Öresundsregionen – finns den?

Publicerad

Nej, knappast ännu. Men i takt med att Öresundsbron förlorar sitt nyhetsvärde som teknisk skönhet och mer blir en praktisk förbindelselänk, kommer strålkastarljuset att riktas mot den omgivande region som nu snarare frambesvärjs – Øresundsregionen – än uppstår organiskt. För att få perspektiv på detta nummers Tema har vi bett en dansk forskare verksam i Sverige och en svensk forskare verksam i Danmark att ge varsin analys. Av den historiska artikeln framgår att nationsgränsen i Öresund drogs i precis rätt århundrade, i alla fall ur storsvensk synvinkel. Hundra år tidigare eller hundra år senare – och kungamakten i Stockholm hade haft svårt att få Skåne under kontroll. Författaren till den andra artikeln, om dagens regionsbyggande, är litet frågande inför den energi som så många investerar i Öresundstanken, men menar också att just denna irrationella och fantasirika process kan vara det som till sist leder till en strategisk förändring.

I en annan av numrets artiklar går lundaprofessorn Ulfur Arnason emot den etablerade synen på människans ursprung och ålder, ett ämne som sysselsätter många mycket duktiga forskare världen över och som länge varit kontroversiellt, även sedan utvecklingsläran vunnit över skapelseberättelsen. De arkeologiska fynden är fragmentariska och svårtolkade, och de molekylärbiologiska jämförelserna mellan människor och djur som lever i dag ger inga absoluta mått på släktskap, bara relativa. Det är som att ha ett måttband av gummi. En meter är alltid längre än en halvmeter, men hur lång en meter är beror på hur mycket man töjer måttbandet. Intressant nog får Ulfur Arnasons nya tidsskala drastiska konsekvenser för synen på var någonstans människans vagga stod.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor