Gynna både globalt klimat och närmiljö

Publicerad

Nyligen rapporterades om att svenskarnas köp av bränslesnåla dieselbilar medfört förhöjda halter av kväveoxider. Subventioner och regleringar för att minska växthusgaser verkar med andra ord ha inneburit en förhöjning av lokala luftföroreningar. Kväveoxider har kopplats ihop med luftvägsproblem såväl som övergödning, försurning och marknära ozon.

Vän av ordning anmärker kanske att, vad gäller hälsoeffekterna, är det inte helt okomplicerat att avgöra i vilken mån det verkligen är kväveoxiden som är boven i dramat. I många av de vetenskapliga studier som genomförts för att hitta kopplingar mellan kväveoxider och sjukdomstillstånd är samvariationen mellan olika luftföroreningskomponenter så stor att det inte går att avgöra vilken av dem som egentligen orsakat skadan. Exempelvis brukar höga halter kvävedioxid vara förbundet med hög koncentration luftburna partiklar, vilket gällt inte minst för dieselbilar. För moderna fordon är det här sambandet delvis brutet eftersom partikelutsläppen reducerats genom bland annat filtertekniker och effektiviserad förbränning.

Att partiklarna rensas bort är givetvis bra, särskilt när det gäller dieselsot som både värmer atmosfären och skadar hälsan. Men låga partikelutsläpp vid avgasröret betyder tyvärr inte att vi kan låta bli att bekymra oss för kväveoxiderna. För det första finns det toxikologiska studier som visar att kvävedioxid är skadligt på alldeles egen hand. För det andra bidrar kväveoxiderna till den kemiska soppa som i kombination med UV-ljus, organiska ämnen och ozon kan leda till nybildning av hälsovådliga partiklar i stadsluften. Låg partikelkoncentration vid avgasröret innebär alltså inte nödvändigtvis låg partikelkoncentration vid trottoarkanten.

Just nu finns en uppsjö drivmedelsalternativ och det kommer att dröja innan vi får en komplett förståelse av deras olika konsekvenser för miljön och hälsan. Men åtminstone en sak vet vi. Vi måste göra oss av med vårt beroende av fossila bränslen. Därför vore det önskvärt med regleringar som gynnar förnybara energikällor snarare än petroleumbaserat diesel.

[*Jakob Löndahl*](http://www.eat.lth.se/personal/loendahl_jakob/)

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor