Annons

miljö

Svar: När man som psykolog läser om Mathias levnadsmätta katt associerar man till personlighetsdraget Öppenhet, som beskriver människors grad av ”intresse för fantiserande, konstupplevelser, känslonyanser, aktiviteter av olika slag, nya idéer och nya värderingar” (citat från Psykologilexikon på Psykologiguiden.se, uppslagsordet ”femfaktormodellen”). Mathias katt skulle sannolikt få ett lågt värde på denna personlighetsskala. Longitudinella undersökningar på människor visar att vi som 75-åringar i genomsnitt är något mindre öppna än då vi var yngre, men skillnaden är verkligen inte stor...
Länsstyrelsen i Skåne sätter upp skyltar där de ber båtägare att köra långsamt på grunda bottnar för ålgräsets skull. Ålgräset är nämligen känsligt för sediment som grumlas upp när båtar susar förbi snabbt. De gräsgröna undervattensängarna har minskat kraftigt, vilket leder till barnkammarbrist för bland annat havsöring, ål och torsk. Ålgräs är dessutom viktigt för att stabilisera havsbotten samtidigt som det tar upp koldioxid och övergödande ämnen.
I förra veckan kom rapporten Production Gap från en internationell forskargrupp som visar att planerna för utvinning av fossila bränslen ligger långt över vad som är förenligt med klimatmålen. De sammanlagda planerna för världens länder och företag till år 2030 är att ta upp 50 procent mer fossila bränslen än vad som kan förbrännas om den globala uppvärmningen ska begränsas till 2 grader. Planerna innebär mer än dubbelt så mycket, 120 procent mer, än vad som kan förbrännas om uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grad. FNs miljöchef: Vi måste försöka Denna vecka kom rapporten Emissions Gap...
Jordens polarområden började bevakas av satelliter 1978. Då blev det tydligt att ismassorna är i ständig rörelse av strömmar och vindar, samtidigt som de krymper och växer under sommar och vinter. I en ny animation åskådliggörs isrörelserna i Arktis under 35 år. Här syns också isens ålder, med den äldsta och tjockaste isen i vitt, och yngre istäcken i en gråskala runtom. Den äldsta isen har överlevt flera somrar utan att smälta. De senaste åren har nästan all is äldre än fem år försvunnit från Arktis, och ersatts av yngre, tunnare is. Från barnkammare till kyrkogård Filmen har tagits fram av...
Sedan 1980-talet har vindarnas hastighet minskat på land. Förklaringen är att den globala uppvärmningen minskar temperaturskillnader som driver vindarna. Samtidigt har skogar och städer vuxit, vilket ger vindarna motstånd. Men från 2010 syns ett trendbrott: Den genomsnittliga vindstyrkan börjar öka istället för att fortsätta minska, enligt Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien som publicerats i Nature Climate Change . Vinden förstärks förmodligen av förändringar i storskaliga vädersystem över haven, som exempelvis den...
Utredningen föreslår bland annat att alla gränsvärden sänks till en tiondel av dagens nivåer, varför då? − I dag är varje ämne tillåtet upp till en nivå som anses säker för människor och miljö. Men det är lite som att anta att vi bara har en kemikalie i världen. I verkligheten utsätts vi för blandningar av massor av ämnen, som verkar tillsammans och ger en så kallad cocktaileffekt. Hur kom ni fram till att just en tiondel är rätt nivå? − Det är ett pragmatiskt sätt att ta lite höjd för att hundratals eller tusentals ämnen förekommer samtidigt. Vi vet att den faktorn ibland kommer att vara för...