenting kan ju ha funnits "alltid". Och ur vad uppstod universum? Inget kan ju ha uppstått ur absolut ingenting! Det måste ju åtminstone ha funnits "naturlagar". Var kom de ifrån? Dessa frågor måste våra ättlingar försöka besvara.

Hej!Vi vet för litet om evolution, speciellt om evolution av teknologiska arter, för att överhuvudtaget vara kapabla att ställa upp en rimligt grundad hypotes om frågan. Men min åsikt är att visst måste livet ha en mening. Kanske att finna samförståndslösningar med sin biologiska och fysiska omgivning? Detta skulle ju åtminstone ge oss möjligheten att fortsätta utforska universums villkor.

Eftersom vi finns är sannolikheten för liv i universum inte noll. Däremot är universum oändligt stort och sannolikheten för liv på andra ställen oändligt stor. Det är också logiskt att varje form av liv utvecklas, det är ju själva grundbulten i själva begreppet liv. Eftersom tiden för utveckling är så rejält tilltagen, borde således allt liv kunna utvecklas till civilisation.Kruxet är bara, att sannolikheten för att tidpunkterna för denna civilisation skulle sammanfalla, är nästan oändligt liten. Men likafullt...

Jag tror att enkla livsformer kan finnas lite här och var i universum. Men för att det ska uppstå intelligenta varelser krävs en långvarig evolutionsprocess. Evolution bygger på att individer och arter konkurrerar med varandra, och de som konkurrerar effektivast är de som har stor benägenhet att döda varandra. Om en art utvecklas så långt att den kan utforska rymden, kommer den också att vara fullt kapabel och mycket benägen att råka i krig och utplåna sig själv. Vi var ju själva otäckt nära under kalla kriget, och vår art har väl inte precis blivit snällare sen dess.Slutsatsen är att intelligent liv, med de egenskaper som evolutionen oundvikligen ger det, bara finns under korta perioder. Det kan mycket väl kan ha funnits andra civilisationer i universums historia, men att de skulle överlevt till vår tid är knappast troligt. Å andra sidan kan nya uppstå i framtiden, när vi sedan länge dött ut. Kommentarer?

Gösta Thorstrand konstaterar fakta om Vintergatan himlakroppar och antar miljarder plausibla ,,Sitz im Leben" utanför vår galax. Sedan följer en utsaga om religionsfanatism med ett raljant påstående om att "liv" tydligen inte kan vara något annat än det som anses vedertaget f.n. vilket innebär att all hållning med all vetenskaplig förutsättning sopas från arenan. "Liv" med intelligens kan ju faktiskt också befinnas existera i annan än mänsklig och evolutionell terminologi.God Kyndelsmässodag önskas Gösta och FoF:s Forum 30/1-05

Den sagolika utvecklingsläran, står i all sin vidunderlighet i en särklass bland skapelsemyterna. Berättelsen om den opersonliga slumpen som väcker liv i materien och leder utvecklingen framåt under årmiljarder, är fullständigt häpnadsväckande. Sakta men säkert växer allt högre och allt mer komplicerade livsformer fram, utan minsta plan eller tanke. Med en så målmedveten slump vid rodret är dock i stort sett allting möjligt. På motsvarande sätt kan universum givetvis ha befolkats av allsköns livsformer. Det liv som är optimalt anpassad till den egna miljön överlever säkert, även under livsbetingelser som är ytterst ogästvänliga för oss. Stirrar vi oss blinda på den här typen av spekulationer i materialismens sandlåda riskerar vi dock att missa livets innersta väsen, som inte låter sig fångas på detta sätt. Inte ens av ett drygt kilo människohjärna.

Enligt Rare Earth-hypotesen kan oddsen för att komplexa livsformer liknande våra skall kunna ha uppstått eller kommer att uppstå någon annanstans i universom betraktas som obefintliga. Härav kan man dra slutsatsen, att vår genom årmiljarderna mödosamt förvärvade egenskap att kunna förnimma vår egen existens och reflektera över vår omgivning är unik.Resonemanget är i sig invändnigsfritt, men bygger på alltför snäva premisser. Vidgas perspektivet, kan man lyfta fram andra aspekter på detta tema.Många värjer sig mot tanken, att vi skulle vara de enda varelserna med förmåga till självreflexion.Alla vet vi, att det i världsalltet finns gott om platser med stora energiflöden, inom vilka för oss okända kemiska/fysikaliska processer skulle kunna tänkas bygga upp komplicerade materie- eller energimönster vilka i sin tur kan generera ett slags "jagmedvetande" i stånd att på ett väsenligt mera utvecklat plan uppfatta och förstå världen omkring sig. Dessutom kan dylika strukturer förmodas kunna existera under mycket längre tidsperioder utan vår besvärande bräcklighet som när som helst kan sätta stopp för vidare utveckling.Detta resonemang är naturligtvis mycket spekulativt, men bottnar i min personliga övertygelse om att den yttersta avsikten med att världen överhuvudtaget existerar är, att den är bestämd att följa en inbyggd drift att förstå sig själv.

Har med stort intresse tagit del insändarnas artiklar om "För och emot utomjordisk intelligens". Själv vill jag bidraga med följande citat:Nobelpristagaren Arvid Carlsson:"Vi kommer aldrig att förstå vår hjärna och vi kommer aldrig att förstå vårt medvetande."Hjärnforskaren Professor Rolf Ekman - vid Vetenskapsfestivalen 2002:" Hela evolutionen finns underbart formulerad i diktsamlingen -Doriderna - av Harry Martinsson.*Den dag, Någon lycklig eller olycklig finner, det innersta smårummets egna DNA, den dagen handlar det inte, om fakta i spridda skurar. Den dagen handlar det om lagar, de innersta och de yttersta, de som håller vid makt det djupast innelagda och de djupast undandragna. Där är tiderna med i det minsta och det största. Där är rummen verkligen rum. Där möter rummens Värdebågar tidens. Skiftande med varandra i växling, I förbundsarbete* Harry Martinsson:"Vi är inte herrar över naturlagarna. Man står inte över naturlagarna därför att man avvinner dem deras hemligheter och om det finns en universell sanning som ligger överallt given dels i det självklara och dels i det fördolda så är det denna sanning och inte upptäckterna som är och förblir den bärande. Albert Einstein:"Det vackraste vi kan uppleva är det oförklarliga. Det är kärleken till all sann vetenskap."En okänd:"Tron hjälper mig att leva. Det finns något mer än vad vi är. Tron är ett fäste utanför tillvaron"

På Kants gravsten står: Stjärnhimlen över mig och den moraliska lagen inom mig. Över dessa förundrade han sig. Redan vid hans tid började man ana nebulosornas karaktär. Han förundrade sig över och accepterade att det mänskliga tänkandet hade sådana egenskaper att det kunde leda fram till ett ständigt avslöjande av naturens lagar. Det vill säga att naturen genom människan avslöjade sig själv. På vilka grunder Andersson kan göra ett kategoriskt uttalande om våra begränsade möjligheter att komma hjärnans hemligheter på spåren, förstår jag inte. Explosionen av naturvetenskapligt vetande har skett, i relation till alla tidsskalor, otroligt kort tid. Argument av typen inga intelligenta signaler från universum har uppfångats alltså är vi unika, faller likaledespå sin bokstavliga kortsynthet.Beträffande etiken formulerar Kant ett kategoriskt imperativ: Du skall behandla dig själv och nästan som självändamål, aldrig som medel. Det finns en sederegel ingjuten i det mänskliga beteendet. Enkelt uttryckt - godhet existerar och vi känner igen den då vi möter den.Är det rimligt att föreställa sig att universum skapar några få generationer av tänkande varelser på ett obetydligt klot som får uppleva dels att så här är universum beskaffat, dels att godhet finns. (Trots evolutionens obarmhärtighet) Just där, just då och ingen annan stans. Om naturlagarna är universella bör också etiken (som möjlighet) vara det i mängder av kulturer i olika stjärnsystem. I begreppet godhet döljer sig en obegränsning, en slösaktighet, en omöjlig möjlighet. Har de som betvivlar existensen av liv utanför vår planet verkligen uppfattningen att universum är fattigt?Existensen överallt av livsproducerande ursoppor med åtföljande evolutioner är av matematiska skäl självklar.

Jag undrar om utomjordingar finns, och varför dom ser ut som dom gör? Tack för ordet!

när bildades igentligen universum ? vad heter han som har svart hjälm i star wars, frö han bor väl i rymden. kan du säga nån mer som som bor där också ! sen finns det en annan gubbe vet inte va fdhanb heter

Sannolikheten för Liv på Jorden?Den finns,men antalet arter minskar.Innan vi letar efter andra arter på andra planeter,får vi inte låna intresse att försöka ta oss till andra planeter för att börja utrota arter där...Det finns säkert liv på andra planeter,men inte just nu dessa tusentals år som vi funnits på planeten Jorden....och kanske inte under vår existens....det är i TIDEN,vi ska söka liv på andra Världar,inte med Teleskop. Vi måste studera ut TIDENS gåta och Transportera oss i Tiden,för att kunna studera livet på andra planeter,annars lär vi inte hitta det...de Schafflonker, jag och mina Vänner såg vid VINDÖN,ORUST-1971-22november-klockan 20.05-20.14,var helt tydligt,med tanke på Tur och Retur uppförande-Tidsresenärer....De behärskade Gravitation och Tidsresor...Schafflonkera kommer nog från vår egen Framtid-som tillrättaläggande Arkeologer...kanske siliconbaserade androider...Deras UFO-var i det närmaste 1000meter,ja du läste rätt-en kilometer i diameter,och minst femton personer,varav två nu är döda,kan namnges som ögonvittnen denna "MAGISKA NATT"-då Det Gula Skeppet hängde lysande vid Vindön, i jämnhöjd med hösta punkten på Vindön var Skeppets högsta punkt....På Heder och Samvete-Thomas Kallmyr-UDDEVALLA,i år Femtio-1 , år gammal-då vart jag 15 år....men minnet av detta kom först efter traumatiska uppleveler 2005,tillbaka,om detta.....bortglömt i minnet i över 31 år...det du.....! !

De finns men är från en annan tid....Schafflonkera dök upp vid Vindön-Orust 1971-22november-20.05-20.14...de vart helt klart Tidsresenärer-De behörskade total kontroll över skeppets gravitation och Tidtransportation....

De finns men är från en annan tid....Schafflonkera dök upp vid Vindön-Orust 1971-22november-20.05-20.14...de vart helt klart Tidsresenärer-De behörskade total kontroll över skeppets gravitation och Tidtransportation....

jag har bara en fråga till er !!

värför tänkar forskare att det fanns bara encelliga organismer i början av livet ?

hör av er snart som möiligt !! tack

Därför att de är enklare.

Det finns nog säkert en liknande, eller väldigt annorlunda civilisation som våran, som tänker samma sak som oss just nu. Eller så gör det inte det.

Är vi ensamma så säger jag bara WASTE OF SPACE! Men det faktum att vi inte har blivit kontaktade kan också vara svaret för att det kanske inte finns något intelligent liv "just nu" har kanske funnits eller kommer kanske att finnas igen. Om tid och rum inte är detsamma i universum kanske det inte är en så viktig fråga "just nu" . Bara en tanke.

Miljarder Galaxer. Sannolikheten att vi är ensamma? Intressant artikel, men stämmer allt det som Rare Earth tar upp? Enligt Rare Earth så verkar Jorden ha en mening bakom sig trots allt, efter all osannolikhet. Så om Jorden har en skapare, vad hindrar det från tanken att flera perfekta sol system har skapats i andra galaxer? En sak är säkert, slumpen har i alla fall mycket material att arbeta med i Universum. Om Jorden är bevis på en slump så måste alla andra miljarder galaxer också få chansen.