Annons

Största inkomstskillnaderna

Hur ser inkomstfördelningen ut i länder söder om Sahara? Är den ungefär likadan i olika länder eller skiljer det sig mycket åt?

/Alice J.

Annons

Publicerad:

2015-10-08

Först en generell reservation: kvaliteten på data om inkomstfördelningen i Afrika söder om Sahara är ojämn. De bygger på makrodata och på hushållsundersökningar, som sker med stora mellanrum och under olika år i olika länder. En väsentlig del av befolkningen i de flesta afrikanska länder har sin försörjning i den informella sektorn. Definitioner skiljer sig åt, liksom också praktiska omständigheter vid undersökningarna. Beräkningarna blir därför osäkra och jämförbarheten dålig.

Den vanligaste metoden för att mäta och jämföra inkomstfördelning i olika länder är att använda ett mått som heter Gini-koefficient, där värdet 0 representerar en absolut jämn fördelning (varje individ har samma inkomst) och värdet 1 representerar absolut ojämnhet (en individ har all inkomst, övriga ingenting). Alltså: ju högre Gini-koefficient desto högre ojämlikhet.

En årlig internationell sammanställning finns i Human development report, som publiceras av FN:s utvecklingsorganisation, UNDP. Uppgifter i den senaste av dessa, i några fall kompletterade med andra källor, ger följande bild.

Afrika söder om Sahara är den geografiska region i världen där skillnaderna mellan ländernas inkomstfördelning är störst. Några länder med för Afrika relativt hög BNP per invånare (till exempel Sydafrika, Namibia, Botswana och Seychellerna) tillhör gruppen med högst Gini-koefficient i hela världen (över 0,6). Till dem som har lägst Gini-koefficient i regionen hör några länder med mycket låg BNP per invånare, till exempel Etiopien, Mali, Burundi och Niger (kring 0,35).

Som en jämförelse kan nämnas att motsvarande siffror för länderna i Europa ligger på mellan 0,25 och 0,37. Den region som har de högsta genomsnittliga inkomstskillnaderna i världen är Latinamerika, sedan kommer Afrika söder om Sahara.

Den osäkra datakvaliteten gör det svårt att avläsa ändringar över tid. Det förefaller dock som om ländernas inkomstfördelning har blivit mer ojämn under perioder när tillväxten varit snabbast, vilket stämmer med historiska data från andra länder utanför Afrika.

/Bertil Odén, fil.lic., freds- och utvecklingsforskning

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.