Relationer i siffror

Svenska äktenskap är bland de längsta i världen. På 1700-talet var omgifte mycket vanligare. Att äktenskapsmarknaden ändrar sig i takt med utbudet förvånar kanske inte. Föränderligheten är slående när man studerar parrelationer.

###Svenska äktenskap bland de längsta i världen

*Guldbröllopen fler än någonsin.*

I takt med att befolkningen åldras ökar guldbröllopen i antal. Om man räknar i absoluta tal har äktenskapen som varat mer än 50 år nästan fyrfaldigats mellan 1960 och 2000, från 32 000 till 122 000.

Äktenskapen blir längre och längre tack vare dels ökad livslängd, dels ökat välstånd. På 1700-talet varade äktenskapen i genomsnitt i 15 år, år 1900 i 23 år och år 2000 i 40 år. (På 1700-talet var omgifte mycket vanligare.)

I Sverige var andelen ogifta bland de högsta i världen för hundra år sedan. Cirka 20 procent av männen och 25 procent av kvinnorna var som 60-åringar ännu ogifta.

– Då var Sverige ett mycket fattigt land, och många hade helt enkelt inte råd att bilda familj. Den stora emigrationen av unga män skapade dessutom demografisk obalans, berättar Gerdt Sundström, professor i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping.

I dag äger varje år uppåt 50 000 bröllop rum och drygt 20 000 skilsmässor.

———

###Kompromisser viktiga i lyckliga äktenskap

*I långa, bekymmersfria äktenskap grälar man sällan.*

De lyckligt gifta är oftast överens i grundläggande livsåskådningsfrågor och också om vad de ska göra på fritiden. De bråkar sällan och har roligt tillsammans. De tillbringar mer tid tillsammans än par som inte har lika bra relationer. De tycker också att sex är viktigt, även efter 20 års äktenskap.

Män är dock överlag mer nöjda med äktenskapet än kvinnorna, vilket stöds av annan forskning: kvinnor lider mest av slitningar i ett äktenskap, medan män drabbas hårdast vid skilsmässa.

Skillnaderna mellan mäns och kvinnors upplevelser även av lyckliga äktenskap är dock tydligare i Sverige än i andra länder. Det beror på att svenska kvinnor så att säga har råd att vara kritiska, eftersom skilsmässa är en enklare utväg i Sverige än i många andra länder, menar Kjell Hansson på Socialhögskolan vid Lunds universitet, som har studerat detta. Och en skilsmässa eller separation ökar även sannolikheten för fler separationer i framtiden.

Resultaten bygger på en studie av 95 par som varit gifta eller sambor i över 20 år och där mer än 90 procent beskriver relationen som lycklig.

———

###Färre negativa till invandrargiftermål

Allt färre svenskar är negativa till att någon familjemedlem gifter sig med en invandrad person. År 1993 instämde 25 procent av befolkningen helt eller i stort sett i påståendet ”Jag skulle inte tycka om att få en invandrare från en annan
del av världen ingift i familjen”. Siffran har därefter sjunkit undan för undan till 14 procent i den senaste mätningen år 2007.

Undersökningen har gjorts vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

———

###Sambor: Männen vill inte gifta sig, kvinnorna orkar inte

*En norsk studie visar könsbundna attitydskillnader till äktenskap.*

Män och kvinnor i samboförhållanden har olika argument mot att gifta sig. Männen säger sig frukta en annan livsstil där de blir huvudförsörjare, medan kvinnor inte orkar med ett bröllop med vad det kostar av tid och pengar.

Studien bygger på djupintervjuer med sammanboende norska par, och är publicerad i Demographic Research.

