Annons

gifter

På morgonen den 8 juni år 1783 öppnade sig en nästan tre mil lång spricka i jordskorpan på södra Island.
Hösten 2005 blev en ung man utredd vid Yrkesmedicinska enheten, Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
Riksdagen har anslagit medel till Sveriges lantbruksuniversitet för forskning om ekologisk odling. Dessa medel verkar försvinna till andra ändamål.
Det ekologiska lantbruket är särskilt viktigt för ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv, ingen övergödning samt giftfri miljö.
Men författarna bortser från att många jordar för sin bördighet är beroende av tillförsel av mullämnen, vilket sker genom organisk gödsel och gröngödsling. Författarna förbigår hur vi kan säkerställa ett långsiktigt produktivt jordbruk även när den fossila energin och lättillgängliga näringsämnen, främst fosfat, blivit bristvaror. Förslaget om kemisk utvinning av närsalter från rötrester torde kräva betydande insatser av energi, vilket minskar energivinsten i produktionen av biogas. Bränns rötresterna medför det en kväveförlust som måste kompenseras med energislukande framställning av...