Samma klimatväxlingar för 50 000 år sedan

Trädstammar begravda i aska visar att El Niño, den periodiska uppvärmningen av Stilla havet, har funnits överraskande långt tillbaka i tiden.
Publicerad

För 50 000 år sedan begravdes en skog i nuvarande södra Chile av vulkanisk aska och lera. År 1960 skakade en jordbävning marken så kraftigt att den blev tillgänglig för snabb erosion. Det har gjort att de begravda träden nu åter befinner sig vid jordytan.

Genom att undersöka årsringarnas tjocklek och variation har en grupp forskare fått en detaljerad bild av klimatets växlingar från år till år. I gruppen ingår Håkan Grudd, doktorand vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.

– Det har länge varit möjligt att utforska forna tiders klimat genom studier av lager i oceanbottnar och inlandsisar, säger han. Men äldre lager blir oftast för sammanpressade för att det ska vara möjligt att utläsa förändringar från ett år till ett annat.

Aldrig tidigare har forskare alltså haft tillgång till ett så detaljerat klimatarkiv från den aktuella tidsperioden. Undersökningen har också rönt stor uppmärksamhet internationellt. Genom att studera tvärsnitt av 28 träd har det nu gått att återskapa klimatväxlingarna under 1 229 år i följd. Som jämförelse har forskarna konstruerat en lika lång nutida klimathistoria baserad på träd som i dag växer i södra Chile och Argentina.

– Vi upptäckte slående likheter mellan de två tidsserierna, vilket tyder på att de naturkrafter som styr dagens klimat också var verksamma för 50 000 år sedan, säger Håkan Grudd.

– Typiska variationsmönster som kan återfinnas i båda serierna är de som uppkommer på grund av långsamma förändringar i solens intensitet.

– Vi fann också mönster i de gamla årsringarna som motsvarar dem som i våra dagar åstadkoms av El Niño, den höjning av temperaturen i Stilla havet som inträffar med några års mellanrum.

Den stabilitet i det naturliga klimatet som visas i denna studie kan vara en viktig pusselbit i forskningen om människans påverkan på jordens framtida klimat.

– En rimlig slutsats av våra resultat är att den naturliga klimatvariation som återspeglas i årsringarna också kommer att fortsätta in i den närmsta framtiden, säger Håkan Grudd.

Naturlig variation är en viktig ingrediens i de modeller som försöker beskriva framtidens klimat, det är ju först när gränserna för naturlig variation överskrids som det går att påvisa mänsklig påverkan på klimatet.

– Våra resultat ger alltså stöd för de klimatmodeller som konstrueras i dag. Det bör dock påpekas att våra data inte säger något om de naturliga klimatförändringar som inträffar med en längre periodicitet än ca 1 000 år. Inte heller klimatmodellerna tar någon hänsyn till dessa variationer.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor