Små partiklar hot mot hälsan

Luften i många tätorter är oroväckande smutsig. Nya studier tyder på att osynliga partiklar i luften är ett större folkhälsoproblem än vi tidigare har anat.
Publicerad

De skadligaste komponenterna i vanlig stadsluft kan vara små, små partiklar. När luftens partikelhalt ökar, drabbas många människor av besvär med hälsan. Friska människor kommer i allmänhet lindrigare undan, men småbarn, åldringar och personer med hjärt-lungsjukdomar och astma tycks vara särskilt känsliga. Förhöjda partikelhalter i luften ligger faktiskt bakom många förtida dödsfall i städer och tätorter.

– Vi kan se ett brett panorama av effekter. Det handlar inte bara om besvär i lungor och luftvägar. Hjärta och blodkärl är också utsatta. Just nu pågår här på institutet flera epidemiologiska studier för att ta reda på om det finns samband mellan luftföroreningar i Stockholm och ökad förekomst av hjärtinfarkt och oregelbunden hjärtverksamhet, berättar professor Göran Pershagen vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet.

Världshälsoorganisationen WHO har pekat ut luftförorenande partiklar som en av de största orsakerna till miljörelaterade hälsoproblem i Europa. Också i Sverige är läget problematiskt, enligt en nyligen gjord kartläggning. I USA har det länge funnits gränsvärden för luftens partikelhalt. Om några år ska också vi få gränsvärden. De har kommit till genom EUs för sorg och ska börja gälla från år 2005.

Luftens partiklar är en allsköns blandning av pollen och mögelsporer tillsammans med finfördelat material från sot, aska, jord, gummi, asfalt och annan smuts. Svavelhaltiga och nitrösa aerosoler från bilavgaser och andra förbränningsprodukter bidrar också till partiklarna i den förorenade luften. Dieselfordon och vedeldning är särskilt viktiga källor.

Partiklar som är större än en tiondels millimeter, eller 10 mikrometer, fångas som regel upp av flimmerhåren i människans luftvägar och transporteras bort. Det är de mindre partiklarna som ställer till med skada, exempelvis genom att orsaka eller förvärra tillstånd som lunginflammation, bronkit och astma.

– De riktigt fina partiklarna misstänks vara särskilt farliga. På vilket sätt de verkar i kroppen är ännu inte utrett, men de orsakar inflammationer i lungvävnaden. Detta i sin tur kan utlösa reaktioner som skadar hjärtat och kärlen, säger Göran Pershagen.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor