Positiv syn på jakt

Vår acceptans för klövviltsjakt ökar. En orsak är att de växande viltbestånden skapar problem som trafikolyckor och betesskador. Men vår förtjusning i kött från vilt bidrar också.

Publicerad
 Jakt för att skaffa kött och för rekreationella ändamål är en sysselsättning som är allmänt accepterad, även hos personer som inte jagar.
Bild: Istockphoto

Urbaniseringen har förändrat vår syn på naturen: vi har till stor del övergivit den pragmatiska inställningen – att naturens resurser är till för att brukas – till förmån för en natursyn baserad på rekreationella värden, samt en ökad insikt om vikten att bevara den biologiska mångfalden.

Man skulle kunna tro att detta har medfört en mer negativ inställning till jakt. Men så är det inte: allmänhetens stöd för jakt har ökat under de senaste decennierna, från 72 procent 1980 till 84 procent 2012. Under samma period har många klövviltstammar ökat, som älg, rådjur och vildsvin.

– Att vi har blivit positivare till jakt beror till stor del på de problem som följer med ökande viltstammar, som flera trafikolyckor och betesskador, säger Per Ljung vid Sveriges lantbruksuniversitet som presenterar de nya rönen i sin doktorsavhandling.

Forskningsresultaten kommer från enkätundersökningar och åsikterna representerar ett tvärsnitt av Sveriges befolkning, vilket innebär att även jägare är inkluderade. Men Per Ljung och hans kollegor har även undersökt attityder hos personer som inte jagar, och kunnat konstatera att 80 procent är positiva till jakt. Det finns dock regionala skillnader: jakten har starkast stöd i de nordliga länen och mindre stöd i Stockholmsområdet. Men även här ser majoriteten jakten som något positivt. En bidragande orsak är att kött från vilt ses som en viktig tillgång, som kommer många till nytta: 65 procent av icke-jägarna anger att de äter vilt minst en gång om året.

Per Ljungs avhandling berör framförallt klövviltsjakt, jakt på stora rovdjur som varg har inte studerats. 

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor