Annons

miljövård

Under 1950-talet gjordes omfattande provsprängningar av kärnvapen vilket medförde att atmosfärens halter av den radioaktiva isotopen kol-14 fördubblades. Provsprängningar ovan jord förbjöds 1963. Sedan dess har halterna av isotopen sjunkit i en stadig takt. Isotophalterna följer ett tydligt mönster som brukar kallas bombkurvan. Ett internationellt forskarteam har nu visat att bombkurvan kan användas för att åldersbestämma elfenben, och avgöra om det härstammar från tiden före eller efter förbudet mot handel med elfenben som infördes 1989. Metoden, som bygger på masspektrometri, är...
En rapport från Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott visar att svenska forskare har nått långt när det gäller att framställa biobränslen direkt från skogsråvara, något som brukar kallas för andra generationens biobränslen. Genom torkning och förgasning kan vedämnen omvandlas till en energirik syntetgas, som i sin tur kan omvandlas till metanol eller gasen dimetyl­eter. Biobränslena kan även framställas ur svartlut, som är en restprodukt från pappersmassatillverkningen. Rapporten visar att en kombination av el och biobränslen skulle kunna ersätta transportsektorns oljeberoende år 2050...
Lejontamarinen är en liten apa med en vackert guldgul päls och en ståtlig man i lejonstil. Den vackra pälsen står i skarp kontrast till det hårlösa ansiktet, som ofta har en något bister eller högdragen min. Lejontamarinen lever i Brasiliens kustregnskogar, en biotop som har skövlats ända sedan 1500-talet. I dag återstår endast några få procent av apans forna utbredningsområde. Ett stort antal lejontamariner har dessutom infångats och sålts som husdjur eller djurparksdjur. Vid mitten av 1960-talet fanns det bara några hundra lejontamariner kvar i det vilda, samt ett fåtal grupper i djurparker...
Tunikater, eller sjöpungar som de också kallas, är en grupp fastsittande marina djur som lever av att filtrera vatten. Norska forskare har nu utvecklat en metod för storskalig och miljövänlig odling av tarmsjöpung ( Ciona intestinalis ), som är vanligt förekommande i kustnära havsområden. Tanken är att man ska kunna framställa både biobränsle i form av etanol samt foder till fiskodlingar. Etanol är ett omdiskuterat biobränsle. När etanol framställs av spannmål minskar den totala matproduktionen. Etanol kan även framställas ur träcellulosa, men processen är komplicerad och energikrävande...
Så stor del av Afrikas bestånd av skogselefanter befaras ha försvunnit under det senaste decenniet. Tjuvjakt är den främsta orsaken till minskningen. Den illegala handeln med elfenben har ökat kraftigt till följd av en ökad efterfrågan på den asiatiska marknaden. Dessutom har skogselefanterna förlorat 30 procent av sitt utbredningsområde. Skogselefanten betraktas som en underart till den mera storvuxna, savannlevande afrikanska elefanten. Källa: PLOS ONE
Under rekordåret 1984 fångades hela 450 000 ton torsk i Östersjön. Då fanns där minst 600 000 ton lekmogen torsk. Tio år senare hade beståndet minskat med drygt 80 procent. Överfiske var sannolikt den främsta orsaken. Men en rad miljöfaktorer bidrog också till tillbakagången. Torsken äter skarpsill som i sin tur äter torskägg. Torskens minskning har medfört att antalet skarpsillar fördubblats i Östersjön, vilket sannolikt bromsar torskbeståndets tillväxt då ett större antal torskägg nu äts upp av skarpsill. Torskäggen är dessutom känsliga för salt- och syreförhållandena i vattnet. Torskäggen...