Annons

Partiklar och utsläpp från vägtrafiken ökar risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar och lungcancer.

Bild: 
Istock

Bilar gör luften dödlig

Vägtrafik alstrar utsläpp av skadliga partiklar och gaser. Logiskt sett borde de som lider mest av detta vara de som uppehåller sig mycket i den miljön, exempelvis yrkeschaufförer och bilpendlare i storstäder. Luftfilter i fordon kan ju knappast reducera de minsta och farligaste partiklarna eller gaserna. Jag har dock inte lyckats hitta någon information som belyser denna fråga. 

/Johan Ekvall, Stockholm

Annons

Publicerad:

2018-03-08

Vägtrafiken är en viktig orsak till luftföroreningar, bland annat inandningsbara partiklar och kväveoxider. Hos personer som yrkesmässigt utsätts för höga nivåer av motoravgaser, som chaufförer och garagearbetare, ses ökade risker för bland annat hjärt-kärlsjukdomar och lungcancer. Överrisker för hjärt-kärlsjukdomar och lungcancer finns även hos de som bor nära högtrafikerade vägar. Luftföroreningar kan också orsaka luftvägsproblem, särskilt hos personer med känsliga luftvägar. Vi har exempelvis visat att astmatiker som vistats en halvtimme i en vägtunnel fick kraftigare symtom och lungfunktionspåverkan då de senare utsattes för pollen.

I en riskuppskattning baserad på förväntade förhållanden i den nära två mil långa vägtunneln Förbifart Stockholm beräknas att totalt cirka 20 förtida dödsfall kommer att orsakas årligen bland dem som använder tunneln. Å andra sidan beräknas riskerna minska lika mycket hos boende i Storstockholm på grund av att tunneln där leder till sänkta halter av luftföroreningar. Bilarnas luftfilter fångar upp de grova inandningsbara partiklarna, men släpper igenom en stor del av de minsta sotpartiklarna.

Allmänt kan sägas att man bör hålla fönster stängda och ventilationen inställd på intern luftcirkulation då man åker i vägtunnlar på grund av de förhöjda luftföroreningsnivåerna.

/Göran Pershagen, professor och överläkare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.