Männen säger sig frukta en annan livsstil där de blir huvudförsörjare…

———

###Internationella äktenskap allt vanligare

*Allt fler svenskar gifter sig med någon från ett annat land.*

Könsmönstren är tydliga i äktenskap mellan svenskar och utlänningar. De svenska männen, som står för 60 procent av dessa äktenskap, gifter sig med yngre kvinnor och åldersskillnaden är större än vid andra giftermål. De svenska kvinnorna, däremot, gifter sig med äldre män. Kvinnor väljer hellre partner från rikare länder än män, som gifter sig med kvinnor från Sydostasien, Östeuropa och Sydamerika. De svenska kvinnorna gifter sig med män från Västeuropa, Afrika, Mellanöstern, Nordamerika och Australien.

Låga inkomster ökar sannolikheten för ett internationellt giftermål, och detta samband är tydligast hos kvinnor.

Resultaten kommer från en rapport från Institutet för framtidsstudier, och avser äktenskap i Sverige ingångna mellan åren 1994 och 2004.

———

###Kvinnor gifter upp sig – män ner sig

*Kvinnor gifter sig med äldre, högre utbildade män som tjänar mer.*

När svenskar förälskar sig är mannen i genomsnitt 2,7 år äldre än kvinnan. Detta förhållande verkar ganska konstant. För hundra år sedan var det tre års skillnad. I bara 4 procent av alla familjer är kvinnan mer än två år äldre än mannen, och i 77 procent av fallen är mannen mer än två år äldre än kvinnan.

De flesta par träffas som relativt unga, och då är nära tre års åldersskillnad mycket – det innebär att mannen i regel har hunnit längre i sin utbildning eller är mer etablerad på arbetsmarknaden.

Situationen på arbetsmarknaden är central för männens chans att träffa en partner. Män med låg utbildning förkastas oftare på äktenskaps- och sambomarknaden, medan män med den längsta utbildningen, forskarutbildning (doktorsexamen), har störst chans att bilda familj. För kvinnor är dessa samband obefintliga. Män söker alltså yngre kvinnor med lägre utbildning – och kvinnor äldre män med högre utbildning.

Även mäns lön är en viktig faktor för möjligheten att bilda familj: högavlönade män är oftare gifta och lever i hushåll med barn. För kvinnor gäller inte heller detta samband: att vara arbetslös ökar risken för män att leva ensamstående, men inte för kvinnor.

Resultaten är publicerade i Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia och bygger huvudsakligen på data från Statistiska centralbyrån, SCB och SOM-undersökningarna av attityder och beteenden bland svenskarna.

En amerikansk studie visar dock att dessa mönster, som sannolikt är ännu tydligare i USA, håller på att förändras. Där har högutbildade kvinnor blivit mer benägna att gifta sig. För bara trettio år sedan var högre utbildning ett hinder för giftermål och föräldraskap för kvinnor, eftersom hög lön starkt minskade utbudet av tänkbara män.

Men mängden högutbildade kvinnor ökade dramatiskt under 1980-, 90- och 00-talen, varför resultaten till en början förvånade ekonomen Elaina Rose vid University of Washington, som hade trott att detta ytterligare skulle minska utbudet av män för dessa kvinnor.

– Men äktenskapsmarknaden förändras i takt med utbudet, säger hon. Innebörden av ett äktenskap håller på att omförhandlas. Det handlar inte längre om en kvinna som sköter hushållet och en man som betalar räkningarna. Det bygger mer på delade roller och att liknande bakgrund värderas högre.

———

###Stockholmare skiljer sig snabbast

*I storstadskommunerna kommer skilsmässorna snabbast, enligt statistik från SCB.*

Äktenskapens varaktighet i antal år vid skilsmässan, kortaste och längsta, åren 2005–09:

* Stockholm 9,1
* Botkyrka 9,3
* Huddinge 9,6
* Malmö 9,6
* Sundbyberg 9,9
* Göteborg 9,9
* Solna 10.0
* Borlänge 10,1
* Haninge 10,1
* Hällefors 10,2

* Vellinge 15,7
* Arjeplog 15,7
* Tanum 15,8
* Åsele 15,9
* Torsås 16,0
* Lekeberg 16,2
* Dals-Ed 16,2
* Båstad 16,3
* Vindeln 16,8
* Dorotea 17,1

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor