Mer korrupt utan kvinnor

Publicerad

Korruption är ett omfattande problem i stora delar av världen och även demokratiska länder kan vara svårt drabbade. Tidigare studier har visat att korruptionen minskar när antalet kvinnor på maktpositioner i samhället ökar. Detta samband har granskats noggrannare i en ny studie.

– Vi har analyserat på lägre nivå än nationell nivå. Då får man mer variation och kan lättare se mönster, säger Lena Wängnerud, som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Hon är medförfattare till studien, som bygger på enkätsvar från 85000 människor i 182 regioner i Europa om exempelvis personliga erfarenheter av korruption.

Analysen bygger på data över självupplevd korruption i vardagen och hur stor korruptionen i de offentliga systemen bedöms vara. Dessa två databaser har sedan korsats med data över kvinnorepresentation i lokala parlament, exempelvis kommunalfullmäktige och motsvarande politiska församlingar. 

– Då ser vi att graden av korruption minskar ju större andel kvinnor som finns i de lokala politiska församlingarna, säger Lena Wängnerud

Forskarna har kontrollerat för andra tänkbara förklaringar, exempelvis ålder, utbildningsnivå, ideologi och föräldraskap. Tidigare har vissa forskare förklarat detta mönster med att kvinnor är mindre riskbenägna. Men Lena Wängnerud menar att kvinnor som gör politisk karriär i regel är mer riskbenägna än andra kvinnor – samt att det faktiskt är ett risktagande att inte vara korrupt i djupt korrupta miljöer. 

I stället kan det enligt Lena Wängnerud handla om att kvinnor oftare driver politiska frågor inom exempelvis vård och omsorg, som bygger på att det offentliga ska fungera bra. Dessutom kan det bero på att gamla, korrupta nätverk bryts upp när kvinnor kommer in i politiken.

– Men jag tror inte att det finns en enkel quick fix. Det räcker inte med fler kvinnor i församlingarna. Det behövs arbete på många områden, exempelvis ökad transparens och att vara tydlig med politikers och tjänstemäns olika roller, säger Lena Wängnerud.

Studien är publicerad i European Journal of Political Research.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor