Är åldrande en sjukdom?

Publicerad

Frågan är viktig eftersom sjukdomar ju bör behandlas. Nu är det inte så att svaret ges av en enkel observation eller någon form av logisk slutledning. Det här är en definitionsfråga. En god idé är därför ta en titt på hur definitioner bör se ut.

Men först rekommenderar jag artikeln ”Forskare: Klassa åldrandet som en sjukdom” där det förs fram att medellivslängden inte nämnvärt ökar längre i Sverige. Hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och kroniska degenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom sätter P för det. Vidare skriver författarna (som i huvudsak är forskare inom medicinområdet) att ”Så länge som åldrande inte är klassat som en sjukdom är det inte möjligt att förebygga åldersrelaterade sjukdomar genom att angripa åldrande i sig”. 

Filosofen Carnap har i sin Logical Foundations on Probability (1950) föreslagit villkor för definitioner. De används ofta, inte minst för att de uppfyller det intuitivt avgörande villkoret att ”Explikatum måste inkludera alla egenskaper som alltid åsyftas och exkludera alla egenskaper som aldrig åsyftas av explikandum”. Med ”explikandum” avses det inexakta, förvetenskapliga begrepp som är aktuellt för definiering och ”explikatum” är den färdiga definitionen. Carnap inför följande krav: ett explikatum måste kännetecknas av 1) Likhet med explikandum, 2) Exakthet, 3) Fruktbarhet och 4) Enkelhet.

Hur definieras då ”sjukdom” idag? Wikipedia säger: ”Sjukdom är ett funktionshindrande tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa. Med sjukdom avses i första hand ett förhållande som sätter normala funktioner ur spel och som kan vara dödligt, men också mer allmänt ett diagnostiserat lidande”. Vidare förklaras det att ”Enligt de tidigare [min kursivering] definitionerna på begreppet sjukdom var det som var onormalt jämfört med en statistisk normal befolknings fysiska och psykiska tillstånd ett sjukdomstillstånd”. Denna definition ledde exempelvis till den märkliga konsekvensen att tandröta, som var mycket vanligt redan i barndomen, inte kunde klassificeras som ett sjukdomstillstånd eftersom större delen av befolkningen var angripen – tandröta var alltså normalt och inte en sjukdom. Carnap skulle nog vara hyfsat nöjd med den modernare definitionen; den uppfyller i allt väsentligt hans krav. Vilket inte kan sägas om den äldre som i ljuset av exemplet om tandröta strider mot kravet 3).

Artikelförfattarna måste alltså ges rätt enligt den aktuella Wikipediadefinitionen. Åldrande kan verkligen medföra funktionshindrande tillstånd, lidande och död. Dags för Socialstyrelsen, alltså, att klassificera åldrande som sjukdom och påbörja bekämpandet.

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor