Annons

miljö

Det stämmer att både vindkraftverk och solceller påverkar luftens temperatur. Vindkraftverk bromsar vinden och runt rotorbladen skapas virvlar som leder till att en viss del av vindens rörelseenergi omvandlas till värmeenergi. På natten kan vindkraftverk även bidra till att varmare luft högre upp i atmosfären dras ner mot markytan. Båda effekterna bidrar till lokalt höjd temperatur. Enligt en studie av Keith et al. (2004) är denna temperaturhöjning i storleksordningen tusendels grader Celsius (°C) per terawatt (TW) installerad vindkraft. När det gäller solceller handlar påverkan i stället om...
Klicka för att ladda ner grafiken som pdf. Bild: Johan Jarnestad
Svenska björnar har nästan tio gånger högre halter av bly än EU:s tröskelvärde för skador på nervsystemet hos människor. Det visar resultat från en skandinavisk forskargrupp som publicerats i Frontiers in Veterinary Science . − Vi hade förväntat oss förhöjda värden hos enskilda björnar, men resultaten visade att alla de undersökta björnarna i Mellansverige var exponerade för bly, säger Jon M Arnemo som är professor vid Institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet. Björnarna får förmodligen i sig bly när de äter kvarlämnade rester av älgar och annat vilt som jagats...
1) Att kartlägga livet på jorden låter som en stor uppgift? − Det är det, men det handlar inte om att namnge alla okända arter utan att kartlägga vad den biologiska mångfalden består av och hur den fördelar sig över jorden. Nya DNA-baserade provtagningsmetoder låter oss göra det på ett helt nytt sätt. 2) Hur ska ni gå till väga? − Vi ska välja ut 450 provtagningsplatser över jorden där vi registrerar arter automatiskt. Vi kommer att fånga upp sporer i luften med en slags dammsugare, insekter med en tältliknande fälla, liv i marken med jordprover, och dessutom spela in ljus och sätta upp...
Valar är kända för att kunna kommunicera över mycket långa avstånd under vattnet. Men de kan också kan ”viska” när det behövs, enligt forskning publicerad i tidskriften Biology Letters . En rätvalsmamma pratar med sin nyfödda unge genom små grymtningar som bara hörs på mycket korta avstånd. Ljuden har aldrig dokumenterats tidigare och kan jämföras med mänskliga viskningar, enligt professor Susan Parks som lett studien. Vuxna rätvalar har inga naturliga fiender men kalvarna kan angripas av späckhuggare och därför måste nyblivna mammor vara diskreta. Valarna kolliderar med fartyg Vuxna rätvalar...
Resultaten stämmer överens med flera andra studier som visar att tambin konkurrerar med vildbin om nektar och pollen, enligt studien som publicerats i tidskriften Plos one. Städer har varit fristad för bin Ju närmare de parisiska kuporna forskarna tittade, desto färre pollinerande skalbaggar och vildbin såg de. Detta är ett problem eftersom vilda pollinatörer minskar dramatiskt, samtidigt som de har haft en fristad i städer, skriver artikelförfattarna. Bin får längre blomsäsong i städerna Att många vilda insekter trivs i stan förklarar de med att städerna har ett rikt blomutbud under hela...