Så påverkas gravida av covid-19

Många gravida funderar på hur de ska förhålla sig till covid-19 och risken att bli smittad – och därmed riskera att föra viruset vidare till barnet i magen. Forskarna Ola Andersson och Mehreen Zaigham vid Lunds universitet har analyserat de första 108 graviditeterna i världen som bekräftats smittade av covid-19. Här skriver de själva om sina resultat.

Publicerad
Bland de fall av gravida som bekräftats smittade av covid-19 som forskarna studerat, har det inte funnit några spår av det nya coronaviruset vare sig moderkakan eller navelsträngen – vilket gör det osannolikt att kvinnan kan smitta sitt barn när det fortfarande ligger i livmodern.
Bild: Getty Images

När en global pandemi tvingar oss till isolering är det är lätt att förstå om gravida kvinnor känner en extra oro. Forskare har precis börjat förstå hur covid-19 kan påverka blivande mammor och deras ofödda barn. Men risken är att gruppen blir åsidosatt när världen fokuserar på att skydda äldre och andra sköra grupper. 

Under en graviditet blir kvinnans immunförsvar mindre aggressivt för att förhindra att det ger sig på det genetiskt annorlunda barnet som växer i magen. Det gör bland annat att mamman blir mer mottaglig för virusinfektioner. Lungorna får också mindre arbetsutrymme på grund av trycket från det växande barnet i livmodern. Det är därför många gravida upplever att de har svårt att andas, särskilt under de tre sista månaderna av graviditeten. Dessa faktum skulle kunna medföra att gravida drabbas hårdare av covid-19.

Samlat data från gravida med covid-19

Vi vet från tidigare coronainfektioner att gravida kvinnor är särskilt utsatta. De tidiga rapporterna från Kina rörande det nya coronaviruset gav inga skäl till oro, trots det har forskare varit försiktiga med att dra några slutsatser och avvaktar mer data.

För att kunna se vilken effekt covid-19 verkligen har på gravida kvinnor är det viktigt att all tillgänglig data samlas ihop. Vi har analyserat de första 108 graviditeterna i världen som bekräftats smittade av covid-19. Mödrarna led ofta av de vanliga symptomen på covid-19, det vill säga feber och ihållande torrhosta. Men inte alla kvinnor hade symptom och en del visade bara upp ett eller två.

De flesta av dessa kvinnor var i den tredje trimestern och behövde vårdas på sjukhus, men bara en handfull behövde intensivvård och inga dödsfall rapporterades. Däremot var det vanligt att barnet föddes för tidigt och även om vaginal förlossning var möjlig, förlöstes 91 procent av barnen med kejsarsnitt. Orsaken till detta är ofta oklar, men en del forskare angav fosternöd, vilket betyder att det ofödda barnet riskerade att drabbas av syrebrist.

De finns många faktorer som kan ge komplikationer under en graviditet – till exempel övervikt, högt blodtryck och diabetes. Vi kunde konstatera att det finns mycket som tydde på att kvinnor som redan hade en högriskgraviditet drabbades hårdare av covid-19.

Inga belägg för att mödrar smittar sina foster med covid-19

I vår studie av de 108 gravida kvinnorna hittade vi inte några belägg för att mödrar smittar sina foster med covid-19. Bland de fall som hittills publicerats och som vi studerat har man inte funnit några spår av det nya coronaviruset i vare sig moderkakan eller navelsträngen, vilket gör det osannolikt att kvinnan kan smitta sitt barn när det fortfarande ligger i livmodern. Men den här kunskapen kan ändras när mer information blir tillgänglig.

Efter födseln kan barnet undersökas för att kontrollera om det har blivit smittat – antingen genom att ta prov i näsa eller hals, eller genom att leta efter antikroppar mot covid-19 i barnets blod. Av de cirka 110 fall som var kända i slutet av april har bara två barn testats positiva för covid-19 från tester som tagits med en bomullsklädd pinne i näsa eller hals – ett barn i Kina och ett i Peru.

Båda barnen förlöstes med kejsarsnitt och hade ingen hudkontakt med mödrarna, vilket innebär att sannolikheten för att barnen smittats efter födseln är låg, men inte obefintlig. Det peruanska barnet vårdades på neonatalklinikens intensivvårdsavdelning där inga andra covid-19 fall fanns. Det testades positivt 16 timmar efter födseln vilket är det tidigaste rapporterade fallet hittills hos en nyfödd. I Kina gjordes provtagningen först 36 timmar efter födseln, vilket innebär att barnet troligtvis smittades efter födseln. Författarna till den kinesiska rapporten kunde inte avfärda möjligheten till att barnet blivit smittad via kontaktsmitta efter födelsen.

F&F söker en redaktör

Jobba på Forskning & Framsteg

Vi söker en redaktör för Tiktok, Youtube och Instagram.

Läs mer här!

Tre nyfödda hade antikroppar

Tre nyfödda barn har också rapporterats ha antikroppar specifikt mot covid-19 i blodet efter födseln. Men betydelsen av dessa fynd ifrågasattes eftersom mängden antikroppar minskade efter födseln i stället för att öka, som man hade kunnat förvänta sig om barnet blivit smittat i livmodern. Det är dessutom möjligt att testet som görs för att identifiera tidiga antikroppar (så kallade IgM) mot det nya coronaviruset kan ge falskt positivt resultat.

Även om enbart några få rapporter de senaste veckorna, utgivna efter vår översikt, pekar på möjligheten att en gravid kvinnan kan infektera sitt foster eller barn, är det fortfarande möjligt att fostret utsätts för fara om modern drabbas svårt av covid-19. I såväl vår systematiska genomgång som i senare rapporter från New York, Kina, Italien och England har majoriteten av nyfödda varit utan symptom. Av de barn i vår systematiska översikt som visade symptom var det vanligaste lättare andningsproblem, vilket rapporterades i elva fall. Bara två blev allvarligt sjuka – i ett av fallen avled barnet.

Extra uppmärksam om modern varit sjuk i covid-19

Men inga av de allvarligt sjuka barnen i vår översikt har testats positivt för covid-19. Det är möjligt att de nyfödda barnens symptom inte berodde på att modern insjuknat i covid-19 utan hade en annan förklaring, som att de föddes för tidigt eller med kejsarsnitt. Hur som helst uppmanas vårdgivare att vara uppmärksamma på att det nyfödda barnet i sällsynta fall kan insjukna om modern varit sjuk i covid-19.

De flesta gravida kvinnor som smittas av det nya coronaviruset kommer bara att uppleva det som en vanlig förkylning, med feber och kanske halsont eller torrhosta. Inte desto mindre behövde 3 procent av mödrarna i vår studie intensivvård om de blev smittade under den sista tredjedelen av graviditeten. Det är av yttersta vikt att gravida kvinnor följer WHOs råd: tvätta händerna ofta, håll social distansering, undvik att röra ögon, näsa och mun. Om du har feber, hosta eller andningsproblem, sök vård tidigt.

Ola AnderssonÖverläkare, specialist i Neonatologi, Skånes Universitetssjukhus 
Mehreen Zaigham, ST läkare Kvinnokliniken Malmö, Regionalt Ansvarig COPE projektet (covid-19 in Pregnancy and Early Childhood)

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor