Distansarbete befäster könsroller

Män och kvinnor prioriterar olika vid hemarbete.
Publicerad

Att arbeta i bostaden någon eller några dagar i veckan har blivit allt vanligare inom självständiga yrken. Hemarbete har också prisats som ett steg på vägen mot ökad jämställdhet mellan könen i arbetslivet. Men nu visar Kerstin Hultén, lektor vid Malmö högskola, att arbete hemifrån kan ha motsatt verkan.

Att jobba hemma har både för- och nackdelar, menar alla de 30 personer som djupintervjuades: hälften män, hälften kvinnor, samtliga med förskole- eller skolbarn. För kvinnorna i studien är yrkesarbetet och omsorgen om barnen lika viktiga. De prioriterar ömsom det ena, ömsom det andra. Arbetsdagarna planeras noga så att de på ett bra sätt kan växla mellan de båda uppgifterna.

Avigsidan med att jobba hemma anser kvinnorna vara att de utför det mesta av hemarbetet. Det är svårt att ställa krav på den övriga familjen eftersom de ju ändå är hemma. Ingen av dem vill visserligen återgå till att ha hela yrkesarbetet förlagt utanför hemmet, men de upplever ändå att de har hamnat i en ”kvinnofälla”.

För männen är det positivt att vara hemma och kunna vara tillsammans med barnen. Men inkomsterna och det avlönade arbetet är ändå viktigast. Barnen får inte komma i första rummet.

Den traditionella arbetsfördelningen grundad på kön förefaller alltså inte motverkas utan snarare befästas av distansarbete i hemmet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor