Släktingar till forskare oftare psykiskt sjuka

En dansk registerstudie visar att nära släktingar till forskare oftare lider av bipolär sjukdom eller schizofreni. Studien baseras på sjukvårdsinformation om nära 12 000 universitetsanställda och deras första och andra gradens anhöriga. 

Publicerad
Anlag för psykisk sjukdom i släkten kan ha samband med ökad kreativitet. 
Bild: Istockphoto

Resultatet visar en signifikant ökad förekomst av schizofreni bland syskon, barn och syskonbarn till akademiker jämfört med befolkningsgenomsnittet. För bipolär sjukdom var risken signifikant högre för föräldrar, far- och morföräldrar och syskonbarn.
Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom, och gruppen forskare har valts ut i egenskap av att de har ett kreativt yrke. Fynden stödjer en tidigare hypotes om en upp och nedvänd u-kurva, där anlag för dessa sjukdomar kan kopplas till ökad kreativitet, medan kreativiteten däremot blir lidande om sjukdomen bryter ut. Författarna till studien menar att det är den energi som kännetecknar den bipolära sjukdomens manier som i lindrigare form kan hjälpa kreativiteten på traven. På samma sätt antas den schizofrena patientens ”hyperreflektivitet” och tendens att ifrågasätta vedertagna sanningar ta sig uttryck i ökad kreativitet hos de anhöriga, som alltså delvis delar deras arvsanlag. Resultaten har publicerats i tidskriften Frontiers in Psychiatry.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor