Annons

Statistiska centralbyrån

Trots ökningen är det en lägre andel förstagångsväljare som röstade förra året än 1991 och 1994.
Kometerna har fötts av solen. Den slutsatsen drar forskarna efter att ha tagit en närmare titt på stoftpartiklar hämtade från svansen på kometen Wild 2.
Antalet personer i Sverige över 80 år kommer att vara tämligen konstant de närmaste tio åren, enligt Statistiska Centralbyråns beräkningar.
Riksdagen har anslagit medel till Sveriges lantbruksuniversitet för forskning om ekologisk odling. Dessa medel verkar försvinna till andra ändamål.
Det ekologiska lantbruket är särskilt viktigt för ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv, ingen övergödning samt giftfri miljö.
Men författarna bortser från att många jordar för sin bördighet är beroende av tillförsel av mullämnen, vilket sker genom organisk gödsel och gröngödsling. Författarna förbigår hur vi kan säkerställa ett långsiktigt produktivt jordbruk även när den fossila energin och lättillgängliga näringsämnen, främst fosfat, blivit bristvaror. Förslaget om kemisk utvinning av närsalter från rötrester torde kräva betydande insatser av energi, vilket minskar energivinsten i produktionen av biogas. Bränns rötresterna medför det en kväveförlust som måste kompenseras med energislukande framställning av...