Annons

Adam eller apan?
Bild: 
Beata Boucht

Adam eller apan?

Trots läroplanens krav på att evolutionsteorin ska ligga som grund för biologiundervisningen jämställs den med skapelseberättelsen av många lärare.

Annons

Publicerad:

2012-03-31

Undervisningen om livets uppkomst kan likna ett smörgåsbord. Religiösa skapelseberättelser dukas upp bredvid evolutionsteorin. Elever får själva bestämma vad de ska tro på. Det hävdas i en ny doktorsavhandling i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. För vissa lärare blir evolutionsteorin en fråga om tro, inte om vetenskap.

Läser man avhandlingen Den förhandlade makten, får man ta del av intervjuer där lärare i både biologi och religion berättar: ”Jag tror ju mer på Darwinismen än på skapelseberättelsen och menar att jag undervisar ju om både-och. Och jag är noga med att ta upp att alla inte är överens vare sig om Darwinismen eller skapelseberättelsen.”

En annan lärare framhåller att man ska presentera skapelseberättelsen och evolutionsteorin som jämbördiga alternativ: ”Man skall vara så neutral som möjligt.”

Ännu en lärare säger: ”De olika skapelsemyterna eller olika religioners förklaringar är inte fel utan bara olika sätt att se på saken.”

Eller: ”Det kan ju vara svårt att vara objektiv som lärare om man vet på något sätt att vetenskapen säger en sak och så kommer då elever, som har en väldigt stark religiös tro och hävdar någonting annat, men då måste man ju respektera det.”

”Jag trodde inte det var sant. Jag trodde jag kommit hundra år tillbaka i tiden”, berättar en lärare som kommit ny till en av de undersökta skolorna.

En del lärare gör alltså rena kunskapsfrågor till frågor om individuella värderingar. Men hur vanligt är det egentligen?

– Jag har försökt välja så vanliga skolor som möjligt, så det kan inte vara någon ren tillfällighet att jag fått de svar jag fått, säger Fredrik Sjögren, som skrivit doktors­avhandlingen om dessa kulturella värderingskonflikter i högstadiets undervisning.

– Men det går inte att med statistisk säkerhet säga hur vanliga dessa förhållningssätt är. Men jag vågar nog påstå att det är ganska vanligt.

Fredrik Sjögren har i sin forskning bland annat intervjuat 39 lärare på fyra skolor i olika delar av Sverige – i storstäder och på landsbygden. Frågan om livets uppkomst blir i många skolor ofta en ”livsåskådningsfråga” eller en fråga om personlig övertygelse. Att som lärare förespråka den ena teorin eller en den andra framstår för vissa av dem som gammaldags. Fredrik Sjögren är själv förvånad för resultaten och menar att konflikterna ibland drivs på av påstridiga föräldrar.

Vilka föräldrar är det då som opponerar sig?

– Utifrån mina intervjuer verkar det vara praktiserande kristna, säger Fredrik Sjögren. Det kan handla om folk från Jehovas vittnen eller från frikyrkor. Det finns få belägg för liknande konflikter med övriga religioner eller andra kulturer, men konsekvensen blir individualisering av kunskap överlag – det är inte bara praktiserande kristna som själva får välja vad de vill tro på.

Fredrik Sjögren har inget svar på hur man ska hantera problemet. Han ser det som ett led i en förändring av hur vi ser på kunskaper, undervisning och skola.

– Vi har också en alltmer decentraliserad skola som är utsatt för konkurrens. Och med allt större brukarinflytande ges ju elever och föräldrar en allt starkare position gentemot läraren.

Kan man säga att läraren har abdikerat från katedern?

– Ibland. Lärarna hanterar situationen på två olika sätt, säger Fredrik Sjögren. Några menar att de inte gillar vad som sker, men de har insett maktförhållandena och kapitulerar. Andra tycker att det är rimligt att inte ha något tolkningsföreträde, och frågar sig varför man som lärare förväntas sitta inne med alla sanningar.

Konflikterna handlar, förutom om evolutionsteorin, även om saker som synen på samkönad sex och på muslimsk huvudduk.

– Lite tillspetsat kan man säg att individualiseringen av kunskap är priset vi betalar för att ha ett mångkulturellt samhälle inom ett skolsystem, säger Fredrik Sjögren.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

17

Kommentarer

Jösses, man tar sig för pannan. Jag vill inte tro det är sant. Jag vill inte komma hundra år tillbaka i tiden.
Kulturrelativismen får absolut inte tillämpas på kunskap! Det kan aldrig vara acceptabelt "att individualiseringen av kunskap är priset vi betalar för att ha ett mångkulturellt samhälle"!
Det vi undervisar våra barn i skolan måste stå på sund vetenskaplig grund. Våra skattepengar får absolut inte går till predikan av vidskepelse. Då kommer vi bli ett fattigt och efterblivit land (glöm idéerna om kunskapssamhälle).

På biologi lektionerna ska biologi undervisas. Andra metafysiska teorier bör rimligen presenteras och diskuteras inom ramen för religionsundervisningen, och då ska man naturligtvis inte begränsa sig till ambrahamitiska trosföreställningar utan försöka förmedla en mycket bredare översikt.

Hej,
Med tanke på vetenskapen i den fronten är osäker och det är inte riktigt klart med hur det funkar, så ska det läras om olika synsätt. Man ska vara försiktigt med att säga att vetenskapen har rätt för det är inte så, just i det fallet.
Vi lever i ett demokratiskt samhälle och olika synsätt ska fram. Det är intressant att alltidd när det gäller kristendomen så ska man mörka det.
Dessutom så är det många biologiska forskare som tycker att det går faktiskt evolutionsteori och skapelseberättelsen går hand i hand.
Noas ark och översvämning händelse styrkas med att geologin just i den perioden vittnar om översvämning och mängder vatten.

Tack!

Svar till Sandra
Jag hör till den kategorin av lärare som aldrig skulle lyfta fram skapelseberättelsen parallellt med evolutionsteorin efter som jag tycker att de intre har med varandra att göra. Möjligen kan jag lyfta fram parallella händelser som du beskriver (om det kommer på tal) med att det verkar som att det var en syndaflod/tsunami i medelhavsområdet och då pratar vi om några tusen år. Redan när man går ut och borrar i en mosse med eleverna här i södra Sverige så faller det här med hur gammal jorden är enligt en del trosinriktningar. All undervisning i geologi och biologi blir helt obegriplig om inte man har den naturveteskapliga synen på jordens ålder.

Sandra,
Vetenskapen är inte osäker på den fronten när det gäller de övergripande frågorna. Det osäkra, och där forskningen ligger, är på detaljerna och den osäkerheten lyfts sedan upp av motståndare som försöker mörka och få det att låta som om allt är fel. Skillnaden mot religionernas skapelseberättelser är att vetenskapen vet att de har en teori som kan förbättras medan religionerna tror att deras är den enda rätta och därför inte kan förändras.

När det gäller översvämningar och att de kan styrkas med geologin så är det också en intressant iaktagelse du gör som tyvärr ligger kvar hos många sedan innan platt-tektoniken accepterades. Jordskorpans plattor trycks in under varandra och det gör att fossil från havsbaserade djur kan hittas högt upp i bergen (vilket många tar som bevis för en Noaks ark-översvämning). Även istidslämningar vid högsta kustlinjen används som bevis, detta eftersom jorden enligt de abrahamitiska religionerna inte är så gammal.

Som avslutning tänkte jag ta en upplevelse jag haft om detta från en muslimsk skola där jag undervisat i biologi(för att du skall se att det finns tendenser även där):

Föräldraträff. En förälder reser sig upp och undrar varför jag undervisar om evolutionen och "sex och samlevnad", han har ju valt en religiös skola.
Jag var förberedd med skolverkets texter, men innan jag hann svara reste sig en landsman till honom och sa (fignerat namn):
"Kalle, vi kommer båda från Somalia, och där har vi fått läsa om evolutionen och lärt oss det i skolan. Varför skall vi inte låta våra egna barn få ta del av den kunskapen? Enligt Koranen är all kunskap viktig, problemet är när man inte använder den rätt. Sedan står det i den svenska lagen att man skall läsa dessa ämnen."

Efter det behövde jag inte svara på frågan.

Nej Sandra, det finns inte olika synsätt! Evolutionen är en i grunden fastslagen och på alla sätt bevisad företeelse. En del s.k. kreationistiska vetenskapsmän hävdar att det finns olika åsikter om detta i forskarvärlden, men det är inte sant! Läs exempelvis "Project Steve". Skapelseberättelsen och evolutionen går inte hand i hand och någon översvämning likt berättelsen om Noa saknar helt geologiska evidens. Detta är förtal och falsarier från kreationister och ingenting som ens debatteras bland vetenskapsmän.

Mycket fel här.

"Med tanke på vetenskapen i den fronten är osäker och det är inte riktigt klart med hur det funkar, så ska det läras om olika synsätt."

Nej det råder ingen osäkerhet om att evuletionsfaktan är korrekt.
Vill du lära ut olika synsätt så finns det 4200 religioner på jorden. Att lära ut dessa olika synsätt kommer ta tid.

"Vi lever i ett demokratiskt samhälle och olika synsätt ska fram."

Nej, du har inte rätt till dina egna fakta. Demokrati råder inte. 1 +1 är alltid 2 oavsett vad folk anser

"Dessutom så är det många biologiska forskare som tycker att det går faktiskt evolutionsteori och skapelseberättelsen går hand i hand.

Nej det gör det inte.

"Noas ark och översvämning händelse styrkas med att geologin just i den perioden vittnar om översvämning och mängder vatten."

Finns inga geologer som säger detta.

Du kommer med en rad extraordinära påståenden. Jag KRÄVER att du styrker dessa påståenden med peer reviewed literatur

Sandra, för det första strävar vetenskapen efter att alltid vara osäker därför att det ar där upptäckterna finns. Det är med andra ord inget svaghetstecken. Tvärtom. Det som är "säkert" är föremål för andra delar av samhället än vetenskapen. Dock är vetenskapen så pass säker att både du och jag lägger våra liv i dess händer varje dag. För det andra är vetenskapen inget "synsätt" bland andra. Tycker du att vi ska rösta om gravitationsteorin stämmer eller inte? De synsätt du efterlyser finns redan i läroplanen inom religionsläran. Med avseende på det du säger om forskare och att evolution och skapelseberättelse går hand i hand får du gärna exemplifiera, vem påstår detta? Din slutkommentar om Noaks ark får du gärna backa upp med en källa. En inom geologin det vill säga, inte Vakttornet eller liknande.

Jag tar mig för pannan! Även om det ligger i vetenskapens natur att förhålla sig skeptisk till absoluta sanningar betyder det inte att bronsåldersmyter skall ges samma tyngd i svenska klassrum!
Bara för att vetenskapen inte än har lyckats beskriva abiogenesis så betyder det inte att den av evidens extremt väl underbyggda, och av en överväldigande majoriteten av världens vetenskapsmän vedertagna teorin om mekanismerna bakom evolutionen av livet på jorden i klassrummet skall behöva jämställas med bronsåldersmytologi.
I sådana fall bör även t.ex. scientologernas, hinduernas, islams, de gamla grekiska och romerska gudarnas, aboriginernas, de sydamerikanska och afrikanska stammarnas, buddhisternas, m.fl. skapelseberättelser ges samma utrymme. Och förresten även Bob Hendersons pastafariska skapelseberättelse om det flygande spaghettimonstret.
Vi röstar inte demokratiskt om vad som är sant utan tittar på vilken evidens det finns för olika förklaringsmodeller och hur väl de beskriver den observerade verkligheten. På evolutionens sida finns berg av oberoende evidens som alla pekar mot samma sak, på t.ex. den kristna sidan bara en samling skrifter av anonyma beduiner där originalen sedan länge är försvunna som poetiskt beskriver hur allt skapades "färdigt från början" så som det ser ut idag, vilket uppenbarligen inte är fallet. Ingen mörkar kristendomen, men i vetenskapliga kretsar tar man inte teorin om att jorden skapades först och solen, månen och de andra stjärnorna sedan på allvar.
Att dessutom ta historien om Noas ark på allvar är nästan mer absurt. Även om myter om översvämningar är spridda över jorden som är både äldre och yngre än den bibliska så är tanken på en jordomfattande översvämning skrattretande. Till att börja vare sig finns eller har det funnits den mängden vatten som skulle krävas för att täcka allt land i historisk tid. Dessutom verkar inte de andra högkulturerna som blomstrade under den tiden ha lagt märke till att de varit utsatta för massutrotningen. Det är ju också intressant hur Noa först samlade in djuren från alla kontinenterna och sedan fördelade dem i rätt biotoper igen efteråt. Och hur åtta individer kunde återpoppulera jorden och bygga upp de högkulturer som beskrivs ett par få generationer senare. Osv.

Kanske driver du bara med oss och söker en reaktion, om inte föreslår jag att du sätter dig in i frågorna lite och tittar på vad andra än kristna fundamentalister kan ge dig för information om sakförhållandena.

Nu är det ju lite skillnad mellan att lyfta fram att det finns andra tankar om hur det skulle kunna fungera och att avfärda bevisade forskningsresultat och jämställa det med vad enstaka forskare säger, även om de är högljudda.

Inom forskarvärlden finns det inte två jämnstora läger, det finns ingen tvekan i denna fråga. Det finns forskare som ifrågasätter mindre delar men helheten finns det ingen diskussion om inom forskarvärlden, undantaget några enstaka forskare, men ingen av dessa har presenterat någon egen teori innehållande bevis av tyngd. Religioner bygger som bekant på avsaknad av bevis.

Hej, och Nej, Sandra.
Det finns två saker du bör ta till dig, för allas skull:
1: Vetenskap innehåller redan osäkerhetsprincipen -- det vetenskapen säger är vad vi just nu känner till och kommit fram till - inte att något är till 100% säkert. Men kom ihåg att detta gäller allt, från att äpplet faller till marken till att stjärnorna och solen är bollar av gas långt, långt borta.

2: Evolutionsteorin är bland de absolut starkast bevisade teorierna vi har kommit fram till. Den är lika starkt bevisad som gravitationsteorin och att jorden snurrar runt solen. Vi kommer aldrig kunna bevisa till 100% hur saker och ting är, endast säga hur de troligast är.

3: Skolan i Sverige ska endast lära ut vetenskap (och litteratur i form av språk). På biologilektionerna ska endast biologi läras ut, d.v.s. inklusive evolution. Inga skapelseberättelser kan klassas som biologi. På religionlektionerna ska religionvetenskap läras ut, d.v.s. inte teologi. Skapelseberättelser kan diskuteras där, men aldrig propageras.

Du har fel när det gäller geologiska stöd för översvämning på global nivå för 5000 år sedan (eller någonsin, för den delen). Länka till bevis om du seriöst menar detta.

Skolan är till för att lära barn och ungdomar förstå vetenskap och litteratur.

Idén att vidskepelse ska läras ut i skolan inom områden där vetenskapen/kunskapen inte är 100%-ig är ganska skrämmande, ärligt talat. Att det inte råder säkerhet betyder inte att man helt saknar uppfattning om hur dessa saker går till, som du tycks vilja få det till. Man må inte vara helt säker på hur livet som vi känner det uppstod, men man vet åtminstone tillräckligt för att avfärda kreationism.

Demokrati har inget med verklighetens beskaffenhet att göra, man röstar inte om vad som är sant och ej. Troende vill gärna få frågor om kunskap till frågor om åsikt, när dessa saker som sagt inte alls är relaterade. Men det är ju det ända sättet du kan sälja in okunskap och vidskepelse på, så jag förstår dig också.

Rörande ditt uttalande om forskare och kreationism så är detta en vanlig lögn som används på många olika sätt. Faktum är dock att du naturligtvis har helt fel, och det är till och med så illa ställt att det finns fler forskare inom området som heter Steve än forskare som tror på kreationism: http://ncse.com/taking-action/project-steve

Inte heller är det så att sagan om Noas ark styrks av att man ser geologisk evidens för vattenmängder, det krävs en smula mer än så. Inte för att jag förväntar mig att du ska sätta ribban högre, åter igen försvarar du ju din tro, men det skulle verkligen vara dig till gagn om du brydde dig om att läsa på lite mer.

Intressant läsning. Det är alltså kristna och inte de evigt hunsade muslimerna som är problemet här.

Och det är inte ens en öppen fråga - evolutionsteorin VET vi idag är sann. Det vet vi av det enkla skäl att vi själva brukar den i vardagen när vi avlar hästar, kor, katter och hundar till olika raser, precis som med grödor och andra växter. Vi har aldrig sett gud trolla fram en ny art, däremot. Att någras personliga tro ska jämställas med vetenskap i skolan är ungefär lika vettigt som att kräva att en kristallhealer ska kunna ta plats istället för en kirurg i ett medicinskt ingrepp, eller att vi ska ha en andetalare fråga gamla arkitekter om hur hus och broar ska byggas istället för nu levande byggmästare.

Ett mytiskt tänkande och ett rationellt-vetenskapligt är två vitt skilda former av synsätt men biologi måste utgå från det senare men att en lärare i religion presenterar religiösa synsätt behöver inte vara fel men det bör noggrannt åtskiljas från det vetenskapliga. Karen Armstrong gör åtskillnad mellan Mythos och Logos och lärare som behandlar religiösa synsätt borde beakta vad Armstrong skriver om. Skolorna borde lära eleverna mer om grundläggande vetenskapsteori och hur vetenskapen når sina resultat, t.ex med exemplet Darwin. Också hur tokigt det kan bli när Mythos-Logos sammanblandas skriver Armstrong om i boken "Kampen för Gud". Mycket intressant läsning...

Nu är du allt ute och cyklar Sandra. Evolutionsteorin är stärkt med kopiösa mängder vetenskapliga bevis. Trots att det gått över 150 år sedan Darwin publicerade sin idéer så har ingen lyckats motbevisa honom, tvärtom så stärks hans teorier för varje år som går.

Hela tron att alla åsikter är jämlika är absurd och lögnaktig. Denna "demokratisering" av åsikter måste sluta. Visst ska man *lyssna* på och beakta alla åsikter men om frågan på tavlan är 2+2 = ? så är inte svaret 5 oavsett hur mycket du än önskar att det vore sant. Bibeln och dess myter ska undervisas där de här hemma, i religionsundervisning och inget annanstans. Vetenskap bygger på empiriska bevis, att de är verifierbara och falsifierbara. Kreationism och bibliska myter uppfyller inte något av dessa kraven och har därför ingen plats inom vetenskap. Punkt slut.

Sandra: Nej, Noas ark kan inte styrkas någonstans. Det är en helt orimlig berättelse. Att det finns indikationer på att en region hade översvämningar under en viss tid, innebär inte att en man byggde en båt, och fyllde den med alla världens djurarter. Hur står det till med slutledningsförmågan egentligen?

Hej, jag har ännu inte sett något bevis för att en art har utvecklats från en annan, det är bara teorier, var finns dessa "bevis" ?